Szabályzati feltételek

Kivonat a Debreceni Református Hittudományi Egyetem Hallgatóinak
Térítési és Juttatási Szabályzatából
Nemzeti felsőoktatási ösztöndíj

19. §

(1) Az Nftv. 12. § (3) bekezdés he) pontja értelmében a DRHE Szenátusának kezdeményezésére az oktatási ügyekért felelős miniszter nemzeti felsőoktatási ösztöndíjat adományozhat a kimagasló teljesítményt nyújtó, alapképzésben, osztatlan képzésben illetve mesterképzésben részt vevő hallgatók 0,8%-a, de legalább egy fő hallgató részére.
(2) A nemzeti felsőoktatási ösztöndíjat egy teljes tanév (10 hónap) időtartamára lehet elnyerni, amelynek havi összege megegyezik a költségvetési törvényben e jogcímen megállapított összeg egy tizedével. A nemzeti felsőoktatási ösztöndíj egy képzés teljesítése során legfeljebb két alkalommal nyerhető el.
(3) Nemzeti felsőoktatási ösztöndíj pályázat benyújtásának feltétele a pályázat benyújtásának időpontjában teljes idejű képzésben való részvétel. Nemzeti felsőoktatási ösztöndíjban az az alapképzésben, egységes, osztatlan képzésben vagy mesterképzésben részt vevő hallgató részesülhet, aki
a)    adott vagy korábbi tanulmányai során két félévre bejelentkezett, és legalább 55 kreditet megszerzett,
b)    aktív féléveire eső, megszerzett kreditjeinek átlaga legalább 25 kredit/félév,
c)    nincs kétszer nem teljesített tantárgya,
d)    nincs kettőnél több passzív féléve.
(4) A hallgató nemzeti felsőoktatási ösztöndíjban egy felsőoktatási intézményben részesülhet. Amennyiben több intézmény tesz javaslatot ugyanazon személy elismerésére, a hallgató abban az intézményben részesül nemzeti felsőoktatási ösztöndíjban, amellyel elsőként létesített hallgatói jogviszonyt.
(5) A nemzeti felsőoktatási ösztöndíj nyilvános pályázat útján nyerhető el. A pályázati felhívást, a pályázati határidőt 30 nappal megelőzően – a pályázatok elbírálásának (13) bekezdésben rögzített szempontjaival együtt – az egyetem honlapján és az egyéb szokásos módokon a DJB elnöke teszi közzé. A pályázó hallgatók az utolsó két aktív tanulmányi félévében elért tanulmányi eredmény, valamint tudományos és kiemelkedő közösségi tevékenységük bemutatását igazoló pályázati anyagot nyújtanak be a Tanulmányi Osztályra a DJB elnöke által meghatározott időpontig. A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázati kiírásban feltüntetett dokumentumokat. A pályázat befogadásáról és a pályázó által a pályázati űrlaphoz mellékelt dokumentumok jegyzékéről a Tanulmányi Osztály vezetője a pályázónak igazolást állít ki.
(6) Pályázhatnak azok a hallgatók, akik az egyetem által előírt feltételeknek megfelelnek, szakmai tekintetben kimagasló munkát végeznek, kiemelkedő tudományos diákköri, tanszéki demonstrátori, publikációs tevékenységet folytatnak.
(7) A DJB a (13) bekezdésben rögzített pontozásos szempontok alapján véleményezi a beérkezett pályázatokat, és javaslatot tesz a támogatott pályázatok rangsor szerinti besorolására, amit a Szenátus elé terjeszt. A Szenátus döntése alapján a rektor minden év augusztus 1-jéig javaslatot tesz az oktatási ügyekért felelős miniszternek a nemzeti felsőoktatási ösztöndíj adományozására.
(8) Az adott tanévre elnyert nemzeti felsőoktatási ösztöndíj csak az adott tanévben folyósítható.
(9) Amennyiben a hallgató hallgatói jogviszonya bármilyen okból megszűnik vagy szünetel, a nemzeti felsőoktatási ösztöndíj számára tovább nem folyósítható.
(10) Amennyiben a nemzeti felsőoktatási ösztöndíjra pályázott, de elutasított hallgató esetében jogorvoslati eljárás keretében megállapítást nyer, hogy a hallgató érdemes a nemzeti felsőoktatási ösztöndíjra, és az intézményi felterjesztésben az (1) és (3)-(6) bekezdéseiben meghatározott feltételek és az intézményi keretszám alapján arra jogosult lenne, de azt intézményi eljárási hiba folytán nem kapta meg, az oktatási ügyekért felelős miniszter jogosult a hallgató részére nemzeti felsőoktatási ösztöndíjat adományozni az intézmény javaslata alapján. Ilyen esetben azonban a hallgató nem vehető figyelembe a nemzeti felsőoktatási ösztöndíj keretének meghatározásakor, részére az ösztöndíjat a DRHE a hallgatói előirányzat vagy a saját bevételei terhére köteles kifizetni.
(11) A nemzeti felsőoktatási ösztöndíjat elnyert hallgató nem zárható ki a tanulmányi ösztöndíj és a közéleti ösztöndíj támogatásból.
(12) Nemzeti felsőoktatási ösztöndíjban részesülő hallgató számára intézményi szakmai, tudományos ösztöndíj nem folyósítható.
(13) A nemzeti felsőoktatási ösztöndíjak rangsorolására a DJB az alábbi, 60 pontos pontrendszer alapján tesz a Szenátusnak javaslatot:

I. TANULMÁNYI SZEMPONTOK:         maximum 20 pont

    1.    Tanulmányi átlag: maximum 15 pont
        A legutóbbi két aktív félév kreditindexe:         pont    
            4,51–4,60                    7
            4,61–4,70                    9
            4,71–4,80                    11
            4,81–4,90                    13
            4,91–5,00                    15

2.     A DRHE-n folytatott tanulmányok során megszerzett nyelvvizsga/ák:
                                                                                                 maximum 5 pont
Egy, legalább felsőfokú, államilag elismert nyelvvizsga:
            A vagy B típusú:                  3 pont,
C típusú komplex:                 5 pont.
A DRHE-n folytatott tanulmányok során további, másik nyelvből
megszerzett középfokú komplex nyelvvizsga:    3 pont,
A DRHE-n folytatott tanulmányok során további, másik nyelvből megszerzett középfokú szóbeli vagy írásbeli nyelvvizsga:    1 pont.

3.    Elégtelen leckekönyvi bejegyzése a pályázónak a legutóbbi két aktív lezárt félévben nem lehet.
4.    A 2. pont alapján a nyelvvizsga-bizonyítványra adható pontok a legalább 3 hónap időtartamú, nem magyar képzési nyelvű intézményben teljesített, eredményesen lezárt Erasmus+ hallgatói mobilitással kiválthatóak, az alábbiak szerint:
a)    15-18 teljesített és beszámított kredit esetén: 2 pont,
b)    19-21 teljesített és beszámított kredit esetén: 3 pont,
c)    22-24 teljesített és beszámított kredit esetén: 4 pont,
d)    25 és annál több teljesített és beszámított kredit esetén: 5 pont.

II. TUDOMÁNYOS TEVÉKENYSÉG:            maximum 38 pont

    1.    Tanulmányi kötelezettségen túli kutatási tevékenység:                 3 pont

    2.    TDK részvétel:                                     2 pont
    3.    OTDK részvétel:                                további 5 pont
    4.    OTDK helyezés vagy különdíj:                        további 8 pont

    5.     Országos tanítási verseny 1–3. helyezés:                        10 pont

    6.    Publikációk, tudományos konferencián tartott szakelőadás (maximum 5 pont):
1–2 megjelent publikáció:                 3 pont
3 vagy annál több megjelent publikáció:    5 pont

Versenyek (maximum 10 pont):
    7.    Egyéb szakmai, ill. tanulmányi versenyen való részvétel: versenyenként 1 pont
    8.    Egyéb szakmai, ill. tanulmányi verseny országos fordulóján való részvétel:                                                  versenyenként további 2 pont
    9.    Egyéb szakmai, ill. tanulmányi verseny országos fordulóján
1–3 helyezés és különdíj (ide nem értve az országos tanítási versenyt):
                                 versenyenként további 5 pont

    10.    Oktatáshoz kapcsolódó tanszéki (pl. demonstrátori) tevékenység:               5 pont

III. KÖZÖSSÉGI TEVÉKENYSÉG:                    maximum 7 pont
        
    1.    Hallgatói közéleti tevékenység:                 maximum 2 pont
    2.    Egyéb kiemelkedő társadalmi, szociális, kulturális, sport (megyei, vagy magasabb szinten végzett) tevékenység:                 maximum  5 pont.

(14) A nemzeti felsőoktatási ösztöndíj iránti pályázat űrlapját a jelen szabályzat 12. számú melléklete tartalmazza.