Szabályzati feltételek

 

A tantervi követelményeken túlmutató szakmai és közéleti tevékenységet végző hallgató részére pályázat alapján intézményi közéleti (a továbbiakban: közéleti) ösztöndíj folyósítható.

A közéleti ösztöndíj pályázat alapján egy tanulmányi félévre (5 hónapra) odaítélt, havonta folyósított juttatás. Alsó határa a jogszabály szerinti minimum.

Szabályzati feltételek: Közéleti ösztöndíjban olyan teljes idejű alapképzésben, egységes, osztatlan képzésben, mesterképzésben, felsőfokú/felsőoktatási szakképzésben részt vevő hallgató részesülhet, aki igazolást nyújt be arról, hogy:

a) a DRHE-n legalább két aktív félévet teljesített, és legalább 50 kreditet megszerzett,

b) tanulmányi fegyelme és magatartása példamutató,

c) aktív féléveire eső, megszerzett kreditjeinek átlaga legalább 25 kredit/félév,

d) nincs kétszer nem teljesített tantárgya,

e) nincs kettőnél több passzív féléve,

f) a két legutóbbi, egymást követő aktív tanulmányi féléve ösztöndíjindexeinek átlaga legalább 4,00,

g) a DRHE-n aktív, kiemelkedő, rendszeres közéleti tevékenységet folytat.)

A közéleti ösztöndíjra felhasználható keretösszegről a TJSz 16. § (3)-(4) bekezdése alapján a DJB határoz.

A közéleti ösztöndíj nyilvános pályázat útján nyerhető el. A pályázati felhívást, a pályázati határidőt és az elbírálás szempontjait az egyetem honlapján és az egyéb szokásos módokon a DJB elnöke teszi közzé.

A pályázatot a pályázati kiírásban feltüntetett határidőig a HÖK Szociális Bizottságához kell benyújtani.

A beérkezett pályázatokat a HÖK Szociális Bizottsága a rendszeres szociális ösztöndíj iránti pályázatokra vonatkozó szabályok alapján fogadja be, a pályázati kiírásban közzétett szempontrendszer alapján véleményezi, rangsorolja, és döntésre a DJB elé terjeszti.

A közéleti ösztöndíjak odaítéléséről és azok konkrét összegéről a HÖK Szociális

Bizottságának előterjesztése alapján a DJB dönt.

A döntés ellen jogorvoslatnak helye nincs, kivéve, ha a DJB eljárási szabályt sértett; ez utóbbi esetben a fellebbezést a határozat kézhezvételét követő 15 napon belül írásban a rektorhoz címezve, a Rektori Hivatalban kell benyújtani.

A pályázatok elbírálása során a Hallgatói Önkormányzat elnökségében vagy állandó bizottságaiban, a DRHE egyetemi gyülekezetében közéleti tevékenységet folytató hallgatókat előnyben kell részesíteni.

A DJB a közéleti ösztöndíjat egyazon hallgató esetében ismételt sikeres pályázat esetén tetszőleges számú alkalommal odaítélheti.

A határozat kézbesítése a Debreceni Református Hittudományi Egyetem Tanulmányi és

Vizsgaszabályzat 24/A. § (2) bekezdése alapján az elektronikus tanulmányi rendszeren keresztül történik. Kézbesítettnek minősül a határozat azon a napon, amikor a küldemény a pályázó számára az elektronikus tanulmányi rendszer felületén keresztül elérhetővé vált.