Gazdálkodási adatok

 

Az DRHE éves költségvetése, számviteli törvény szerint beszámolója, éves költségvetés beszámolója Költségvetés Számviteli törvény szerinti beszámoló Szöveges szakmai beszámoló
2014 2014 2014
2015 2015 2015
2016 2016 2016
2017 2017 2017
2018    
Az DRHE-nél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok,
illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai,
alamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve
Foglalkoztatottak létszáma
2015 2016 2017
2018    

Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő,
ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre vagyonértékesítésre,
vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa),
tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama,
valamint az említett adatok változásai, a nemzetbiztonsági, illetve honvédelmi érdekkel közvetlenül összefüggő beszerzések adatai,
és a minősített adatok kivételével. A szerződések értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött - általános forgalmi adónélkül számított
- ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni.
Az időszakonként visszatérő - egy évnél hosszabb időtartamra kötött - szerződéseknél az érték kiszámításakor
az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel
kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell számítani.

Szerződések 2015-2018
Az DRHE által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói
érdekképviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására,
alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések
Egyéb kifizetések Nem releváns
Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések Európai Uniós fejlesztések Nem releváns

Közbeszerzési információk (éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről)

Közbeszerzés

A Debreceni Református Hittudományi Egyetem Maróthi György Kollégiumának felújítása - KBE-02908/2017

Ajánlattételi felhívás

Szerződés  

A Debreceni Református Hittudományi Egyetem Andaházy Kollégiumának udvarán kertépítési munkálatok végzése - KBE-04239/2017

 

Ajánlattételi felhívás

Szerződés  

A DRHE Maróthy György Kollégium bebútorozása - KBE-04844/2017

 

Ajánlattételi felhívás

Szerződés  

Közbeszerzési terv

 

2016 2017 2018

Statisztikai összegzés

 

2016 2017 2018