Küldetésnyilatkozat

A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM KÜLDETÉSNYILATKOZATA

A Debreceni Református Hittudományi Egyetem – az 1538 óta folyamatosan működő Debreceni Református Kollégium intézményhálózatának részeként – a Tiszántúli Református Egyházkerület által fenntartott és a Magyar Református Egyház szolgálatában álló oktató, nevelő és tudományművelő intézmény. Küldetése Jézus Krisztus elhívásán alapul, aki szolgálatába hívja és munkába állítja az övéit.

Egyetemünk tanbeli kérdésekben a Szentírás alapján áll, önmagára nézve kötelezőnek ismeri el a Magyarországi Református Egyház hitvallásait, Alkotmányát, törvényeit és zsinati határozatait. Valamennyi oktatójától, dolgozójától és hallgatójától elvárja a református egyház hitelveinek és érdekeinek tiszteletben tartását, valamint a keresztyén értékrenddel összeegyeztethető életfolytatást.

Egyetemünk elsődleges célja református lelkészek és egyházi munkatársak képzése a Magyar Református Egyház számára. További feladata olyan teológusok és világi szakemberek felkészítése a magyar közoktatás és kulturális intézményrendszer számára, akik a Magyarországi Református Egyház hitelveit és hagyományait ismerik, azokat képesek hitelesen megjeleníteni, református egyháztagságuk esetében pedig készek és hajlandók szakismeretükkel a Magyarországi Református Egyházat szolgálni.

Egyetemünk, mint államilag elismert felsőoktatási intézmény, oktató munkáját a magyar felsőoktatási rendszer részeként, felekezeti sajátosságaik megőrzése mellett végzi. Felsőfokú/felsőoktatási szakképzéseket, alapképzéseket, mesterképzéseket, osztatlan képzést, doktorképzést (PhD), valamint továbbképzési tevékenységet folytat. Képzési programjaiban érvényesíti az állami jogszabályokat, a Magyarországi Református Egyház rendelkezéseit, valamint a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság előírásait.

Az oktató-nevelő munka színvonalának és korszerűségének biztosítása érdekében egyetemünk a képzési területeinek megfelelő tudományágakban tudományos kutatói és művészi alkotómunkát végez, és Doktori Iskolát tart fenn a hittudományok tudományterületén. Tiszteletben tartja a kutatói szabadságot, megköveteli a szakmai hitelességet és megbízhatóságot.

Református elkötelezettsége mellett egyetemünk a magyar nemzet és az egyetemes keresztyén anyaszentegyház egészének szolgálatában áll, szüntelenül kész a keresztyén felekezetekkel való ökumenikus párbeszédre, felsőoktatási intézményeikkel a szakmai kapcsolatok ápolására, kész a nem keresztyén világvallásokkal és eszmerendszerekkel folytatott dialógusra, a velük való testvéri közösség gyakorlására. Őrzi, ápolja és tovább gazdagítja a Debreceni Református Kollégium hagyományait, a Kollégiumból kinőtt Debreceni Egyetemmel pedig széleskörű együttműködésre törekszik.

-------------------------

Jelen küldetésnyilatkozatot a Debreceni Református Hittudományi Egyetem Szenátusa 2015. június 16-án megtartott rendes ülésén megtárgyalta és 92/2014-15. számú határozatával elfogadta. A Küldetésnyilatkozat az elfogadásával egyező időponttól lép hatályba.

Debrecen, 2015. június 16.

Dr. Bölcskei Gusztáv
rektor