Felvételizőknek

Tisztelt Érdeklődő Pedagógusok!

A Debreceni Református Hittudományi Egyetem 2019. szeptemberétől részismereti képzést indít angol, ember és társadalomismeret, ének-zene, informatika, matematika, valamint testnevelés és sport műveltségterületeken.

A jelentkezés előfeltétele a tanítói diploma.

A képzés két féléves, összesen 105 elméleti órát és 20 óra tanítási gyakorlatot jelent. Az elméleti órákat előre meghatározott hétvégi időpontokra tervezzük (péntek délutánra és szombatra), a gyakorlati képzést pedig a Kölcsey Ferenc Református Gyakorló Általános Iskola szervezi.

Az angol műveltségterületen a két félévben összesen 160 elméleti órát és 20 óra gyakorlatot kell teljesíteni. A képzés sikeres teljesítésének előfeltétele a középszintű (legalább a középfokú nyelvvizsga szintjének megfelelő) nyelvtudás. Az angol műveltségterületre jelentkezőknek – kellő számú jelentkező esetén – augusztus 29-én 16 órakor nyelvi meghallgatáson kell részt venniük.

Az egyes képzések indításához minimálisan öt fő jelentkezése szükséges.

A képzés sikeres elvégzését követően a tanító jogosultságot szerez a választott műveltségterületi tantárgy oktatására az általános iskola 5. és 6. évfolyamán, illetve az idegen nyelv esetén az általános iskola 1-6. osztályában.

A jelentkezési lap letölthető: Jelentkezési lap

További felvilágosítást kérhetnek Dr. Csillag Andrea intézetvezetőtől (elérhetőségek: csillag [dot] andreaatdrhe [dot] hu (csillag.andrea[kukac]drhe.hu )(52) 518 511) vagy Verdesné Szilágyi Erika és Szabó-Gömöry Rita tanulmányi előadóktól (elérhetőségek: verdesne [dot] erikaatdrhe [dot] hu (verdesne.erika[kukac]drhe.hu) és gomory [dot] ritaatdrhe [dot] hu (gomory.rita[kukac]drhe.hu), (52) 518-564 és (52) 518-578)).

Tandíj: 130.000 forint/félév.

Jelentkezési lapok beérkezési határideje: a felhívás közzétételétől 2019. augusztus 22-ig.

A tandíj befizetésének határidejéről, illetve a nyelvi meghallgatás időpontjáról minden jelentkező értesítést kap, kérjük, előtte ne utalják el a tandíjat.

A jelentkezési lapokat személyesen vagy postai úton kérjük eljuttatni a DRHE Tanulmányi Osztályára (4024 Debrecen, Kálvin tér 16.).

 

 


 

 

Kedves Jelentkező!

A 2019/2020. tanévre lezárultak a jelentkezések. Mindenkinek köszönjük, aki megtisztelete intézményünket bizalmával, és benyújtotta jelentezését egyetemünk valamelyik szakjára. Jelenleg a jelentkezési adatok feldolgozása zajlik. Az alkalmassági vizsgák előtt minden érintett jelentkezőt írásban fogunk értesíteni (május elején) a pontos tudnivalókról. Addig is az egyes szakok alkalmassági vizsgájának anyagát, leírását megtalálják az alábbiakban:

A tanító szak alkalmassági vizsgájának követelménye megtalálható az elektronikus felvételi tájékoztatóban ill. letölthető innen is. A tanító szakra jelentkezők alkalmassági vizsgájára május 22-23-án kerül sor  intézményünkben.

A hitéleti szakokra jelentkezőknek az alkalmassági vizsga (írásbeli kifejezőkészség, beszédtechnika, ének-zene alkalmassági) a teológia, a teológia-lelkész, a hittanár-nevelőtanár (vallás- és nevelőtanár), a katekéta-lelkipásztori munkatárs és a kántor szakon is feltétel. A mesterszakra jelentkezők csak alkalmassági elbeszélgetésen vesznek részt.
A hittanár-nevelőtanár szak osztatlan és szakpáros képzésre jelentkezőknek Tanári pályaalkalmassági vizsgálaton is részt kell venniük. Tanári alkalmassági vizsga anyaga innen letölthető.
Hitéleti szakokra jelentkezőknek 2019. május 20-21-én lesz az alkalmassági vizsga illetve a pályaalkalmassági elbeszélgetés.

 

A Debreceni Református Hittudományi Egyetem hitéleti és világi szakjai a 2019/2020-as tanévre:

Hitéleti képzéseink
Református Teológia szak - osztatlan képzés (10 félév) nappali tagozat
Református Teológia szak lelkész szakirány - osztatlan képzés (12 félév) nappali tagozat
Katekéta-lelkipásztori munkatárs szak - katekéta szakirány - BA alapképzés (6 félév) nappali és levelező tagozat
Református kántor szak - BA alapképzés (6 félév) nappali tagozat
Hittanár-nevelőtanár szak – osztatlan képzés (10 félév) nappali tagozat
Hittanár-nevelőtanár; hon- és népismerettanár - osztatlan képzés (10 félév) nappali tagozat (jelentkezni az e-felvételi rendszerben kell)
Hittanár-nevelőtanár; magyartanár - osztatlan képzés (10 félév) nappali tagozat (jelentkezni az e-felvételi rendszerben kell)
Hittanár-nevelőtanár; német nyelv és kultúra tanára - osztatlan képzés (10 félév) nappali tagozat (jelentkezni az e-felvételi rendszerben kell)
Hittanár-nevelőtanár; történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára - osztatlan képzés (10 félév) nappali tagozat (jelentkezni az e-felvételi rendszerben kell)
Hittanár-nevelőtanár szak - osztatlan mesterképzés (4 félév) levelező tagozat (egyéb tanári szakképzettség vagy református hittanoktató (KLM) szakképzettség birtokában)
Hittanár-nevelőtanár szak - osztatlan mesterképzés (2 félév) levelező tagozat (teológia szakon végzetteknek)
Pasztorális tanácsadás és szervezetfejlesztés szak – MA (4 félév) nappali és levelező tagozat
Hit- és erkölcstanoktatói szakirányú továbbképzési szak (4 félév) levelező tagozat
Teológia MINOR (2 félév) levelező tagozat
Világi képzéseink
Tanító szak – BA alapképzés (8 félév) nappali és esti tagozat (jelentkezni az e-felvételi rendszerben kell)
Kiegészítő műveltségterületi képzés tanítóknak (2 félév) esti tagozat
Család- és gyermekvédelem szakos pedagógus - szakirányú továbbképzés (2 félév), esti tagozat (februári kezdéssel)
Drámapedagógia területen pedagógus-szakvizsgára felkészítő - szakirányú továbbképzés (4 félév), esti tagozat
Fejlesztőpedagógus – szakirányú továbbképzés (4 félév), esti tagozat
Múzeumpedagógia szakterületen pedagógus-szakvizsgára felkészítő – szakirányú továbbképzés (4 félév), esti tagozat
Pedagógus szakvizsga – szakirányú továbbképzés (4 félév), esti tagozat (februári kezdéssel)
Roma társadalomismeret - szakirányú továbbképzés (4 félév), levelező tagozat
Szocioterápiás eljárások az iskolai erőszak kezelésére - szakirányú továbbképzés (2 félév), esti tagozat (februári kezdéssel)

A jelentkezési lapok (tanító szak és a szakpáros hittanár-nevelőtanár szakok kivételével) a lap aján letölthetők!

A tanító szakra és a hittanár-nevelőtanár szak szakpáros meghirdetéseire csak a felvi.hu központi rendszeren keresztül lehet jelentkezni 2019. február 15-ig.

 A tanító szak alkalmassági vizsgájának követelménye megtalálható az elektronikus felvételi tájékoztatóban ill. letölthető innen is.

 

A hitéleti szakokra való jelentkezés és a felvétel sajátos feltételei

A DRHE hitéleti képzéseire a jelentkezés nem az államilag rendszeresített nyomtatványon történik. Jelentkezési lapok a lap alján letölthetők. A felvételi eljárás díját (3000,- Ft.) az alábbi számlaszámra kérjük átutalni: Tiszántúli Református Egyházkerület 11738008-20011428 (a megjegyzés rovatban kérjük feltüntetni a jelentkező nevét) Hitéleti alap- és mesterszakokra a jelentkezési határiső: 2019. február 28.

 Alapszakra és osztatlan képzésre jelentkezők esetében kötelezően csatolandó a jelentkezési laphoz:

- református konfirmációról szóló igazolás,
- a lakóhely szerint illetékes református lelkész ajánlólevele (az illetékes lelkész családi érintettsége esetén a lakóhely szerint illetékes református esperes ajánló­levele),
- református gimnáziumok diákjai esetében a lelkészi ajánláson túl a vallástanár ajánlólevele*,
- saját kézzel írt önéletrajz (1,5–2 oldal),
- a középiskolai bizonyítvány másolata,
- érettségi bizonyítvány másolata,
- azok esetében, akik nem a felvételi eljárás évében érettségiztek, érvényes hatósági erkölcsi bizonyítvány,
- 3000.- Ft felvételi díj befizetését igazoló dokumentum másolata,
- a többletpontok beszámítására való jogosultságot igazoló dokumentumok másolata,
- előnyben részesítésre való jogosultságot igazoló dokumentumok.

(Az osztatlan vallás és nevelőtanár szakra lelkészi, tanári vagy hitoktatói diplomával rendelkezőknek az oklevél másolata szükséges (nem szükséges az érettségi és a középiskolai bizonyítvány)

  A teológia szak – lelkész szakirányra jelentkezők esetében a fentieken túl kérjük a felvételi űrlaphoz csatolni:

- nem a Tiszántúli Református Egyházkerületből jelentkezők esetén az illetékes református püspök írásbeli hozzájárulását,
- két évnél korábbi református konfirmációról szóló igazolást,
- minden esetben erkölcsi bizonyítványt.

Kárpátaljáról jelentkezők esetében, minden szakra szükséges a püspöki ajánlás!

A Katekéta-lelkipásztori munkatárs szakon a felvételt kizáró ok a diszlexia, diszgráfia és diszkalkulia! A Teológia szakon és a Teológia szak lelkész szakirányon kizáró ok a diszlexia és a diszgráfia!

 

A hittanár-nevelőtanár osztatlan mesterszak rövid idejű képzésekre jelentkezők esetében a jelentkezési laphoz csatolni kell:

  • saját kézzel írt önéletrajz (1,5-2 oldal),
  • oklevél másolata,
  • nem a felvételi eljárás évében diplomát szerzők esetében 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány,
  • a lakóhely szerint illetékes református lelkész ajánlólevele (az illetékes lelkész családi érintettsége esetén a lakóhely szerint illetékes református esperes ajánló­levele),
  • református egyháztagság igazolását,
  • 3000.- Ft felvételi díj befizetését igazoló dokumentum másolata,
  • a többletpontok beszámítására való jogosultságot igazoló dokumentumok másolata,
  • előnyben részesítésre való jogosultságot igazoló dokumentumok.

 

A pasztorális tanácsadás és szervezetfejlesztés mesterszakra jelentkezők esetében a jelentkezési laphoz csatolandó:

- saját kézzel írt önéletrajz (1,5-2 oldal),
- oklevél (hitéleti) másolata, vagy oklevél + 50 kredit hitéleti modul elvégzésének igazolása,
- nem a felvételi eljárás évében diplomát szerzők esetében 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány,
- a lakóhely szerint illetékes lelkipásztor ajánlólevelét,
- egyháztagság igazolását,
- 3000.- Ft felvételi díj befizetését igazoló dokumentum másolata,
- a többletpontok beszámítására való jogosultságot igazoló dokumentumok másolata,
- előnyben részesítésre való jogosultságot igazoló dokumentumok.

 

Egyetemünk egyetlen hitéleti szakján sincs kötelező tantárgyi felvételi vizsga, a jelentkezők felvételéről az intézmény a középiskolából hozott pontok és az érettségi tantárgyak osztályzata (Mesterszakok esetében a megszerzett alapdiploma eredménye) alapján dönt; a pályaalkalmasságot alkalmassági vizsgán mérjük fel.

Az alkalmassági vizsga (írásbeli kifejezőkészség, beszédtechnika, ének-zene alkalmassági) a teológia, a teológia-lelkész, a hittanár-nevelőtanár (vallás- és nevelőtanár), a katekéta-lelkipásztori munkatárs és a kántor szakon is feltétel. A mesterszakra jelentkezők csak alkalmassági elbeszélgetésen vesznek részt.
A hittanár-nevelőtanár szak osztatlan és szakpáros képzésre jelentkezőknek Tanári pályaalkalmassági vizsgálaton is részt kell venniük. Tanári alkalmassági vizsga anyaga letölthető.
Hitéleti szakokra jelentkezőknek 2019. május 20-21-én lesz az alkalmassági vizsga illetve a pályaalkalmassági elbeszélgetés. Minden jelentkezőt írásban értesítünk a pontos tudnivalókról.

 A Jelentkezési lapokat az alábbi címre kell postán beküldeni:

DRHE Tanulmányi Osztály
4026 Debrecen, Kálvin tér 16.

A Tanulmányi Osztály elérhetőségei:
Dr. Kustár Zoltánné tanulmányi osztályvezető: tanulmanyiatdrhe [dot] hu; 52/518-515

 

Teológia Minor Képzés

A Debreceni Református Hittudományi Egyetemen a 2019/2020. tanévben ismét indul levelező teológia  minor képzés elegendő számú jelentkező esetén.

Az 50 kredites, 2 félév alatt elvégezhető részismereti képzés nem diplomaszerzésre irányul. A felsőoktatási végzettséggel már rendelkező hallgatók alapozó elméleti teológiai ismereteket szerezhetnek, és a megszerzett tanúsítvány birtokában, nem hitéleti diploma esetén is jelentkezhetnek a hitéleti pasztorális tanácsadás és szervezetfejlesztés (MA) képzésünkre. A Teológia minor képzés elvégzése nem jelent „automatikus” továbblépést az MA szakra. Az MA szakra való sikeres felvétel esetén igyekszünk a lehetőségekhez mérten biztosítani a képzés indulását.

Természetesen azoknak a jelentkezését is várjuk, akik nem szeretnének MA szakon továbbtanulni, de érdeklődnek a teológiai ismeretek iránt.

Ez a levelező képzés a diplomával rendelkező, nem református egyháztagok előtt is nyitva áll.

Jelentkezési lap letölthető a lap alján.

A MINOR képzésre jelentkezőknek nem kell alkalmassági vizsgán részt venniük!
Az órák hétvégenként péntek délután és szombaton lesznek.
Tematika: A képzés során a teológia főbb elméleti területeibe kapnak betekintést a hallgatók. Bibliaismeret, hitvallásismeret, egyházismeret, ó- és újszövetségi bevezetéstan, bibliai kortörténet, etikatörténet, egyháztörténet, felekezetismeret, romológia és kutatás módszertan szerepelnek a programban.

Önköltségi díj: 70.000 Ft/félév

A MINOR képzésre a jelentkezési határidő: 2019. augusztus 16.

Bővebb információ: (52) 518-515, 518-519

Hit- és erkölcstanoktatói szakirányú továbbképzés

A DRHE felvételt hirdet a 2019/2020-as tanévre Hit- és erkölcstanoktató szakirányú továbbképzésre.

A képzés oklevelet adó, 4 féléves képzés, melynek célja olyan szakemberek képzése, akik a nevelés és oktatás alapvető elméleti és gyakorlati módszereinek ismerete révén, valamint teológiai és hittanári ismeretek birtokában képesek a református hit- és erkölcstanoktatói feladatok ellátására a közoktatás 1–8. osztályában.

A képzésre történő belépés feltétele: 

  • alapképzésben vagy mesterképzésben, illetve korábbi főiskolai vagy egyetemi képzésben megszerzett pedagógus szakképzettség, továbbá 
  • hogy a jelentkező rendelkezzen református konfirmációval és református egyháztagsággal.

A felvételi eljárás pályaalkalmassági elbeszélgetésből áll.  A szakirányú továbbképzési szakra az a jelentkező vehető fel, aki a belépés feltételeit teljesítette, valamint akit a Felvételi Bizottság a pályaalkalmassági elbeszélgetés során „megfelelt” minősítéssel felvételre javasolt.

A szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése: Református hit- és erkölcstanoktató.

(A szakirányú továbbképzésben szerzett oklevél kiadásának nem feltétele a nyelvvizsga!)

A képzés önköltsége: 115.000,-Ft/félév

Érdeklődni a tanulmanyiatdrhe [dot] hu  címen vagy az 52-518-515 telefonszámon lehet.
Jelentkezési lap letölthető a lap alján.

A jelentkezési határidő: 2019. augusztus 16.

A felvételi jelentkezést az alábbi címre kérjük eljuttatni: DRHE Tanulmányi osztály,  4026 Debrecen, Kálvin tér 16.

 

 

 

 

 

Jelentkezési lapok Hitéleti alap és osztatlan képzés
Hitéleti mesterképzések
Szakirányú továbbképzés (Hit- és erkölcstanoktató)
MINOR
Kiegészítő műveltségterületi képzés
  Felnőttképzés - szakirányú továbbképzések