FKR (vonatkozó rész)

A hallgatói munkavégzés szabályai (FKR)

9/A. §

(1) A hallgató, különösen is a demonstrátor, az óraadóként foglalkoztatott doktorandusz (a továbbiakban: hallgató) a képzési programhoz közvetlenül nem kapcsolódó foglalkoztatása a DRHE-n hallgatói munkaszerződés alapján történik. A munkáltatói jogokat a rektor gyakorolja.

(2) A hallgatóval határozott idejű, legfeljebb 10 hónapos, egy tanévre hatályos munkaszerződés köthető. A szerződés a határozott idő lejártával tetszőleges számú alkalommal meghosszabbítható.

(3) A hallgató munkája ellátásáért a felek megállapodása szerinti hallgatói díjazásban részesül, melynek ellenében a hallgató által e jogviszonyban létrehozott dolgok tulajdonjoga, illetve a szellemi alkotásokhoz fűződő vagyoni jogok – eltérő megállapodás hiányában - a DRHE-re az átadással átszállnak.

(4) A hallgatói munkadíj kifizetése minden hónap 10. napjáig történik a hallgató által megadott bankszámlára utalással.

(5) A hallgatói munkaszerződés alapján munkát végző hallgató foglalkoztatására a munka törvénykönyvének a rendelkezéseit megfelelően alkalmazni kell.

(6) A doktorandusz oktatási és kutatási tevékenységére a jelen §-ban írtakat az alábbi eltérésekkel kell alkalmazni:

  • A doktorandusz a tanulmányi kötelezettségeinek keretében a heti teljes munkaidő húsz százalékának megfelelő időtartamban az intézmény oktatási, tudományos tevékenysége körében munkavégzésre kötelezhető.
  • A doktorandusz által végzett munka ideje egy félév átlagában nem haladhatja meg a heti teljes munkaidő ötven százalékát.
  • A doktorandusz munkaidő-beosztását oly módon kell meghatározni, hogy vizsgázási és a vizsgára történő felkészülési kötelezettségeinek eleget tudjon tenni.
  • A doktoranduszt megillető munkadíj havi összege, a teljes munkaidő ötven százalékának megfelelő idejű foglalkoztatás esetén nem lehet kevesebb, mint a legkisebb kötelező munkabér (minimálbér), eltérő idejű foglalkoztatás esetén ennek időarányos része.