SzMSz (vonatkozó rész)

Demonstrátor

62/A. §

(1) A demonstrátor a DRHE valamely tanszékével együttműködő azon, kiemelkedő tehetségű hallgató, aki a rektor megbízása alapján, a tanszékvezető irányításával részt vesz egy adott tanszék oktató-nevelő és tudományos kutatói munkájában, adminisztratív feladatainak ellátásában, valamint az intézmény tudományos diákköri munkájában, ezáltal készülve hivatása színvonalas művelésére, illetve a tudományos kutatói pályára. A legkiválóbb demonstrátorok a Doktori Iskola, illetve az egyetemi oktatók utánpótlásának bázisát alkotják.

(2) Demonstrátort az a tanszék foglalkoztathat, amelynek vezetője egyetemi tanári, főiskolai tanári vagy egyetemi docensi státuszban van, s amely tanszék legalább két, teljes munkaidőben foglalkoztatott oktatóval rendelkezik. Egy tanszék egy időben legfeljebb egy demonstrátort foglalkoztathat.

(3) Demonstrátori megbízást olyan osztatlan vagy mesterszakos, nappali munkarendben, államilag finanszírozott képzésben részt vevő hallgató kaphat, illetve tölthet be, aki vállalja a demonstrátori tevékenységgel együtt járó feladatok teljesítését, megbízásának ideje alatt pedig, tudományos kutatói tevékenységének részeként, részt vesz a Tudományos Diákköri Konferencia programjában.

(4) Demonstrátori megbízást – a benyújtott pályázat, személyes szakmai meghallgatás és az illetékes tanszék vezetőjének állásfoglalása lapján – a rektor adhat ki, illetve vonhat vissza.

(5) A demonstrátor megbízatása legfeljebb egy tanévre (10 hónapra) adható, de az, a (4) bekezdésben rögzített eljárás keretében, tetszőleges számú alkalommal meghosszab­bítható.

(6) Az eredményes demonstrátori tevékenységet a Neptun egységes tanulmányi nyilvántartó rendszerbe és a hallgató leckekönyvébe be kell jegyezni.

(7) A DRHE-n lefolytatott eredményes demonstrátori tevékenységet az Erasmus+ és a zsinati ösztöndíjak rangsorolása, a Doktori Iskola felvételi eljárása, valamint az egyetemi állásokra jelentkezők pályázatainak elbírálásánál kiemelt súllyal kell figyelembe venni.

(8) Minden más, a demonstrátor foglalkoztatásával összefüggő kérdésről, különösen is a demonstrátorral szemben támasztott követelményekről, a demonstrátor pályázat kiírásának és elbírálásának rendjéről, a demonstrátor jogairól, juttatásairól és kötelezettségeiről, a demonstrátorra vonatkozó előnyben részesítési kérdésekről a DRHE Demonstrátor Szabályzata rendelkezik. A Demonstrátor Szabályzat jelen szabályzat 25. számú mellékletét képezi.