Küldetésnyilatkozat

A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM KÜLDETÉSNYILATKOZATA

A Debreceni Református Hittudományi Egyetem – az 1538 óta folyamatosan működő Debreceni Református Kollégium intézményhálózatának részeként – a Tiszántúli Református Egyházkerület által fenntartott és a magyar reformátusság szolgálatában álló oktató, nevelő és tudományművelő intézmény. Küldetése Jézus Krisztus elhívásán alapul, aki szolgálatába hívja és munkába állítja az övéit.

Egyetemünk tanbeli kérdésekben a Szentírás alapján áll, önmagára nézve kötelezőnek ismeri el a Magyarországi Református Egyház hitvallásait, Alkotmányát, törvényeit és zsinati határozatait. Valamennyi oktatójától, dolgozójától és hallgatójától elvárja a református egyház hitelveinek és érdekeinek tiszteletben tartását, valamint a keresztyén értékrenddel össze-egyeztethető életfolytatást.

Egyetemünk célja református lelkészek, teológusok és egyházi munkatársak képzése elsődlegesen a Magyarországi Református Egyház számára, továbbá olyan pedagógusok és egyéb világi szakemberek felkészítése a magyar köznevelés és kulturális intézményrendszer számára, akik a Magyarországi Református Egyház hitelveit és hagyományait ismerik, azokat képesek hitelesen megjeleníteni, református egyháztagságuk esetében pedig készek és hajlandók szakismeretükkel az egyház Urát szolgálni.

Egyetemünk, mint államilag elismert felsőoktatási intézmény, oktató munkáját a magyar felső¬oktatási rendszer részeként, felekezeti sajátosságai megőrzése mellett végzi. Felsőoktatási szakképzéseket, alapképzéseket, mesterképzéseket, osztatlan képzést, doktorképzést (PhD), valamint továbbképzési tevékenységet folytat. Képzési programjaiban érvényesíti az állami jogszabályokat, a Magyarországi Református Egyház rendelkezéseit, valamint a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság előírásait. 

Az oktató-nevelő munka színvonalának és korszerűségének biztosítása érdekében egyetemünk a képzési területeinek megfelelő tudományágakban tudományos kutatói és művészi alkotómunkát végez, és doktori iskolát tart fenn a hittudományok tudományterületén. Tiszteletben tartja a kutatói szabadságot, megköveteli a szakmai hitelességet és megbízhatóságot.

Református elkötelezettsége mellett, egyetemünk a magyar nemzet és az egyetemes keresztyén anyaszentegyház egészének szolgálatában áll. Szüntelenül kész a keresztyén felekezetekkel való ökumenikus párbeszédre, felsőoktatási intézményeikkel a szakmai kapcsolatok ápolására, kész a nem keresztyén világvallásokkal és eszmerendszerekkel folytatott dialógusra, a velük való testvéri közösség gyakorlására. Őrzi, ápolja és tovább gazdagítja a Debreceni Református Kollégium hagyományait, a Kollégiumból kinőtt Debreceni Egyetemmel pedig széleskörű együttműködésre törekszik.

-------------------------

Jelen dokumentumot a DRHE Szenátusa 2019. május 14-ei ülésén megtárgyalta, és 83/2018-19. számú határozatával elfogadta. 
Debrecen, 2019. május 15.

Dr. Kustár Zoltán
          rektor

A DRHE Küldetésnyilatkozatát a Tiszántúli Református Egyházkerület képviseletében eljárva, a Debreceni Református Hittudományi Egyetem fenntartójaként jóváhagyom.
Debrecen, 2019. május 21.

Dr. Fekete Károly
        püspök