Pályázatok

116131 SZ. OTKA PÁLYÁZAT EGYHÁZI EMLÉKEK FELMÉRÉSE ÉS KUTATÁSA A KÁRPÁT MEDENCÉBEN 2016-2020
 
Projekt kezdete: 2016-02-01
Projekt vége: 2020-01-31

A kutatás azonosítója: 116131

Tipusa:  K
Pénzügyi forrás: NKFI-6
Nyelve:  magyar

Vezető kutató: dr. Pap Zoltánné dr. P. Szalay Emőke
Debreceni Református Hittudományi Egyetem, Gyakorlati Teológia Tanszék

4026 Debrecen, Kálvin tér 16.

Résztvevők: 
Dr. Pilipkó Erzsébet  néprajzkutató
Dr. Ősz Sándor Előd  levéltáros, református lelkész
Dr. Tamás Horváth Iringó művészettörténész
Dr. Kovács Mária Márta művészettörténész
Dr. Gazda Enikő
Dr. Tóth Levente történész
Jékey Andrásné fényképész
Lisztes László fényképész
Szakács György
Veres Emese Gyöngyvér
A kutatás összefoglalója, célkitűzései: 
A pályázat  négy részből áll. 1. Az erdélyi evangélikus gyülekezetek felmérésének jelentőségét az adja, hogy a zaklatott múltú egyház emlékeire tudományos figyelem eddig még nem irányult, másrészt 2017-ben ünnepli a keresztény világ a reformáció 500. évfordulóját. A templomberendezés, oltárképek mellett az ötvösmunkák, ónedények, textíliák, harangok, irat és könyvanyag összeírását végezzük el.
2. A kutatás második területe az erdélyi református gyülekezetek emlékanyagára irányuló kutatások folytatása, a Dési Református Egyházmegye összeírására -ötvösmunkák, ónedények textíliák, harangok, irat és könyvanyag-kerül sor.
3. A pályázat harmadik részében már eddig feltárt református emlékanyag két területének, XV-XIX. századi ötvösmunkák és XVI-XIX. századi ónedények tudományos feldolgozását szeretném elvégezni. 
A Szlovákiai Református Egyház, a Tiszáninneni Református Egyházkerület, a Kárpátaljai Református Egyház közel 800 gyülekezete klenódiumainak anyagából a korai ötvösmunkákat és ónedényeket emelem ki. A kutatott időszakban közel 800 ötvösmunka sorolható ide. A kassai, rimaszombati, rozsnyói, komáromi, debreceni, miskolci ötvösségre vonatkozóan újabb adatokat szerezhetünk. Ugyanez a kutatás célkitűzése a közel 1500 ónedény vonatkozásában. a kassai, eperjesi, majd nagyszombati, pozsonyi céhek termékei mellett kisebb kannagyártó központok edényei is azonosíthatók lesznek. 
4. A kutatás negyedik területe az ugyancsak évek óta folyó kárpátaljai magyar görögkatolikus egyházközségek felmérésének befejezése, majd kiadása.
 
A kutatás alapkérdése:
A kutatások alapkutatásként a magyar műtárgyállomány jelentős részét kitevő, eddig csaknem teljesen ismeretlen emlékanyag számbavételét és tudományos kutatását, feldolgozását célozzák.
1. Az erdélyi evangélikus gyülekezetekben megvalósuló kutatás kiemelten alapkutatásnak számít, hisz eddig teljesen ismeretlen anyag felmérésére kerül sor. E területen a templomberendezés, az oltárképek, szószékek, keresztelő medencék, harangok mellett az edények és textilis emlékek között számítunk jelentős műtárgyakra. Igen fontos a levéltári anyag és a könyvállomány leltárba vétele.
2. A kutatás második területe az Erdélyi Református Egyházkerület újabb megyéjének felmérését jelenti. Itt ismételten az ötvösmunkák, ónedények, textílis emlékek, harangok, iratanyag és könyvtár jelentőségét emeljük ki. 
3. A kutatás harmadik területén, a Felvidéken és a Tiszáninneni Református Egyházkerületben, a Kárpátalján felbukkanó, ismeretlen ezüsttárgyak tudományos közlése szolgálat új adalékokkal a magyar ötvösség kutatása vonatkozásában. Ugyanezt mondhatjuk az ónművességről is, feltehetően az eperjesi és kassai, a miskolci és a debreceni ónedény gyártásra kapunk újabb adatokat.
4. A kárpátaljai magyar görögkatolikusok emlékanyagának feltárása szintén teljesen ismeretlen terület, amely a felmérést követő közléssel válik elérhetővé és értékelhetővé.
 
A kutatás jelentősége:
1. Az evangélikus kutatás jelentőségét az adja, hogy eddig jórészt ismeretlen tárgyak ismertté válása révén több iparművészeti ág, oltárképfestés, ötvösművészet, ónművesség, textilművészet, orgonakutatás területére vonatkozó új ismeretekkel szolgál. 
2. Ugyanez vonatkozik az erdélyi református felmérésekre is. 
3. A kutatás harmadik részében az Észak-Magyarország egykori területén feltárt ezüst és ónedények feldolgozása e két művesség történetére vonatkozóan új eredményeket hozhat. 
4. A negyedik terület, a kárpátaljai magyar görögkatolikus egyházközségek ugyancsak ismeretlen emlékanyagának feltárását, illetve bizonyos feldolgozását jelenti.
A kutatás gyakorlati hasznot is hoz, ugyanis az egyházközségek nem ismerik pontosan a tulajdonukban lévő tárgyak fontosságát és jelentőségét. Ezen a helyzeten javíthat a felmérő munka. Mindegyik vizsgált területen és egyházban a tárgyak felmérésének katalógus szerű közlése magával hozza a tárgyakra irányuló figyelem fokozódását, a pontos nyilvántartást. 
A felmérés során minden esetben felhívjuk a figyelmet a műtárgyak megfelelő tárolására, gondozására, ez a tárgyak épségének megőrzésére szolgál. Mivel a gyülekezetek nem akarnak megválni tárgyaiktól, ezért fontos, hogy a helyszínen megfelelő védelemben részesítsék őket. 
A kutatás további jelentőségét az adja, hogy a napjainkban szaporodó műtárgylopások esetében nagy fontosságú a tárgyak fényképezése, mivel a fotók lehetővé teszik a tárgyak azonosítását.
Mindezekhez társulva különös jelentőséget ad az, hogy legnagyobb részt határontúli területeken történő kutatásról van szó, amely a magyarságtudatot erősítik.
 
A kutatás összefoglalója:
1. Az evangélikus kutatás jelentőségét az adja, hogy eddig jórészt ismeretlen tárgyak ismertté válása révén több iparművészeti ág, oltárképfestés, ötvösművészet, ónművesség, textilművészet, orgonakutatás területére vonatkozó új ismeretekkel szolgál. 
2. Ugyanez vonatkozik az erdélyi református felmérésekre is. 
3. A kutatás harmadik részében az Észak-Magyarország egykori területén feltárt ezüst és ónedények feldolgozása e két művesség történetére vonatkozóan új eredményeket hozhat. 
4. A negyedik terület, a kárpátaljai magyar görögkatolikus egyházközségek ugyancsak ismeretlen emlékanyagának feltárását, illetve bizonyos feldolgozását jelenti.
A kutatás gyakorlati hasznot is hoz, ugyanis az egyházközségek nem ismerik pontosan a tulajdonukban lévő tárgyak fontosságát és jelentőségét. Ezen a helyzeten javíthat a felmérő munka. Mindegyik vizsgált területen és egyházban a tárgyak felmérésének katalógus szerű közlése magával hozza a tárgyakra irányuló figyelem fokozódását, a pontos nyilvántartást. 
A felmérés során minden esetben felhívjuk a figyelmet a műtárgyak megfelelő tárolására, gondozására, ez a tárgyak épségének megőrzésére szolgál. Mivel a gyülekezetek nem akarnak megválni tárgyaiktól, ezért fontos, hogy a helyszínen megfelelő védelemben részesítsék őket. 
A kutatás további jelentőségét az adja, hogy a napjainkban szaporodó műtárgylopások esetében nagy fontosságú a tárgyak fényképezése, mivel a fotók lehetővé teszik a tárgyak azonosítását.
Mindezekhez társulva különös jelentőséget ad az, hogy legnagyobb részt határontúli területeken történő kutatásról van szó, amely a magyarságtudatot erősítik.
 

Megjelent kötetek:

P. Szalay Emőke-Seres Bálint-Szakács György-Szőcsné Gazda Enikő-Veres Emese Gyöngyvér: Romániai Magyar Evangélikus Egyház Javainak Tára
2018 Brassói Magyar Evangélikus Egyház I.  Debrecen 2018. 376 p. (szerk.: P. Szalay Emőke)
2018 Brassói Magyar Evangélikus Egyház II. Debrecen 2018. 450 p. (szerk.: P. Szalay Emőke)

P. Szalay Emőke
2017  „Az Írás ivóeszközről beszél..”  I. XV-XVII. századi gótikus és későgótizáló kelyhek a felvidéki, kárpátaljai, tiszáninneni és tiszántúli református gyülekezetekben. Debrecen, 224 p.

2018  „Az Írás ivóeszközről beszél..” II. XVI-XVII. századi tölcséres poharak a  felvidéki, kárpátaljai, tiszáninneni és tiszántúli református gyülekezetekben. Debrecen, 140 p.

2019  „Az Írás ivóeszközről beszél..” III. XVI-XVII. századi sima, cápás, gyapjas és talpas poharak  poharak a  felvidéki, kárpátaljai, tiszáninneni és tiszántúli református gyülekezetekben. Debrecen, 182 p.

2019 „Vevé a kenyeret…” XVI-XVIII. századi kenyérosztó tálak és tányérok a  felvidéki, kárpátaljai, tiszáninneni és tiszántúli református gyülekezetekben. Debrecen, 168 p.

2020 Ezüst úrvacsorai borosedények. XVI-XX. századi kannák és kupák a felvidéki, kárpátaljai, tiszáninneni és tiszántúli református gyülekezetekben. Debrecen, 141 p.

2020 A keresztség sákramentuma. XVI-XX. századi ezüst keresztelőedények  a felvidéki, kárpátaljai, tiszáninneni és tiszántúli református gyülekezetekben. Debrecen, 150 p.

Szőcsné Gazda Enikő
2020 Rececsipkék a romániai magyar evangélikus egyházközségekben. Debrecen 2020. 104 p. 

Tanulmányok:

Szőcsné Gazda Enikő
2019 Szakrális tér – privatizált egyházi tér. Díszkendők a Brassói Magyar Evangélikus Egyházmegye gyülekezeteiben in: Peti     Lehel – Tánczos Vilmos (szerk.): Mágia, ima, misztika. Tanulmányok a népi vallásosságról. Kolozsvár, Erdélyi Múzeum     Egyesület – Kriza János Néprajzi Társaság, 2019, 198–207.     

P. Szalay Emőke: 
2019 A református úrvacsoraosztás liturgikus tárgyai. In: Barna, Gábor (szerk.) Eucharisztia és úrvacsora a magyarországi vallási kultúrában 1. Szeged, Magyarország: MTA-SZTE Vallási Kultúrakutató Csoport, SZTE BTK Néprajzi és Kulturális Antropológiai Tanszék,  pp. 133-144.

2019 Egyházművészeti kutatások a 20. században a Tiszántúli Református Egyházkerületben. In: Mágia, ima, misztika. Tanulmányok a népi vallásosságról. Szerk.: Peti Lehet-Tánczos Vilmos Kolozsvár 175-190.

2019 A „bibliás őrálló” I. Rákóczi György fejedelem úrasztali kannái észak-magyarországi református gyülekezetekben. In: Aranymadár. Tanulmányok Tánczos Vilmos tiszteletére. Szerk.: Jakab Albert Zsolt és Peti Lehel. Kolozsvár 403-412. 

2020 A brassói evangélikus egyházmegye gótikus kelyhei. In: Hitélet és vallásos kultúra a Kárpát medencében 11.Veszprém     456-476 p.

Cikkek:
P. Szalay Emőke: A brassói evangélikus egyházmegye gótikus kelyhei. In: Hitélet és vallásos kultúra a Kárpát-medencében 11.


109.852 SZ. OTKA PÁLYÁZAT
EGYHÁZI EMLÉKEK FELMÉRÉSE A KÁRPÁT MEDENCÉBEN 2013-2017

A pályázat az 1995-ben elkezdett református egyházi felmérésekhez kapcsolódik.
A pályázat három területet ölel fel. Két része református emlékek feltárására vonatkozik:
1. A Magyarországi Református Egyház Tiszántúli Egyházkerületében a Szabolcs-Beregi és Szatmári Egyházmegyére,
2. az Erdélyi Egyházkerület Görgényi Egyházmegyéjére kiterjedő kutatás tematikailag azonos.
3. A pályázat harmadik részében a kárpátaljai munkácsi, az ungvári és a szórvány magyar illetve magyar-ruszin görög katolikus egyházközségek templomainak felmérésére, illetve azok berendezésének és teljes tárgykészletének számbavételére kerül sor.
A református területeken az XVII-XIX. századi ötvösmunkák, ónedények jelentik a tárgyi anyag számban is kiemelkedő csoportját. E témakörben az ötvösségtörténet és az ónművesség kutatása hozhat jelentős adalékokat. Ki kell emelni a rézműves tárgyak felbukkanását. A kerámiaművészetben a fő területek a fajansz, kőedény gyártmányok mellett a fazekas termékek.
A textilis emlékek között a XVII-XVIII. századi szálszámolásos, szálán varrott, recehímzések, XIX. század eleji tüll és lyukhímzések, XIX. századi horgolt terítők mellett XVIII-XIX. századi gyáripari termékek is felbukkanhatnak.
A harangok között szintén lehetnek XVII-XVIII. századi példányok.
Kiemelkedő jelentőségű az orgonák felmérése. 
A Tiszántúli Egyházkerület megyéiben a sírjeleket is felmérjük.
Nagyon fontos az iratanyag teljes számbavétele, lefényképezése.
A görögkatolikus gyülekezetek emlékanyagában szintén vannak XVIII-XIX. századi tárgyak a gyertyatartók, kelyhek, füstölők, textilis emlékek között.
A felmérés alapkutatás, a magyar műtárgyállomány jelentős részét kitevő, eddig jórészt ismeretlen emlékanyag számbavételét és a tudományos kutatás számára hozzáférhetővé tételét célozza, művészettörténeti, iparművészettörténeti, néprajzi, orgonatörténeti, egyháztörténeti adatokkal szolgálhat.
 
 A pályázatban résztvevő kutatók:
Dr. Balla Terézia    adattáros Herman Ottó Múzeum Miskolc
Dr. Fekete Károly rektor DRHE
Felhősné dr. Csiszár Sarolta múzeológus Vásárosnamény
Dr. Horváth Iringó Kolozsvár
Dr. Kovács Mária Márta muzeológus Maros Megyei Múzeum Marosvásárhely
Ormosi Viktória Debrecen Református Kollégium
Dr. Ősz Előd Kolozsvár levéltáros Erdélyi Református Egyház Levéltára
Dr. Pilipkó Erzsébet muzeológus Laczkó Dezső Múzeum Veszprém
Szabóné Hegedűs Gyöngyi tanár Lévay József Gimnázium Miskolc
Szakács György lelkész Debrecen
Dr. Tóth Levente  kutató Babes Bolyai Egyetem Kolozsvár
Témavezető: dr. P. Szalay Emőke muzeológus

Megjelent tanulmányok:

2017. P. Szalay Emőke: Magyar Református Egyház Javainak Tára. A magyar református gyülekezetek templomai, felszerelési tárgyai, könyv- és iratanyaga. XXXVII. „Az írás ivóeszközről beszél…” I.
2018. P. Szalay Emőke: Magyar Református Egyház Javainak Tára. A magyar református gyülekezetek templomai, felszerelési tárgyai, könyv- és iratanyaga. XXXVIII. „Az írás ivóeszközről beszél…” II.
2019. P. Szalay Emőke: Magyar Református Egyház Javainak Tára. A magyar református gyülekezetek templomai, felszerelési tárgyai, könyv- és iratanyaga. XLII. „Az írás ivóeszközről beszél…” III.
2019. P. Szalay Emőke: Magyar Református Egyház Javainak Tára. A magyar református gyülekezetek templomai, felszerelési tárgyai, könyv- és iratanyaga. XLIII. „Vevé a kenyeret…”
2018. P. Szalay Emőke, Seres Bálint, Szakács György, Szőcsné Gazda Enikő, Veres Emese Gyöngyvér: Romániai Magyar Evangélikus Egyház Javainak Tára A romániai magyar evangélikus gyülekezetek templomai, felszerelési tárgyai, iratanyaga és temetői Brassói Magyar Evangélikus Egyházmegye II.
2018. P. Szalay Emőke, Seres Bálint, Szakács György, Szőcsné Gazda Enikő, Veres Emese Gyöngyvér: Romániai Magyar Evangélikus Egyház Javainak Tára A romániai magyar evangélikus gyülekezetek templomai, felszerelési tárgyai, iratanyaga és temetői Brassói Magyar Evangélikus Egyházmegye I.
2020. Szőcsné Gazda Enikő: Romániai Magyar Evangélikus Egyház Javainak Tára Romániai magyar evangélikus egyház templomai, felszerelési tárgyai, könyv- és iratanyaga III. Rececsipkék a romániai magyar evangélikus egyházközségekben
2018 Fekete Károly, Szakács György, P. Szalay Emőke: Magyar Református Egyház Javai Tára. A magyar református gyülekezetek templomai, felszerelési tárgyai, könyv- és iratanyaga. Tiszántúl református orgonái I. /borító
2017 P. Szalay Emőke: XXIX. Tiszántúli Református Egyházkerület V. Szatmári Református Egyházmegye I. Magyar Református Egyház Javainak Tára. A magyar református gyülekezet templomai, felszerelési tárgyai, könyv- és iratanyaga
2017 P. Szalay Emőke XL. Tiszántúli Református Egyházkerület VI. Szatmári Református Egyházmegye II. Magyar Református Egyház Javainak Tára. A magyar református gyülekezet templomai, felszerelési tárgyai, könyv- és iratanyaga
2017 Ivancsó István: Liturgikus örökségünk XXI. a „Homo liturgicus” ünnepi szimpozion előadásainak anyaga, 2017. szeptember 29-30. 335-338 old.
2017 H. Szilasi Ágota, Várkonyi Péter, Bujdosné Pap Györgyi, Császi Irén: AGRIA L. Az egri Dobó István Vármúzeum évkönyve249-262 old.
2016 Cseh Fruzsina – Szulovszky János: A mívesség dicsérete. Tanulmányok Flórián Mária tiszteletére 151-157 old.
2016 Örsi Julianna: Palástban. Nagykunsági és kötődő lelkészek bizonyságtétele igével, tollal, tettel a magyarságért 43-57 old.
2016 Bihari Nagy Éva, Keményfi Róbert, Marinka Melinda, Kavecsánszki Máté: Diptichon. Tanulmányok Bartha Elek tiszteletére 197-227 old.
2016 Prof. Dr. Bihari-Horváth László: A Bocskai István Múzeum évkönyve III. 129-164 old.
2015 Prof. Dr. Bartha Elek: A Bocskai István Múzeum évkönyve II. 288-299 old.
2014 Gyöngyössy Orsolya – Limbacher Gábor: Vallási kultúra és életmód a Kárpát-medencében 9. Konferencia Alsóbokodon és Nyitrán a nyitrai Konstatntin Filozófus Egyetemmel közösen 2011. október 5-8. Tanulmánykötet a 90 észtendős Erdélyi Zsuzsanna tiszteletére. 422-441 old.
2015 Collegium Doctorum. Magyar református teológia. A Magyarországi Református Egyház Doktorok Kollégiumának periodikája 73-82 old.