Dr. Berek Sándor

Dr. Berek Sándor's picture
Név: 
Dr. Berek Sándor
Beosztás: 
főiskolai docens /english/ college associate professor
Tudományos fokozat: 
PhD.

History

Member for
4 years 6 months
E-mail: 
berek.sandor@drhe.hu
Szoba: 
II/233
Intézményi megbízatások: 

DRHE Tudományos és Művészeti Bizottság: tag; DRHE Mediárium folyóirat: szerkesztő.

/english/

The Debrecen Reformed Theological University (DRTU) Member of the Scientific and Arts Committee;  DRTU  Editor of the Mediarium.

Szakmai megbízatások: 

Magyar Kulturális Antropológiai Társaság: tag; Magyar Néprajzi Társaság: tag; Györffy István Néprajzi Egyesület: tag; Óvó- és Tanítóképzők Egyesülete: Társadalomtudományi szakmai tagozat: tag; Magyarországi Református Egyház Doktorok Kollégiuma: tag.

/english/

Member of the Hungarian Cultural Anthropological Association; Member of the Hungarian Ethnographic Society; Member of The István Győrffy Ethnographic Association;   Association of  Primary and Pre-school  Teacher Training Colleges: Member of the Social Sciences section; Reformed Church in Hungary Member  of the College of Doctors.

Szakmai önéletrajz: 

●1988: KLTE BTK: magyar nyelv és irodalom– történelem,

             XX. századi magyar irodalom speciális képzés

●2004: ELTE TÁTK: szociológia, kisebbségszociológia - romológia szakirány

● 2005-2008: DE BTK: Multidiszciplináris Bölcsészettudományok Doktori Iskola,

Néprajzi doktori program. Népek és kultúrák Közép-és Kelet Európában alprogram.

● 2011: DE BTK: Ph. D. (néprajz és kulturális antropológiai tudományok)

Az értekezés címe: A cigány/roma identitás és a cigány reprezentációk néprajzi vonatkozásai.

● Kutatási területek: identitáskonstrukciók és reprezentációk, néprajzi és a kulturális antropológiai diskurzusok, cigány/roma identitás és a cigány/roma reprezentációk néprajzi és kulturális antropológiai vonatkozásai, cigány/roma identitás és a cigány/roma reprezentációk diskurzusrendszere.

/english/

●1988: Debrecen Kossuth Lajos University of Arts and Sciences, Faculty of Humanities: Hungarian Language, Literature and History

Hungarian Literature in the 20th century: specific training

●2004: ELTE Faculty of Social Sciences: sociology, minority sociology-romology specialisation

●2005-08: DE Faculty of Humanities: Multidisciplinary Faculty of Humanities Doctoral School

Ethnographic  doctoral programme. Peoples and cultures in the Central and Eastern Europe  sub-programme

●2011: University of Debrecen Faculty of Humanities: Ph.D. (ethnograpic  and  cultural anth-ropological sciences)

The title of the thesis :  Ethnographic aspects of  the gipsy/roma identity and the roma representations

●Research areas: identity constructions and representations, ethnographic and cultural anthropological discourses, ethnographic and cultural anthropological aspects of the Gypsy/Roma identity and representations, discourse system of the Gypsy/Roma identity and representations

Publikációk: 

a) Legfontosabb publikációk (10 db):

Sűrítés és keret. Gyarmathy Lívia A lépcső című filmjének interpretációja. Tabula, 7.évf. (2004/2), 333-340.

Népismereti és ,,romapedagógiai" tankönyvek, tanulmánygyűjtemények és összefoglaló munkák annotált irodalomjegyzéke. Összeállítás és ismertetések. In Fátyol Tivadar - Fleck Gábor - Kőszegi Edit - Szuhay Péter (szerk.): A Roma Kultúra Virtuális Háza. Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium. Phare ,,Összetartó társadalom megteremtése" program. Budapest, 2006. Megközelítően: 1-200. DVD-ROM.

Http://www.tarsadalomkutatas.hu/multimedia/a_roma_kultura_haza.swf.

Cigány/roma identitáskonstrukciók. In Wilhelm Gábor (szerk.): Hagyomány és eredetiség. Tabula könyvek 8. Budapest, Néprajzi Múzeum, 2007. 198-216.

Narratív struktúra, diskurzustípusok, narratívák és textualizációs stratégiák. Mediárium 2.évf. (2008/3-4), 82-92.

A cigány reprezentációk szöveges forrásai a debreceni Déri Múzeum Néprajzi Adattárában. Ethnica. 11.évf. (2009/2), 37-43.

A néprajzi cigány reprezentációk képi forrásai a debreceni Déri Múzeum Néprajzi Adattárában. In Magyari Márta (szerk.): A debreceni Déri Múzeum Évkönyve. Annales Musei Debreceniensis de Friderico Déri nominati. 2008-2009. Hajdú-Bihar Megyei Múzeumok Igazgatósága, Debrecen, 2010. 117-124.

A cigány kultúra és a szakralitás a 20. században, etnográfiai kontextusban. Mediárium, 5.évf. (2011/1-2), 5-14.

Cigány/roma népismeret megközelítések. Mediárium, 6.évf. (2012/4), 55-68.

Néprajzi cigány fotográfiák a debreceni Déri Múzeumban. Romológiai füzetek 3. Debreceni Református Hittudományi Egyetem, 2019. 5-71.

Cigány/roma zenei és színpadi reprezentációk Magyarországon a Vasárnapi 1874-1891 között. In: Bodó Sára - Horsai Ede (szerk.): "Hiszek az ige diadalmas erejében!" Tanulmányok Fekete Károly 60. születésnapja alkalmából. Acta. Debreceni teológiai tanulmányok. 14. kötet, Debreceni Református Hittudományi Egyetem, Debrecen, 2020. 339-351.

b) Publikációs lista (MTMT):

https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=10023821  

/english/

a) The most important publications (10 pieces):

Compression and frame. An interpretation of Lívia Gyarmathy’s film. Tabula, Volume 7. Number (2004/2), pp. 333-340.

Annotated bibliography of books of folk knowledge and "roma-pedagogical" textbooks, study collections and summary work. Compilation and Presentations. In Tivadar Fátyol– Gábor Fleck– Edit Kőszegi – Péter Szuhay (ed.): The virtual house of the Gypsy culture. Ministry of Youth, Family, Social Affairs and Equal Opportunities. Phare, "Creating a Comprehensive Society" program. Budapest, 2006. Approximately: pp. 1-200. DVD-ROM.

Http://www.tarsadalomkutatas.hu/multimedia/a_roma_kultura_haza.swf.

Gypsy/Roma identity constructions. In Gábor Wilhelm (ed.): Tradition and originality. Tabula books 8.  Budapest, Museum of Etnography, 2007. pp. 198-216.

Narrative structure, discourse types, narratives and textualization strategies. Mediárium, Volume 2. Number (2008/3-4), pp. 82-92.

Textual sources of Gypsy representations in the Ethnographic Database of the Déri Museum in Debrecen. Ethnica, Volume 11. Number (2009/2), pp. 37-43.

The visual sources of ethnographic Gypsy representations in the Ethnographic Database of the Déri Museum in Debrecen. In Márta Magyari (ed.): The Yearbook of the Déri Museum in Debrecen. Annales Musei Debreceniensis de Friderico Déri nominati. 2008-2009. Hajdú-Bihar County Museums Directorate. Debrecen, 2010, pp. 117-124.

Gypsy culture and sacrality in the 20th century, in an ethnographic context. Mediárium, Volume 5. Number (2011/1-2), pp. 5-14.

Gypsy/Roma folk knowledge approaches. Mediárium, Volume 6. Number (2012/4), pp. 55-68.

Ethnographic gypsy photographs in the Déri Museum in Debrecen. Romological booklets 3. Debrecen Reformed Theological University, Debrecen, 2019. 5-71.

Gypsy/Roma musical and stage representations in Hungary in the Sunday Newspaper  1874-1991. In: Sára Bodó - Ede Horsai (ed.): "I believe in the triumphant power of the word!" Studies on the occasion of the 60th birthday of Károly Fekete. Acta. Theological studies in Debrecen. Volume 14, Debrecen Reformed Theological University, Debrecen, 2020. 339-351.

b) Publication list (MTMT):

https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=10023821 

Közvetlen telefonszám: 
+36 52 518569
Telefon mellék: 
18569
Kutatási terület tudományági besorolása: 
Bölcsészettudományok területén népzajz és kulturális antropológiai tudományok/english/Ethnography and Cultural Anthropology
Oktatott tárgyak: 

Romológia 1.; Romológia 2.; Integratív, inkluzív pedagógia cigány/roma gyermekek oktatásában, nevelésében; A cigányság hitvilága. Hiedelmek, népi vallásosság, vallásgyakorlat; Szociálpedagógia és szervezetfejlesztés cigány/roma közösségekben; A cigányok/romák helyzete és ábrázolása a 20. század második felében Magyarországon; Társadalmi különbségek és egyenlőtlenségek; Lokális társadalmi csoportok szociológiája és néprajza; Magyar társadalom- és művelődéstörténet; Társadalom- és művelődéstörténet; Bevezetés a társadalomtörténet, a néprajz és a kulturális antropológia kutatásmódszertanába 1.; Bevezetés a társadalomtörténet, a néprajz és a kulturális antropológia kutatásmódszertanába 2.; Bevezetés a közösség-, a település-, a média-, és kultúrakutatás kutatásmódszertanába 1.; Bevezetés a közösség-, a település-, a média-, a kultúrakutatás kutatásmódszertanába 2.; Civilizáció- és társadalomtörténet 1.; Civilizáció- és társadalomtörténet 2.; Kisebbségszociológia; Családszociológia; Életmódtörténet 1.; Életmódtörténet 2.; Ember és társadalom tanításmódszertan 1.; Ember és társadalom tanításmódszertan 2.; Család- és kisebbségszociológia 1.; Család- és kisebbségszociológia 2.;  Az ember és társadalom műveltségterület tanításmódszertana 1.; Az ember és társadalom műveltségterület tanításmódszertana 2.;  Család- és ifjúságszociológia; Műveltségi terület tanítási gyakorlat 1., Műveltségi terület tanítási gyakorlat 2.; Társadalom- és életmódtörténet 1.; Társadalom- és életmódtörténet 2.; Társadalom- és életmódtörténet 3., Társadalom- és életmódtörténet 4.; Ember és társadalom műveltségterületi tanítási gyakorlat 1., Ember és társadalom műveltségterületi tanítási gyakorlat 2.; Szakdolgozati konzultáció 1., Szakdolgozati konzultáció 2.; Szakdolgozati konzultáció 3.

/english/

Romology 1.; Romology 2.; Integrative, inclusive pedagogy in the education of the Gypsy/Roma children; The religion of the Gypsyes. Beliefs, folk religiosity, religious practice; Social pedagogy and organizational development in Roma communities; The situation and illustration of the Gypsy/Roma in the second half of the 20th century in Hungary; Social differences and inequalities;  Sociology and ethnography of the local social groups; Hungarian cultural and social history; History of society and culture; Introduction to the research methodology of social history, ethnography and cultural anthropology 1.; Introduction to the research methodology of social history, ethnography and cultural anthropology; Introduction to the research methodology of community, settlement, media and cultural research 1.; Intoduction to the research metodology of community, settlement, media and cultural research  2.;  History of Civilization and Society 1., History of Civilization and Society 1.; Sociology of Minorities; Family sociology; Lifestyle History 1.; Lifestyle History 2.; Human and Social Knowledge Teaching Methodology 1.; Human and Social Knowledge Teaching Methodology 2.;  Family and Minority Sociology 1.; Family and Minority Sociology 2.; Methodology of teaching the field of education of man and society 1.; Methodology of teaching the field of education of man and society 2.; Family and Youth sociology;  Field of knowledge teaching practice  1.; Field of knowledge teaching practice 2.;  Social and Lifesyle History 1.; Social and Lifestyle History 2.; Social and Lifestyle History 3.; Social and Lifestyle History 4.; Human and Society Literacy Teaching Practice 1., Human and Society Literacy Teaching Practice 2.; Thesis consultatiton 1.;  Thesis consultation 2;  Thesis consultation 3.