Dr. Berek Sándor

Dr. Berek Sándor képe
Név: 
Dr. Berek Sándor
Beosztás: 
főiskolai docens /english/ college associate professor
Tudományos fokozat: 
PhD.

Történet

Ennyi ideje tag
3 év 3 hónap
E-mail: 
berek.sandor@drhe.hu
Szoba: 
II/233
Intézményi megbízatások: 

DRHE Tudományos és Művészeti Bizottság: tag; DRHE Mediárium folyóirat: szerkesztő; DRHE Szenátus: tag.

/english/

The Debrecen Reformed Theological University (DRTU) Member of the Scientific and Arts Committee;  DRTU  Editor of the Mediarium; DRTU Member of the Senate.

Szakmai megbízatások: 

Magyar Kulturális Antropológiai Társaság: tag; Magyar Néprajzi Társaság: tag; Györffy István Néprajzi Egyesület: tag; Óvó- és Tanítóképzők Egyesülete: Társadalomtudományi szakmai tagozat: tag; Magyarországi Református Egyház Doktorok Kollégiuma: tag.

/english/

Member of the Hungarian Cultural Anthropological Association; Member of the Hungarian Ethnographic Society; Member of The István Győrffy Ethnographic Association;   Association of  Primary and Pre-school  Teacher Training Colleges: Member of the Social Sciences section; Reformed Church in Hungary Member  of the College of Doctors.

Szakmai önéletrajz: 

●1988: KLTE BTK: magyar nyelv és irodalom– történelem,

             XX. századi magyar irodalom speciális képzés

●2004: ELTE TÁTK: szociológia, kisebbségszociológia - romológia szakirány

● 2005-2008: DE BTK: Multidiszciplináris Bölcsészettudományok Doktori Iskola,

Néprajzi doktori program. Népek és kultúrák Közép-és Kelet Európában alprogram.

● 2011: DE BTK: Ph. D. (néprajz és kulturális antropológiai tudományok)

Az értekezés címe: A cigány/roma identitás és a cigány reprezentációk néprajzi vonatkozásai.

● Kutatási területek: identitáskonstrukciók és reprezentációk, néprajzi és a kulturális antropológiai diskurzusok, cigány/roma identitás és a cigány/roma reprezentációk néprajzi és kulturális antropológiai vonatkozásai, cigány/roma identitás és a cigány/roma reprezentációk diskurzusrendszere.

/english/

●1988: Debrecen Kossuth Lajos University of Arts and Sciences, Faculty of Humanities: Hungarian Language, Literature and History

Hungarian Literature in the 20th century: specific training

●2004: ELTE Faculty of Social Sciences: sociology, minority sociology-romology specialisation

●2005-08: DE Faculty of Humanities: Multidisciplinary Faculty of Humanities Doctoral School

Ethnographic  doctoral programme. Peoples and cultures in the Central and Eastern Europe  sub-programme

●2011: University of Debrecen Faculty of Humanities: Ph.D. (ethnograpic  and  cultural anth-ropological sciences)

The title of the thesis :  Ethnographic aspects of  the gipsy/roma identity and the roma representations

●Research areas: identity constructions and representations, ethnographic and cultural anthropological discourses, ethnographic and cultural anthropological aspects of the Gypsy/Roma identity and representations, discourse system of the Gypsy/Roma identity and representations

Publikációk: 

a) Legfontosabb publikációk (10 db):

Sűrítés és keret. Gyarmathy Lívia A lépcső című filmjének interpretációja. Tabula, 7.évf. (2004/2), 333-340.

Népismereti és ,,romapedagógiai" tankönyvek, tanulmánygyűjtemények és összefoglaló munkák annotált irodalomjegyzéke. Összeállítás és ismertetések. In Fátyol Tivadar - Fleck Gábor - Kőszegi Edit - Szuhay Péter (szerk.): A Roma Kultúra Virtuális Háza. Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium. Phare ,,Összetartó társadalom megteremtése" program. Budapest, 2006. Megközelítően: 1-200. DVD-ROM.

Http://www.tarsadalomkutatas.hu/multimedia/a_roma_kultura_haza.swf.

Cigány/roma identitáskonstrukciók. In Wilhelm Gábor (szerk.): Hagyomány és eredetiség. Tabula könyvek 8. Budapest, Néprajzi Múzeum, 2007. 198-216.

Narratív struktúra, diskurzustípusok, narratívák és textualizációs stratégiák. Mediárium 2.évf. (2008/3-4), 82-92.

A cigány reprezentációk szöveges forrásai a debreceni Déri Múzeum Néprajzi Adattárában. Ethnica. 11.évf. (2009/2), 37-43.

A néprajzi cigány reprezentációk képi forrásai a debreceni Déri Múzeum Néprajzi Adattárában. In Magyari Márta (szerk.): A debreceni Déri Múzeum Évkönyve. Annales Musei Debreceniensis de Friderico Déri nominati. 2008-2009. Hajdú-Bihar Megyei Múzeumok Igazgatósága, Debrecen, 2010. 117-124.

A cigány kultúra és a szakralitás a 20. században, etnográfiai kontextusban. Mediárium, 5.évf. (2011/1-2), 5-14.

Cigány/roma népismeret megközelítések. Mediárium, 6.évf. (2012/4), 55-68.

Néprajzi cigány fotográfiák a debreceni Déri Múzeumban. Ethnographia, 123.évf. (2012/2), 173-197.

Identitások – diskurzusok – reprezentációk. A cigányábrázolások- és megjelenítések néprajzi vonatkozásai a debreceni Déri Múzeum képzőművészeti anyagában. Mediárium, 7.évf. (2013/1-2), 21-35.

b) Publikációs lista (MTMT):

https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=10023821  

/english/

a) The most important publications (10 pieces):

Compression and frame. An interpretation of Lívia Gyarmathy’s film. Tabula, Volume 7. Number (2004/2), pp. 333-340.

Annotated bibliography of books of folk knowledge and "roma-pedagogical" textbooks, study collections and summary work. Compilation and Presentations. In Tivadar Fátyol– Gábor Fleck– Edit Kőszegi – Péter Szuhay (ed.): The virtual house of the Gypsy culture. Ministry of Youth, Family, Social Affairs and Equal Opportunities. Phare, "Creating a Comprehensive Society" program. Budapest, 2006. Approximately: pp. 1-200. DVD-ROM.

Http://www.tarsadalomkutatas.hu/multimedia/a_roma_kultura_haza.swf.

Gypsy/Roma identity constructions. In Gábor Wilhelm (ed.): Tradition and originality. Tabula books 8.  Budapest, Museum of Etnography, 2007. pp. 198-216.

Narrative structure, discourse types, narratives and textualization strategies. Mediárium, Volume 2. Number (2008/3-4), pp. 82-92.

Textual sources of Gypsy representations in the Ethnographic Database of the Déri Museum in Debrecen. Ethnica, Volume 11. Number (2009/2), pp. 37-43.

The visual sources of ethnographic Gypsy representations in the Ethnographic Database of the Déri Museum in Debrecen. In Márta Magyari (ed.): The Yearbook of the Déri Museum in Debrecen. Annales Musei Debreceniensis de Friderico Déri nominati. 2008-2009. Hajdú-Bihar County Museums Directorate. Debrecen, 2010, pp. 117-124.

Gypsy culture and sacrality in the 20th century, in an ethnographic context. Mediárium, Volume 5. Number (2011/1-2), pp. 5-14.

Gypsy/Roma folk knowledge approaches. Mediárium, Volume 6. Number (2012/4), pp. 55-68.

Ethnographic Gypsy Photographies at the Déri Museum in Debrecen. Ethnographia, Volume 123. Number (2012/2), pp. 173-197.

Identities - Discourses - Representations. Ethnographic aspects of Gypsy representations and presentations in the fine arts of the Déri Museum in Debrecen. Mediárium, Volume 7. Number (2013/1-2.), pp. 21-35.

b) Publication list (MTMT):

https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=10023821 

Közvetlen telefonszám: 
+36 52 518569
Telefon mellék: 
18569
Kutatási terület tudományági besorolása: 
Bölcsészettudományok területén népzajz és kulturális antropológiai tudományok/english/Ethnography and Cultural Anthropology
Oktatott tárgyak: 

Romológia 1.; Romológia 2.; Integratív, inkluzív pedagógia cigány/roma gyermekek oktatásában, nevelésében; A cigányok/romák helyzete és ábrázolása a 20. század második felében Magyarországon; Lokális társadalmi csoportok szociológiája és néprajza; Magyar társadalom- és művelődéstörténet; Család- és ifjúságszociológia; Műveltségi terület tanítási gyakorlat 1., Műveltségi terület tanítási gyakorlat 2.; Szakdolgozati konzultáció 1., Szakdolgozati konzultáció 2.; Szakdolgozati konzultáció 3.

/english/

Romology 1.; Romology 2.; Integrative, inclusive pedagogy in the education of the Gypsy/Roma children; The situation and illustration of the Gypsy/Roma in the second half of the 20th century in Hungary; The sociology and ethnography of the local social groups; Hungarian cultural and social history; Family and Youth sociology;  Field of knowledge teaching practice  1. ; Field of knowledge teaching practice 2.;  Thesis consultatiton 1. ;  Thesis consultation 2;  Thesis consultation 3.