Felvételizőknek

 

Friss információk 2018. december közepétől várhatóak!

 

 

A Debreceni Református Hittudományi Egyetem hitéleti és világi szakjai a 2018/2019-es tanévre:

Hitéleti képzéseink
Református Teológia szak - osztatlan képzés (10 félév) nappali tagozat
Református Teológia szak lelkész szakirány - osztatlan képzés (12 félév) nappali tagozat
Katekéta-lelkipásztori munkatárs szak - katekéta szakirány - BA alapképzés (6 félév) nappali és levelező tagozat
Református kántor szak - BA alapképzés (6 félév) nappali tagozat
Hittanár-nevelőtanár szak – osztatlan képzés (10 félév) nappali tagozat
Hittanár-nevelőtanár szak - osztatlan mesterképzés (4 félév) levelező tagozat (egyéb tanári szakképzettség vagy református hittanoktató (KLM) szakképzettség birtokában)
Hittanár-nevelőtanár szak - osztatlan mesterképzés (2 félév) levelező tagozat (teológia szakon végzettek)
Pasztorális tanácsadás és szervezetfejlesztés szak – MA (4 félév) nappali és levelező tagozat (egyházi szervezetfejlesztés specializáció)
Hit- és erkölcstanoktatói szakirányú továbbképzési szak (4 félév) levelező tagozat
Teológia MINOR (2 félév) levelező tagozat
Világi képzéseink
Tanító szak – BA alapképzés (8 félév) nappali és esti tagozat
Kiegészítő műveltségterületi képzés tanítóknak (2 félév) esti tagozat
Biblioterápia – szakirányú továbbképzés (4 félév), esti tagozat
Család- és gyermekvédelem szakos pedagógus - szakirányú továbbképzés (2 félév), esti tagozat
Drámapedagógia területen pedagógus-szakvizsgára felkészítő - szakirányú továbbképzés (4 félév), esti tagozat
Fejlesztőpedagógus – szakirányú továbbképzés (4 félév), esti tagozat
Múzeumpedagógia szakterületen pedagógus-szakvizsgára felkészítő – szakirányú továbbképzés (4 félév), esti tagozat
Pedagógus szakvizsga – szakirányú továbbképzés (4 félév), esti tagozat
Rendezvényszervező – szakirányú továbbképzés (2 félév), esti tagozat
Roma társadalomismeret - szakirányú továbbképzés (4 félév), levelező tagozat
Szabadidősport-szervező (óvodapedagógiai, tanítói) - szakirányú továbbképzés (2 félév), levelező tagozat

A jelentkezési lapok (tanító szak kivételével) a lap aján letölthetők!

Az alkalmassági vizsga díja 4000,- forint, melyet az alábbi számlaszámra kérjük átutalni: Tiszántúli Református Egyházkerület 11738008-20011428 (a megjegyzés rovatban kérjük feltüntetni a jelentkező nevét)

Külön értesítés nélkül kérünk minden tanító szakra jelentkezőt, hogy a megadott időpontban jelenjen meg az alkalmassági vizsgán a DRHE Tanulmányi Osztályán (4026 Debrecen, Kálvin tér 16. 218-as iroda) Az alkalmassági vizsgára feltétlenül hozza magával a szükséges orvosi nyilatkozatot!

Tudnivalók az alkalmassági vizsgáról

A tanító szakra csak a felvi.hu központi rendszeren keresztül lehet jelentkezni 2018. február 15-éig.

 

A hitéleti szakokra való jelentkezés és a felvétel sajátos feltételei

A DRHE hitéleti képzéseire a jelentkezés nem az államilag rendszeresített nyomtatványon történik. Jelentkezési lapok a lap alján letölthetők. A felvételi eljárás díját (3000,- Ft.) az alábbi számlaszámra kérjük átutalni: Tiszántúli Református Egyházkerület 11738008-20011428 (a megjegyzés rovatban kérjük feltüntetni a jelentkező nevét)

A jelentkezéseket mindenképpen postán kérjük beküldeni!

Külön értesítés nélkül kérünk minden hitéleti szakra jelentkezőt, hogy a megadott időpontban jelenjen meg az alkalmassági vizsgán a DRHE Tanulmányi Osztályán (4026 Debrecen, Kálvin tér 16. 218-as iroda)

 

 Alapszakra és osztatlan képzésre jelentkezők esetében kötelezően csatolandó a jelentkezési laphoz:

- református konfirmációról szóló igazolás,
- a lakóhely szerint illetékes református lelkész ajánlólevele (az illetékes lelkész családi érintettsége esetén a lakóhely szerint illetékes református esperes ajánló­levele),
- református gimnáziumok diákjai esetében a lelkészi ajánláson túl a vallástanár ajánlólevele*,
- saját kézzel írt önéletrajz (1,5–2 oldal),
- a középiskolai bizonyítvány másolata,
- érettségi bizonyítvány másolata,
- azok esetében, akik nem a felvételi eljárás évében érettségiztek, érvényes hatósági erkölcsi bizonyítvány,
- 3000.- Ft felvételi díj befizetését igazoló dokumentum másolata,
- a többletpontok beszámítására való jogosultságot igazoló dokumentumok másolata,
- előnyben részesítésre való jogosultságot igazoló dokumentumok.

(Az osztatlan vallás és nevelőtanár szakra lelkészi, tanári vagy hitoktatói diplomával rendelkezőknek az oklevél másolata szükséges (nem szükséges az érettségi és a középiskolai bizonyítvány)

  A teológia szak – lelkész szakirányra jelentkezők esetében a fentieken túl kérjük a felvételi űrlaphoz csatolni:

- nem a Tiszántúli Református Egyházkerületből jelentkezők esetén az illetékes református püspök írásbeli hozzájárulását,
- két évnél korábbi református konfirmációról szóló igazolást,
- minden esetben erkölcsi bizonyítványt.

Kárpátaljáról jelentkezők esetében, minden szakra szükséges a püspöki ajánlás!

A Katekéta-lelkipásztori munkatárs szakon a felvételt kizáró ok a diszlexia, diszgráfia és diszkalkulia! A Teológia szakon és a Teológia szak lelkész szakirányon kizáró ok a diszlexia és a diszgráfia!

 

A hittanár-nevelőtanár osztatlan mesterszak rövid idejű képzésekre jelentkezők esetében a jelentkezési laphoz csatolni kell:

  • saját kézzel írt önéletrajz (1,5-2 oldal),
  • oklevél másolata,
  • nem a felvételi eljárás évében diplomát szerzők esetében 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány,
  • a lakóhely szerint illetékes református lelkész ajánlólevele (az illetékes lelkész családi érintettsége esetén a lakóhely szerint illetékes református esperes ajánló­levele),
  • református egyháztagság igazolását,
  • 3000.- Ft felvételi díj befizetését igazoló dokumentum másolata,
  • a többletpontok beszámítására való jogosultságot igazoló dokumentumok másolata,
  • előnyben részesítésre való jogosultságot igazoló dokumentumok.

 

A pasztorális tanácsadás és szervezetfejlesztés mesterszakra jelentkezők esetében a jelentkezési laphoz csatolandó:

- saját kézzel írt önéletrajz (1,5-2 oldal),
- oklevél (hitéleti) másolata, vagy oklevél + 50 kredit hitéleti modul elvégzésének igazolása,
- nem a felvételi eljárás évében diplomát szerzők esetében 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány,
- a lakóhely szerint illetékes lelkipásztor ajánlólevelét,
- egyháztagság igazolását,
- 3000.- Ft felvételi díj befizetését igazoló dokumentum másolata,
- a többletpontok beszámítására való jogosultságot igazoló dokumentumok másolata,
- előnyben részesítésre való jogosultságot igazoló dokumentumok.

 Felhívjuk figyelmüket, hogy ezen a szakon kellő számú jelentkezés esetén is csak az egyházi szervezetfejlesztés specializáció indul ebben a tanévben.

 Egyetemünk egyetlen hitéleti szakján sincs kötelező tantárgyi felvételi vizsga, a jelentkezők felvételéről az intézmény a középiskolából hozott pontok és az érettségi tantárgyak osztályzata (Mesterszakok esetében a megszerzett alapdiploma eredménye) alapján dönt; a pályaalkalmasságot alkalmassági vizsgán mérjük fel.

Az alkalmassági vizsga (írásbeli kifejezőkészség, beszédtechnika, ének-zene alkalmassági) a teológia, a teológia-lelkész, a vallás- és nevelőtanár, a katekéta-lelkipásztori munkatárs és a kántor szakon is feltétel. A mesterszakra jelentkezők csak alkalmassági elbeszélgetésen vesznek részt.

 

 A Jelentkezési lapokat az alábbi címre kell postán beküldeni:

DRHE Tanulmányi Osztály
4026 Debrecen, Kálvin tér 16.

A Tanulmányi Osztály elérhetőségei:
Dr. Kustár Zoltánné tanulmányi osztályvezető: tanulmanyiatdrhe [dot] hu; 52/518-515 (augusztus 6-17. között csak e-mailben)

 

Teológia Minor Képzés

A Debreceni Református Hittudományi Egyetemen a 2018-2019. tanévben ismét indul levelező teológia  minor képzés elegendő számú jelentkező esetén.

Az 50 kredites, 2 félév alatt elvégezhető részismereti képzés nem diplomaszerzésre irányul. A felsőoktatási végzettséggel már rendelkező hallgatók alapozó elméleti teológiai ismereteket szerezhetnek, és a megszerzett tanúsítvány birtokában, nem hitéleti diploma esetén is jelentkezhetnek a hitéleti pasztorális tanácsadás és szervezetfejlesztés (MA) képzésünkre. A Teológia minor képzés elvégzése nem jelent „automatikus” továbblépést az MA szakra. Az MA szakra való sikeres felvétel esetén igyekszünk a lehetőségekhez mérten biztosítani a képzés indulását.

Természetesen azoknak a jelentkezését is várjuk, akik nem szeretnének MA szakon továbbtanulni, de érdeklődnek a teológiai ismeretek iránt.

Ez a levelező képzés a diplomával rendelkező, nem református egyháztagok előtt is nyitva áll.

Jelentkezési határidő: 2018. augusztus 21.
Jelentkezési lap letölthető a lap alján.

A MINOR képzésre jelentkezőknek nem kell alkalmassági vizsgán részt venniük!
A félév-kezdésről minden jelentkezőt írásban fogunk értesíteni augusztus végén.
Az órák hétvégenként péntek délután és szombaton lesznek.
Tematika: A képzés során a teológia főbb elméleti területeibe kapnak betekintést a hallgatók. Bibliaismeret, hitvallásismeret, egyházismeret, ó- és újszövetségi bevezetéstan, bibliai kortörténet, etikatörténet, egyháztörténet, felekezetismeret, romológia és kutatás módszertan szerepelnek a programban.

Önköltségi díj: 70.000 Ft/félév

Bővebb információ: (52) 518-515, 518-519

Hit- és erkölcstanoktatói szakirányú továbbképzés

A DRHE felvételt hirdet a 2018/19-as tanévre Hit- és erkölcstanoktató szakirányú továbbképzésre.

A képzés oklevelet adó, 4 féléves képzés, melynek célja olyan szakemberek képzése, akik a nevelés és oktatás alapvető elméleti és gyakorlati módszereinek ismerete révén, valamint teológiai és hittanári ismeretek birtokában képesek a református hit- és erkölcstanoktatói feladatok ellátására a közoktatás 1–8. osztályában.

A képzésre történő belépés feltétele: 

  • alapképzésben vagy mesterképzésben, illetve korábbi főiskolai vagy egyetemi képzésben megszerzett pedagógus szakképzettség, továbbá 
  • hogy a jelentkező rendelkezzen református konfirmációval és református egyháztagsággal.

A felvételi eljárás pályaalkalmassági elbeszélgetésből áll.  A szakirányú továbbképzési szakra az a jelentkező vehető fel, aki a belépés feltételeit teljesítette, valamint akit a Felvételi Bizottság a pályaalkalmassági elbeszélgetés során „megfelelt” minősítéssel felvételre javasolt.

A szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése: Református hit- és erkölcstanoktató.

(A szakirányú továbbképzésben szerzett oklevél kiadásának nem feltétele a nyelvvizsga!)

A képzés önköltsége: 115.000,-Ft/félév

Jelentkezési határidő: 2018. augusztus 17.

Érdeklődni a tanulmanyiatdrhe [dot] hu  címen vagy az 52-518-515 telefonszámon lehet.
Jelentkezési lap letölthető a lap alján.

A felvételi jelentkezést az alábbi címre kérjük eljuttatni: DRHE Tanulmányi osztály,  4026 Debrecen, Kálvin tér 16.

Az alkalmassági vizsga és elbeszélgetés időpontja a hitéleti szakokon: 2018. augusztus 24. 9 óra. Kérjük, hogy minden jelentkező külön értesítés nélkül jelenjen meg a megadott időpontban a Tanulmányi Osztályon.

 

Kiegészítő műveltségterületi képzés tanítóknak

Tisztelt Érdeklődő Pedagógusok!

A Debreceni Református Hittudományi Egyetem 2018. szeptemberétől részismereti képzést indít angol, ének-zene, informatika, matematika, testnevelés és sport, valamint vizuális nevelés műveltségterületeken.
A jelentkezés előfeltétele a tanítói diploma.
A képzés két féléves, összesen 105 elméleti órát és 20 óra tanítási gyakorlatot jelent. Az elméleti órákat előre meghatározott hétvégi időpontokra tervezzük (péntek délutánra és szombatra), a gyakorlati képzést pedig a Kölcsey Ferenc Református Gyakorló Általános Iskola szervezi.
Az angol műveltségterületen a két félévben összesen 160 elméleti órát és 20 óra gyakorlatot kell teljesíteni. A képzés sikeres teljesítésének előfeltétele a középszintű (legalább a középfokú nyelvvizsga szintjének megfelelő) nyelvtudás. Az angol műveltségterületre jelentkezőknek – kellő számú jelentkező esetén – augusztus 27. és 31. között nyelvi meghallgatáson kell részt venniük, melyről augusztus 22. után értesítést kapnak.
Az egyes képzések indításához minimálisan öt fő jelentkezése szükséges.
A képzés sikeres elvégzését követően a tanító jogosultságot szerez a választott műveltségterületi tantárgy oktatására az általános iskola 5. és 6. évfolyamán, illetve az idegen nyelv esetén az általános iskola 1-6. osztályában.

A jelentkezési lap letölthető a lap alján.

További felvilágosítást kérhetnek Dr. Csillag Andrea intézetvezetőtől (elérhetősége: csillag [dot] andreaatdrhe [dot] hu) vagy Verdesné Szilágyi Erika és Szabó-Gömöry Rita tanulmányi előadóktól (elérhetőségek: verdesne [dot] erikaatdrhe [dot] hu és gomory [dot] ritaatdrhe [dot] hu, (52) 518-564 és (52) 518-578)).
Tandíj: 130.000 forint/félév.
 

A tandíj befizetésének határidejéről, illetve a nyelvi meghallgatás időpontjáról minden jelentkező értesítést kap, kérjük, előtte ne utalják el a tandíjat.
A jelentkezési lapokat személyesen vagy postai úton kérjük eljuttatni a DRHE Tanulmányi Osztályára (4024 Debrecen, Kálvin tér 16.).

 

 

Jelentkezési lapokHitéleti alap és osztatlan képzés
Hitéleti mesterképzések
Szakirányú továbbképzés (Hit- és erkölcstanoktató)
MINOR
Kiegészítő műveltségterületi képzés
 Felnőttképzés - szakirányú továbbképzések