Jövőkép, Minőségpolitika

A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM                

Jövőképe

A Debreceni Református Hittudományi Egyetem 2018-ra a református egyházi felsőoktatásban és a régió tanítóképzésében betöltött vezető szerepét megőrizve, oktatási, kutatási tevékenységét integráltan szervező egyetem lesz.

Az intézmény a fenntartó egyházkerület munkaerő-igényének, nem hitéleti szakjainak vonatkozásában pedig a piaci igényeknek és az önfinanszírozás követelményének megfelelő képzési portfólió biztosításával szolgálja a Magyar Református Egyház, valamint a regionális társadalmi-gazdasági szereplők képzési és munkaerő-piaci igényeit.

Az oktatási tevékenység kiemelkedő színvonalát a minősített oktatók magas számaránya, folyamatos kutatói és publikációs tevékenysége, valamint szakmailag kimagasló gyakorlóhelyek biztosítják. Egyetemünk fontosnak tartja a gyakorlati és az elméleti képzés optimális, az adott képzési szintnek megfelelő egyensúlyát. Egyházi fenntartású intézményként a versenyképes diplomához szükséges tudás és kompetenciák mellett hallgatóit a református keresztyén értékekkel és hagyományokkal is megismerteti, számukra szellemiségéből adódó értékmintát közvetít, hitéleti szakos hallgatóit pedig az egyetemi lelkészségen, a személyes tutori rendszeren és oktatóik példamutatásán keresztül hitelveik és választott élethivatásuk melletti elkötelezettségre ösztönzi.

A DRHE kutatási tevékenysége publikációkban, idézettségben, pályázati bevételekben mérhető eredményessége református egyházi viszonylatban kiemelkedik, országos és ökumenikus viszonylatban pedig más egyetemek bölcsész- és tanárképzést folytató karaival összemérve is jó. Egyetemünk kutatási fókuszterületei (hittudományok, neveléstudomá­nyok, pszichológiai tudományok, művészeti és művelődéstörténeti tudományok, egyéb bölcsésztudományok) a hit, lelki egészség, antropológia és a nevelés témakörében felmerülő társadalmi, közegyházi, tudományos és gazdasági kihívások megválaszolására irányulnak, és a világban zajló globális változásokhoz, valamint a keresztyén egyházakban lezajló szociológiai folyamatokhoz igazodnak. Az e folyamatokra reflektáló teológiai diskurzusokban oktatóink, kutatóink aktív és kezdeményező szerepet vállalnak.

Egyetemünk a felnőttképzés terén a megyében és a régióban a tanítók továbbképzésében meghatározó, a pedagógusok továbbképzésében jelentős szerepet tölt be, határon túli magyar vonatkozásban pedig megőrzi aktivitását. A Tiszántúli Református Egyházkerületben a DRHE az egyházi felnőttképzés terén kezdeményező, nem lelkészi egyházi alkalmazottak továbbképzésében pedig országos szerepet tölt be.

A hallgatók tudományos tevékenységének támogatása az egyetemen kiemelt szerepet játszik, felkészült szakembereket kínálva a kárpát-medencei magyar egyházi közösségeknek és Kelet-Magyarország közoktatási intézményeinek, doktori iskolája révén pedig szakmai utánpótlást biztosítva a magyar protestáns egyházi felsőoktatásnak, valamint a hittudományok, vallástudományok terén a hazai tudományos életnek.

A Debreceni Református Hittudományi Egyetem egyházi fenntartású, önálló, hatékonyan működő egyetem.

Jelen jövőképet a DRHE Szenátusa 2014. január 17-én, 56/2013-14. számú határozatával fogadta el.

 

MINŐSÉGPOLITIKA

A Debreceni Református Hittudományi Egyetem – az 1538 óta folyamatosan működő Debreceni Református Kollégium intézményhálózatának részeként – a Tiszántúli Református Egyházkerület által fenntartott és a Magyar Református Egyház szolgálatában álló oktató, nevelő és tudományművelő intézmény.

Az Egyetem elsődleges célja református lelkészek és egyházi munkatársak képzése a Magyar Református Egyház számára. További feladata olyan világi szakemberek felkészítése a magyar közoktatás és kulturális intézményrendszer számára, akik a Magyarországi Református Egyház hitelveit és hagyományait ismerik, a keresztyén értékeket elfogadják, illetve azokat közvetíteni tudják.

Az Egyetem, mint államilag elismert felsőoktatási intézmény, oktató munkáját a magyar felsőoktatási rendszerhez igazodva végzi. Felsőfokú/felsőoktatási szakképzéseket, alapképzéseket, mesterképzéseket, osztatlan képzést, doktorképzést (PhD), valamint továbbképzési tevékenységet folytat. Képzési programjaiban érvényesíti az egyházi rendelkezéseket, az állami jogszabályokat és a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság előírásait.

Az oktató-nevelő munka színvonalának és korszerűségének biztosítása érdekében az Egyetem a képzési területeinek megfelelő tudományágakban tudományos kutatói és művészi alkotómunkát végez, doktori iskolát tart fenn a hittudomány tudományterületén, és a hitéleti és nem hitéleti képzés tekintetében egyaránt minőségbiztosítási rendszert működtet, illetve elkészíti minőségfejlesztési programját (Egyh. Ftv. 7. § (5) bek.).

Az egyetemi minőségbiztosítás alapvető célja, hogy a minőségbiztosítási rendszer kiépítése és működtetése révén hatékony eszközzel rendelkezzék az intézményi küldetésnyilatkozat, a stratégiai tervek, valamint a tervek megvalósítását szolgáló cselekvési programok végrehajtásának elemzésében és értékelésében, valamint segítséget adjon a változtatási lehetőségek kivitelezéséhez az oktatási, nevelési és kutatási feladatainak folyamatos fejlesztése, ellenőrzése terén.

Minőségbiztosítási rendszerének fejlesztésével az Egyetem biztosítja, hogy a közegyházi szolgálatban és a munkaerőpiacon hasznosítható, magas színvonalú és továbbfejleszthető ismereteket közvetítsen hallgatói részére, ezáltal versenyképes, hivatástudatukban elkötelezett diplomásokat bocsásson ki.

A fenti célok elérése érdekében az Egyetem:

 • minőségbiztosítási, irányítási rendszert dolgoz ki, amely képzési és kutatási tevékenységének fejlesztését szolgálja,
 • minőségbiztosítási rendszerét fejleszti a Nemzeti Felsőoktatásról szóló Törvény, a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság és a Magyarországi Református Egyház elvárásai, valamint a nemzetközi ajánlások és trendek szerint,
 • a minőségfejlesztést és a humán erőforrás menedzsment követelményrendszerét szorosan összehangolja, hogy munkatársai az oktatási, kutatási, tanácsadási feladatok ellátására a felsőoktatási intézmények közötti versenyben kiemelkedő kompeten­cia­hordozóvá váljanak,
 • a minőségfejlesztés stratégiai elemeit hatékony és hatásos módon alkalmazza,
 • erősíti a képzési, tanulási kultúrát,
 • erősíti és folyamatossá teszi a nemzetközi felsőoktatási kapcsolatait,
 • olyan együttműködési intézménypolitikát alakít ki, amely hosszabb távon biztosítja stabil helyét a felsőoktatás rendszerében,
 • olyan hatékonyan működő gazdaságos szervezeti struktúrát alakít ki, amely bizton­ságo­san szolgáltatja azokat a forrásokat, amelyek működéséhez és annak fejleszté­séhez szükségesek,
 • forrásszerző tevékenységének érdekében dinamikusabbá teszi marketing munkáját.

Az Egyetem vezetése a megfelelő munkakörnyezetet biztosítja munkatársai számára, és ösztönzi őket arra, hogy:

 • a minőségpolitikát megismerjék,
 • a minőségközpontú gondolkodásukat fejlesszék,
 • ismereteiket, tudásukat folyamatosan bővítsék.

Jelen dokumentumot a DRHE Szenátusa 2013. január 15-én hozott 56/2012-13. számú határozatával jóváhagyta.