Kreditbefogadás

 

A külföldön teljesített tantárgyak és szakmai gyakorlatok beszámítása

A tanulmányi célú hallgatói mobilitás programban részt vevő hallgatónak a Tanulmányi Szerződésben legalább 15 ECTS-nek megfelelő kredit értékű tantárgy teljesítését kell vállalnia a fogadó intézményben. Amennyiben a vállalt kreditmennyiséget nem teljesítette, a DRHE az Erasmus szabályzatban rögzítettek szerint – az Erasmus+ ösztöndíj egészének vagy arányos részének visszafizetésére kötelezheti a hallgatót.

A külföldön részképzésben részt vevő Erasmus-hallgató jogosult távollétében a DRHE-n is tantárgyak teljesítésére, amennyiben azt a kurzus oktatója előzetesen és írásban jóváhagyta, beleértve a kurzus teljesítésének feltételeit.

A hallgató az Erasmus+ tanulmányainak megkezdését követő egy hónapon belül köteles a DRHE intézményi koordinátorhoz eljuttatni a véglegesített és érvényesített Tanulmányi Szerződés egy eredeti példányát.

Visszaérkezés után, a hallgató kreditátviteli kérelmét a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat vonatkozó rendelkezései szerint nyújthatja be a Kreditátviteli Bizottsághoz címezve, a Tanulmányi Osztályon.

A DRHE küldő felsőoktatási intézményként teljes mértékben beszámítja a külföldön szerzett krediteket és a külföldön töltött időt az itthoni tanulmányokba, és azokat ECTS kreditekkel ismeri el. A DRHE a kreditek vagy a szakmai gyakorlat elismerését csak abban az esetben tagadja meg, ha a hallgató nem felelt meg a fogadó intézmény/vállalkozás által megkövetelt tanulmányi/szakmai elvárásoknak, vagy más módon nem teljesítette az elismeréshez szükséges feltételeket.

A külföldön, részképzésben teljesített kreditek befogadásáról a Kreditátviteli Bizottság a Tanulmányi és Vizsgaszabályzatában rögzítettek szerint határoz. A DRHE-n folyó képzésébe beszámított tanulmányokat, valamint a teljesített szakmai gyakorlatot a Tanulmányi Osztály bevezeti a hallgató leckekönyvébe, és azokat a diplomához kiállított Oklevélmellékletben feltünteti.