Dr. Kustár Zoltán

Dr. Kustár Zoltán's picture
Név: 
Dr. Kustár Zoltán
Beosztás: 
rektor, egyetemi tanár/english/professor
Tudományos fokozat: 
PhD., dr. habil.

History

Member for
3 years 3 months
E-mail: 
kustar.zoltan@drhe.hu, rektori@drhe.hu
Szoba: 
II/206 (Ószövetségi Tanszék)
Intézményi megbízatások: 
 • rektor
 • a Gazdasági Bizottság elnöke
 • a Minőségbiztosítási és Értékelési Bizottság elnöke
 • a Doktori Tanács és a Habilitációs Tanács tagja
 • a Doktori Iskola törzstagja
 • intézményi ERASMUS-felelős
 • a Debreceni Református Kollégium igazgatótanácsának elnöke
 • a DRHE évkönyvének főszerkesztője
 • a Studia. Debreceni Teológiai Tanulmányok folyóirat (DRHE) főszerkesztője
 • a Mediárium. Társadalom - egyház - kommunikáció folyóirat (DRHE) főszerkesztője
 • az Acta. Debreceni Teológiai Tanulmányok intézményi kiadványsorozat (DRHE) főszerkesztője
 • Orando et laborando. A DRHE évkönyve főszerkesztője
 • a hitéleti szakok 5. évfolyamának évfolyamfelelőse,
 • a hit- és erkölcstanoktatói szakirányú továbbképzési szak képzésfelelőse
 • a Szegi Piroska Emlékalapítvány kuratóriumának tagja
 • a Lelkészképzésért Alapítvány kuratóriumának titkára
 • a Both Antal Teológiai és Kulturális Alapítvány kuratóriumának elnöke

/english/

 • Rector
 • Chairman of the Economic Committee
 • Chairman of the Quality Management and Assessment Committee
 • Member of the Council of the Doctoral School and of the Habilitation Council
 • Regular member of the Doctoral School
 • ERASMUS coordinator
 • Chairman of the Governing Board for the Debrecen Reformed College
 • Chief editor of DRTU almanac Orando et laborando
 • Chief editor of the DRTU journal Studia. Debreceni Teológiai Tanulmányok 
 • Chief editor of the DRTU journal Mediárium. Társadalom – Egyház – Nevelés
 • Chief editor of the DRTU publication series Acta. Debreceni Teológiai Tanulmányok
 • Tutor of 5th–year students in religious degree programmes
 • Programme coordinator for the Teacher of Reformed Faith and Ethics postgraduate training programme
 • Member of the Board of Trustees for the Szegi Piroska Memorial Foundation
 • Secretary of the Board of Trustees for the Foundation for Ministry Training
 • Chairman of the Board of Trustees for the Both Antal Theological and Cultural Foundation
Szakmai megbízatások: 
 • a Magyar Bibliatársulat Szöveggondozó Bizottsága Ószövetségi Szekciójának elnöke
 • a Süd-Ost-Mittel-Europäischer Fakultätentag Szervezőbizottságának tagja
 • a Gesellschaft für Evangelische Theologie tagja
 • a Magyar Hebraisztikai Társaság tagja
 • a Debreceni Akadémiai Bizottság Vallástudományi Szekciójának tagja
 • a Magyarországi Református Egyház Doktorok Kollégiumának tagja
 • az MRE Zsinatának tagja
 • az MRE Zsinati Bíróságának tagja
 • az MRE Teológiai Bizottságának tagja
 • az MRE Oktatásügyi Bizottság - Felsőoktatási Tanácsadó Testületének elnöke
 • a Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar Doktori iskolájának külső tagja
 • a Debreceni Egyetem Egyetemi Doktori és Habilitációs Tanácsának tagja

/english/

 • Chairman of the Old Testament section of the Committee for the Care of the Text (Hungarian Bible Society)
 • Member of the Coordinating Board for the Süd–Ost–Mittel–Europäischer Fakultätentag
 • Member of the Gesellschaft für Evangelische Theologie
 • Member of the Association of Hungarian Hebraists
 • Member of the Religious Studies section of the Debrecen Regional Committee of the Hungarian Academy of Sciences
 • Member of the RCH Doctors’ College
 • Member of the RCH General Synod
 • Member of the RCH General Synod Court
 • Member of the RCH Theological Committee
 • Chairman of the Advisory Board for Higher Education of the RCH Committee for Education
 • External member of the Doctoral School at the Faculty of Humanities, University of Debrecen
 • Member of the Doctoral and Habilitation Council of the University of Debrecen 
   
Szakmai önéletrajz: 
 • 1988–1993: Teológiai tanulmányok a Debreceni Református Teológiai Akadémián (ma: Debreceni Református Hittudományi Egyetem)
 • 1991–1992: Teológiai tanulmányok a Bázeli Egyetem teológiai fakultásán a Svájci Evangélikus Egyház Segélyszervezetének (HEKS) ösztöndíjával
 • 1993–1996: Teológiai tanulmányok Németországban a Martin-Luther-Universität Halle–Wittenberg teológiai fakultásán (Halle a. S.) a Német Evangélikus Egyház (EKD) ösztöndíjával. Egyéni kutatómunka a doktori dolgozat témájában az ószövetségi exegézis területén, témavezető dr. Ernst-Joachim Waschke professzor
 • 1996: Tanársegédi kinevezés a DRHE Ószövetségi Tanszékére
 • 1997: A doktori dolgozat megvédése a Martin-Luther-Universität Halle–Wittenberg teológiai fakultásán
 • 1999: Docensi kinevezés a DRHE Ószövetségi Tanszékére
 • 2000.08.10. – 10.15.: Közel-keleti tanulmányút (Szíria, Jordánia, Izrael) a Das Deutsche Evangelische Institut für Altertumwissenschaft des Heiligen Landes ösztöndíjával és szervezésében
 • 2000–2003: A Magyar Tudományos Akadémia Bolyai János Kutatási ösztöndíja, az év végi szakmai beszámolók és a záró szakmai beszámoló értékelése: kiváló.
 • 2001: Tanszékvezetői kinevezés a DRHE Ószövetségi Tanszékére
 • 2003–2005: a DRHE oktatási rektorhelyettese
 • 2003-tól bibliai vallástörténet oktatása a Debreceni Egyetem Zeneművészeti Karán
 • 2007: Habilitáció az Evangélikus Hittudományi Egyetemen
 • 2009: egyetemi tanári kinevezés a MAB ajánlásával
 • 2009–2014: az új protestáns bibliafordítás (1975) második revíziójában (Revideált Újfordítású Biblia, RÚF – 2014) az ószövetségi munkacsoport vezetője
 • 2011–2017: a DRHE általános rektorhelyettese
 • 2011-ben az MRE Zsinata az „Év könyve” díjjal tünteti ki az alábbi könyvét: A héber Ószövetség szövege. A masszoréta szöveghagyományozás és annak megjelenítése a Biblia Hebraicában, Budapest: Kálvin János Kiadó, 2010.
 • 2017-től: a DRHE rektora

/english/

Zoltán Kustár 
(certified theologian, Reformed minister)

Personal information
Time and place of birth: Debrecen, 25th December, 1968
Marital status: married, with three children.
Place of employment, academic post: Debrecen Reformed Theological University, professor, head of department 
Leadership position: Rector

 • 1988–1993: Theological studies at the Debrecen Reformed Theological Academy (today: Debrecen Reformed Theological University)
 • 1991–1992: Theological studies at the Theological Faculty of the University of Basel with the scholarship of Swiss Interchurch Aid (HEKS)
 • 1993–1996: Theological studies in Germany at the Theological Faculty (Halle a. S.) of the Martin–Luther University of Halle–Wittenberg with the scholarship of the Evangelical Church of Germany (EKD). Individual research on the topic of his PhD thesis in the field of Old Testament Exegesis, under the supervision of Professor Dr. Ernst–Joachim Waschke
 • 1996: appointed Assistant Lecturer at the Department of Old Testament Studies, DRTU
 • 1997: thesis defended at the Theological Faculty of the Martin–Luther University of Halle–Wittenberg
 • 1999: appointed Associate Professor at the Department of Old Testament Studies, DRTU
 • 10/08/2000 – 15/10/2000: Middle–Eastern research trip (Syria, Jordan, Israel) with the scholarship of and organised by Das Deutsche Evangelische Institut für Altertumswissenschaft des Heiligen Landes
 • 2000–2003: János Bolyai Research Scholarship of the Hungarian Academy of Sciences; the end–of–the–year professional reports, as well as the final professional report were qualified “Excellent”.
 • 2001: appointed Head of Department at the Department of Old Testament Studies, DRTU
 • 2003–2005: Vice Rector for Academic Affairs at DRTU
 • 2003 –: teaching Biblical History of Religion at the Faculty of Music, University of Debrecen
 • 2007: habilitation at the Lutheran Theological University
 • 2009: appointed Professor with the recommendation of the Hungarian Accreditation Committee
 • 2009–2014: leader of the Old Testament team in the second revision of the new Protestant Bible translation (1975). Publication: Hungarian Revised New Translation (2014)
 • 2011–2017: Vice Rector of DRTU
 • 2011: awarded “The Book of the Year” by RCH General Synod for his monograph A héber Ószövetség szövege. A masszoréta szöveghagyományozás és annak megjelenítése a Biblia Hebraicában [“The Text of the Hebrew Old Testament. Masoretic Transmission of Text and Its Portrayal in the Biblia Hebraica”], Budapest: Kálvin, 2010.
 • 2017 –: Rector, DRTU
Publikációk: 
a) Legfontosabb publikációk (10 db): Könyvek, könyvfejezetek:
 • Kustár Zoltán: A héber Ószövetség szövege. A masszoréta szöveghagyományozás és annak megjelenítése a Biblia Hebraicában, Budapest: Kálvin János Kiadó, 2010, ISBN: 978-963-558-140-5, B5, 460 oldal, 460 p.
 • Kustár Zoltán: „Durch seine Wunden sind wir geheilt.” Eine Untersuchung zur Metaphorik von Israels Krankheit und Heilung im Jesajabuch (BWANT 154), Stuttgart: Verlag W. Kohlhammer, 2002, ISBN: 3-17-016973-4, 259 p.
 • Kustár Zoltán: A Krónikák könyve. A mű előállása, tanítása, szövegállományának és kanonikus forrásainak szinopszisa (DÓTTF 2), Debrecen: Debreceni Református Hittudományi Egyetem, 2002, ISBN: 963-9322-10-5, 159 p.
 • Kustár Zoltán: A héber Ószövetség szövege. Kézikönyv a Biblia Hebraica Stuttgartensiához, Debrecen: Debreceni Református Hittudományi Egyetem, 2000, ISBN: 963-8429-28-3, 187 p.
 • Kustár Zoltán: Nazir traktátus. A názírokról, in: Görgey Etelka (szerk.): Törpék az óriások vállán. Válogatott Misna-traktátusok. Sárospatak: Sárospataki Református Teológiai Akadémia, 2010, ISBN: 978-963-880-909-4, pp. 173-221.
 • Kustár Zoltán: „Ein Bethaus – für alle Völker?“ Tempel, Völker und das prophetische Heilsuniversalismus im ersten Makkabäerbuch, in: Xeravits, G. G. – Dušek (eds.): The Stranger in Ancient and mediaeval Jewish Tradition. Papers Read at the First Meeting of the JBSCE, Piliscsaba, 2009. (Deuterocanonical and Cognate Literature Studies 4) Göttingen: de Gruyter, 2009, ISBN: 978-3-11-022203-6., pp. 118-138.
 • Kustár Zoltán: Próféták, költők, redaktorok: Ámósz idegen népek elleni próféciájának hagyományozás-története (Ám 1,3–2,16*), in: Kustár Zoltán (szerk.), „Mint folyóvíz mellé ültetett fa...” Emlékkötet Dr. Módis László professzor ... tiszteletére, Debrecen: Debreceni Református Hittudományi Egyetem, 2003, ISBN: 963-8429-40-2, pp. 63-85.
Tanulmányok:
 • Kustár Zoltán: Az új protestáns bibliafordítás (1975) folyamatban lévő revíziója és annak ószövetségi vonatkozásai, Theologiai Szemle 54 (2011/3), pp. 138-147.
 • Kustár Zoltán: A zarándokünnepek reformja Jósiás korában. A Deut 16,1–17 magyarázata, Studia Biblica Athanasiana 10 (2008), pp. 63-96.
 • Kustár Zoltán: Hibátlan-e a Biblia szövege? Adalékok a héber nyelvű Ószövetség hagyományozásának történetéhez, Debreceni Szemle 16 (2008/3), pp. 320-334.

b) Publikációs lista (MTMT):

https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=10001475

/english/

a) Major publications:
Books and book chapters:

 • Kustár, Zoltán: A héber Ószövetség szövege. A masszoréta szöveghagyományozás és annak megjelenítése a Biblia Hebraicában [“The Text of the Hebrew Old Testament. Masoretic Transmission of Text and Its Portrayal in the Biblia Hebraica”], Budapest: Kálvin, 2010, ISBN: 978–963–558–140–5, B5, 460 pp.
 • Kustár, Zoltán: „Durch seine Wunden sind wir geheilt.” Eine Untersuchung zur Metaphorik von Israels Krankheit und Heilung im Jesajabuch (BWANT 154), Stuttgart: Verlag W. Kohlhammer, 2002, ISBN: 3–17–016973–4, 259 pp.
 • Kustár, Zoltán: A Krónikák könyve. A mű előállása, tanítása, szövegállományának és kanonikus forrásainak szinopszisa (DÓTTF 2) [“The Book of Chronicles. Formation, Teaching and Synopsis of Its Textual Substance and Canonical Sources”], Debrecen: Debrecen Reformed Theological University, 2002, ISBN: 963–9322–10–5, 159 pp.
 • Kustár, Zoltán: A héber Ószövetség szövege. Kézikönyv a Biblia Hebraica Stuttgartensiához [“The Text of the Hebrew Old Testament. Handbook to Biblia Hebraica Stuttgartensia”], Debrecen: Debrecen Reformed Theological University, 2000, ISBN: 963–8429–28–3, 187 pp.
 • Kustár, Zoltán: Nazir traktátus. A názírokról [“Tractate Nazir. Concerning Nazirs”], in: Etelka Görgey (ed.): Törpék az óriások vállán. Válogatott Misna–traktátusok. Sárospatak: Sárospatak Reformed Theological Academy, 2010, ISBN: 978–963–880–909–4, pp. 173–221.
 • Kustár, Zoltán: „Ein Bethaus – für alle Völker?“ Tempel, Völker und das prophetische Heilsuniversalismus im ersten Makkabäerbuch, in: Xeravits, G. G. – Dušek (eds.): The Stranger in Ancient and mediaeval Jewish Tradition. Papers Read at the First Meeting of the JBSCE, Piliscsaba, 2009. (Deuterocanonical and Cognate Literature Studies 4) Göttingen: de Gruyter, 2009, ISBN: 978–3–11–022203–6., pp. 118–138.
 • Kustár, Zoltán: Próféták, költők, redaktorok: Ámósz idegen népek elleni próféciájának hagyományozás–története (Ám 1,3–2,16*) [“Prophets, Poets, Redactors: The History of Transmission of Amos’s Prophecy against the Foreign Nations (Amos 1:3–2:16*)”], in: Zoltán Kustár (ed.), „Mint folyóvíz mellé ültetett fa...” Emlékkötet Dr. Módis László professzor ... tiszteletére, Debrecen: Debrecen Reformed Theological University, 2003, ISBN: 963–8429–40–2, pp. 63–85.

 

Articles:

 • Kustár, Zoltán: Az új protestáns bibliafordítás (1975) folyamatban lévő revíziója és annak ószövetségi vonatkozásai [“The Ongoing Revision of the New Protestant Bible Translation (1975) and Its Old Testament Concerns”], Theologiai Szemle 54 (2011/3), pp. 138–147.
 • Kustár, Zoltán: A zarándokünnepek reformja Jósiás korában. A Deut 16,1–17 magyarázata [“The Reform of Pilgrim Festivals in the Age of Josiah. The Interpretation of Deut 16:1–17”], Studia Biblica Athanasiana 10 (2008), pp. 63–96.
 • Kustár, Zoltán: Hibátlan–e a Biblia szövege? Adalékok a héber nyelvű Ószövetség hagyományozásának történetéhez [“Is the Text of the Bible Flawless? Contributions to the History of Transmission of the Old Testament in Hebrew”], Debreceni Szemle 16 (2008/3), pp. 320–334.
   

b) Publication list:

https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=10001475 

Kutatási projektek: 
 • bibliai héber nyelv és irodalom
 • bibliafordítás
 • a héber nyelvű Ószövetség (Biblia Hebraica) szöveghagyományozása, a masszóra

/english/

 • Biblical Hebrew Language and Literature
 • Bible translation
 • The Transmission of the Old Testament in Hebrew (Biblia Hebraica), the Masorah 


 

Előadások: 
 • „Haus des Gebets – für alle Völker?“ Auseinandersetzung mit dem prophetischen Heilsuniversalismus im ersten Makkabäerbuch. 10th Conference of Theological Fakulties from Central and Eastern Europe and the Netherlands. Komarno/Révkomárom (Slovakien). 2016. április 20–24.
 • Hebraica Melii. Adalékok Méliusz Juhász Péter héber nyelvi ismereteinek kérdéséhez annak Jób-fordítása alapján. Az MRE Doktorok Kollégiuma Ószövet­ségi Szekciójának évi rendes konferenciája, 2017.07.9–12., Debrecen, DRK
 • Kálvin János és az Ószövetség. Az Ószövetség és a Reformáció. Tudományos konferencia, Debrecen, DRHE, április 11–12.
 • Az Írás megújuló arca – az új protestáns bibliafordítás 2014-es revíziója. ELTE – Asszirológiai és Hebraisztikai Tanszék (Bibliatudomány minor szak, előadássorozat), Budapest.
 • Wáw explicativum a XX. századi magyar protestáns bibliafordításokban. Az MRE Doktorok Kollégiuma Ószövet­ségi Szekciójának évi rendes konferenciája, 2015.07.5–7., Pápa

/english/

 • „Haus des Gebets – für alle Völker?“ Auseinandersetzung mit dem prophetischen Heilsuniversalismus im ersten Makkabäerbuch. 10th Conference of Theological Fakulties from Central and Eastern Europe and the Netherlands. Komarno/Révkomárom (Slovakien)
 • Hebraica Melii. Adalékok Méliusz Juhász Péter héber nyelvi ismereteinek kérdéséhez annak Jób–fordítása alapján [“Hebraica Melii. Contributions to the Issue of Péter Méliusz Juhász’s Hebrew Language Skills, Based on His Translation of Job”]. At the annual regular conference of the Old Testament section of the RCH Doctors’ College, 9–12/07/2017, Debrecen Reformed College
 • Kálvin János és az Ószövetség [“John Calvin and the Old Testament”]. “Old Testament and Reformation”, academic conference, 11–12/04, DRTU
 • Az Írás megújuló arca – az új protestáns bibliafordítás 2014–es revíziója [“The Renewing Face of Scripture. The 2014 Revision of the New Protestant Bible Translation”]. Department of Assyriology and Hebrew, Eötvös Loránd University (lecture series at the Bible Studies minor programme), Budapest.
 • Wáw explicativum a XX. századi magyar protestáns bibliafordításokban [“The Explicative Waw in 20th–century Hungarian Protestant Bible Translations”]. At the annual regular conference of the Old Testament section of the RCH Doctors’ College, 5–7/07/2015, Pápa
   
Közvetlen telefonszám: 
+36 52 518591
+36 52 518550
Telefon mellék: 
18670
Kutatási terület tudományági besorolása: 
Hittudományok/english/Theology
Oktatott tárgyak: 
 • Bibliai héber nyelv
 • Az ószövetségi írásmagyarázat módszertana
 • Ószövetségi bevezetéstudomány
 • Ószövetségi írásmagyarázat

 

/english/

 • Biblical Hebrew
 • Methodology of Old Testament Exegesis
 • Old Testament Isagogics
 • Old Testament Exegesis