Pályázati felhívás

A Debreceni Református Hittudományi Egyetem rektora pályázatot hirdet az egyetem Bibliai Teológiai és Vallástörténeti Tanszékére egy főállású, teljes munkaidős egyetemi tanári munkakör betöltésére. 

A kinevezés 2020. szeptember 1-től határozatlan időre szól.

A munkavégzés helye: 4026 Debrecen, Kálvin tér 16.

A kinevezendő egyetemi tanár feladatai:

-              a DRHE Bibliai Teológiai és Vallástörténeti Tanszéke által meghirdetendő tantárgyak előadásainak és gyakorlatainak megtartásában, továbbá a vizsgáztatásban, szakdolgozatok elbírálásában történő részvétel, a DRHE szabályzataiban rögzített módon és mértékben,

-              a tanszék által gondozott tantárgyak tananyagfejlesztésében való részvétel,

-              részvétel a tanszék profiljába vágó témákban folyó tudományos kutatási munkában, ezen a téren kifejtett, folyamatos publikációs tevékenység, az oktatott tárgyak kutatási háttereként is,

-              aktív részvétel kutatási források biztosítását célzó pályázati tevékenységben,

-              részvétel TDK, diplomamunka témavezetésében,

-              részvétel az intézményi doktori iskola oktatási programjában, doktori értekezést író hallgatók témavezetésében, doktori fokozatszerzési és habilitációs eljárásban,

-              szerepvállalás a DRHE-n folyó tudományszervezői, nevelői és közéleti tevékenységekben,

-              mindazon egyéb feladatok ellátása, melyeket az egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata az egyetemi tanár számára előír.

 

Pályázhatnak azok, akik rendelkeznek:

-              református teológiai (hittudományi) oklevéllel, teológiai (hittudományi) doktori (PhD) fokozattal,

-              magyar állampolgár esetében szaktárgyi habilitációval, nem magyar állampolgár esetében szaktárgyi habilitációval vagy azzal egyenértékű nemzetközi felsőoktatási oktatói gyakorlattal,

-              legalább 12 éves szakmai, ebből legalább 10 éves felsőoktatási oktatói gyakorlattal,

-              Doktori Iskolában törzstagsággal vagy törzstagságra való alkalmassággal,

-              rendszeres és kiterjedt tudományos publikációs tevékenységgel, legalább huszonöt tudományos közleménnyel, ezen belül

-              legalább tíz, külföldön és/vagy idegen nyelven megjelent tudományos közleménnyel,

-              legalább egy, független kiadónál megjelentetett tudományos monográfiával és legalább egy, általa írt gyűjteményes kötettel vagy felsőoktatási jegyzettel/tankönyvvel,

-              szakterületén jelentősnek minősülő mennyiségben független hivatkozással,

-              legalább három, országos fordulóig eljuttatott TDK és/vagy eredményes fokozatszerzési eljárással lezárt doktori témavezetéssel,

-              az oktatandó szakterület, tudományterület átfogó, alapos, korszerű, a nemzetközi szakirodalmat is magában foglaló ismeretével, módszertanának gyakorlatával,

-              háromnál több szaktárgy előadásának készségével, szakdolgozati témavezetői gyakorlattal,

-              magyar és idegen nyelvű konferenciákon szerzett tapasztalatokkal, előadói jártassággal,

-              legalább egy idegen nyelven előadói, valamint oktatói képességgel és gyakorlattal,

-              tudományszervezői tapasztalatokkal és irányítási képességgel,

-              széles körű hazai és nemzetközi szakmai kapcsolatokkal,

-              oktatástervezési és -szervezési tapasztalattal és az irányítás képességével,

-              a hallgatók, a doktori képzésben részt vevők, a tanársegédek tanulmányi, tudományos, illetve művészi munkája vezetésének képességével,

-              református egyháztagsággal.

 

A munkakör betöltésének további feltétele, hogy:

-              a pályázó feleljen meg az egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatában az oktatókra, s ezen belül is az egyetemi tanárokra meghatározott, jelen pályázati kiírásban nem nevesített további feltételeknek,

-              őt – a MAB támogató véleménye alapján – a köztársasági elnök egyetemi tanárrá kinevezze.

 

A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó:

-              jelenlegi munkahelyének, munkakörének, beosztásának megnevezését,

-              eddigi szakmai munkájának részletes bemutatását, kiemelten oktatói, nevelői és kutatói munkáját,

-              szakirodalmi munkásságának ismertetését, nyelvismeretének megjelölését.

 

A pályázathoz mellékelni kell a pályázó:

-              teológiai (hittudományi) oklevelének, és amennyiben ilyennel rendelkezik, szakjának megfelelő egyéb egyetemi oklevele(i) hiteles másolatát,

-              tudományos fokozatát, habilitációját igazoló dokumentumok hiteles másolatát,

-              idegennyelv-tudását igazoló okirat(ok) hiteles másolatát,

-              külső pályázó esetén: felsőoktatási oktatói gyakorlatát igazoló munkáltatói igazolás(oka)t,

-              tudományos publikációinak, tudományos alkotásainak a Magyar Tudományos Művek Tárában rögzített teljes listáját,

-              az általa legfontosabbnak ítélt tíz publikációjának jegyzékét,

-              szakmai kitüntetéseinek és díjainak jegyzékét,

-              eddigi doktori, szakdolgozati, TDK témavezetői és egyéb, felsőoktatási témavezetéseinek jegyzékét (más felsőoktatási intézményben teljesített témavezetői tevékenység esetében annak a (volt) munkáltató által kiadott igazolását,

-              részletes szakmai és tudományos önéletrajzát, megjelölve benne a választással/felkéréssel/megbízással kapott/vállalt egyházi tisztségeit,

-              magyar és idegen nyelvű konferenciákon a 2008–2018. években tartott előadásainak jegyzékét,

-              külső pályázó esetén: 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,

-              református egyháztagságát igazoló lelkészi igazolást,

-              írásbeli nyilatkozatát arról, hogy a pályázó az oktatóknak, tudományos kutatóknak az egyetem szabályzataiban rögzített kötelezettségeit ismeri, és azokat magára nézve kötelezőnek fogadja el, egyetemi tanári foglalkoztatása alatt törekedni fog az egyetem református szellemiségének erősítésére, a keresztyén életszemlélet és a református tanítás átélésére és megvalósítására, annak a hallgatókkal való megismertetésére és megszerettetésére egész egyetemi tevékenységében, különösen pedig a nevelésben,

-              hozzájáruló nyilatkozatát, hogy pályázatát az egyetem szabályzataiban meghatározott személyek és testületek megismerhetik.

-              minden olyan dokumentumot, amelyet a pályázó a pályázat elbírálása szempontjából fontosnak tart.

 

A pályázatot és annak mellékleteit a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság egyetemi tanári pályázatokra vonatkozó útmutatója szerint kell összeállítani (elérhető a MAB honlapján: http://www.mab.hu/web/index.php?lang=hu).

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. október 31.

A pályázat szenátusi véleményezésének határideje: 2019. december 31.

Az egyetemi tanári kinevezés átadásának tervezett időpontja: 2020. szeptember–december.

A pályázatot négy nyomtatott példányban, valamint egy CD/DVD-re kiírt digitális formában kell az egyetem rektorához benyújtani (cím: 4026 Debrecen, Kálvin tér 16., Rektori Hivatal).

A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítást dr. Kustár Zoltán rektor ad (e-mail: rektori [at] drhe [dot] hu, tel: 06/30/56-45-803).

Debrecen, 2019. május 21.                                                       

 

Dr. Kustár Zoltán
rektor

 

Közzétetel időpontja: 2019. május 23.