Dr. Baráth Béla Levente

Dr. Baráth Béla Levente's picture
Név: 
Dr. Baráth Béla Levente
Beosztás: 
egyetemi tanár/english/professor
Tudományos fokozat: 
PhD., dr. habil.

History

Member for
4 years 6 months
E-mail: 
barathb@drhe.hu
Szoba: 
II/208
Intézményi megbízatások: 
  • Szenátus tag (1997–)
  • A DRHE Hittudományi Doktori Iskolájának (http://www.drhe.hu/doktori-iskola) törzstagi besorolású oktatója, titkára (témavezető: 2004–, titkár: 2005–, törzstag: 2009–
  • Teológia szak szakfelelőse (2011–)
  • Minőségbiztosítási és -értékelési Bizottság (tag, 2011–)
  • Tudományos és Művészeti Bizottság (elnök, 2015–)
  • Rektorhelyettes (2017–2020)
  • Rektor (2020-)

 

/english/

  • member of the Senate (1997–)
  • regular member and secretary of the Doctoral School of Theology at DRTU (thesis supervisor: 2004–, secretary: 2005–, regular member: 2009–) https://doktori.hu/index.php?menuid=192&lang=HU&sz_ID=2037 
  • head of the Reformed Theology Master’s Degree Programme (2011–)
  • Quality Management and Assessment Committee (member, 2011–)
  • Committee of Science and the Arts (chairman, 2015–)
  • Vice Rector (2017–2020)
  • Rector (2020-)
Szakmai megbízatások: 
  • D. Dr. Harsányi András Alapítvány (kuratóriumi tag, titkár, az alapítvány kiadványsorozatának sorozatszerkesztője, 1999–)
  • „Mediárium. Társadalom – Egyház – Nevelés” című szakfolyóirat (http://epa.oszk.hu/01500/01515) felelős szerkesztője (szerkesztő a lap alapítási éve óta: 2007–, felelős szerkesztő 2012–)
  • MRE Doktorok Kollégiuma (http://dc.reformatus.hu/) (alkotó tag 2004–) az egyháztörténeti szekció titkára (2009–)
  • A DRHE „Orando et laborando” (http://www.drhe.hu/akkreditacios-anyagok) című egyetemi évkönyvének szerkesztőbizottsági tagja (2004–)
  • A „Studia Debreceni Teológiai Tanulmányok” című szakfolyóirat szerkesztőbizottsági tag
  •  „Zempléni Múzsa” (http:// www.zemplenimuzsa.hu/) című társadalomtudományi és kulturális folyóirat szerkesztőbizottsági tagja
  • „Studia Universitatis Babeş-Bolyai, Theologia. Reformata Transylvanica” szakreferense
  • MRE Zsinata Egységes Lelkészképesítő Bizottság tagja
  • Debrecen-Nagytemplomi Református Egyházközség (http://www.nagytemplom.hu/) tiszteletbeli presbiter, a presbitérium mellé rendelt „Szakmai tanácsadó testület” tagja
  • Alapítvány a Kelet-magyarországi Transzplantációért (http://transplantdeb.hu/) kurátora (2014–)
  • Debreceni Egyetem BTK Doktori Tanács szavazati jogú külső tag (2015–)
  • Immánuel Alapítvány (http://www.immanuelotthon.hu/alapitvany), felügyelőbizottsági tag (2015–)
  • Debreceni Egyetem BTK Habilitációs Tanács szavazati jogú külső tag (2016–)
  • Both Antal Alapítvány (http://www.bothantal.hu) kurátora (2017–)

 

/english/

  • D. Dr. Harsányi András Foundation (member of the Board of Trustees, secretary, series editor of publications, 1999–)
  • Managing Editor of the scholarly journal Mediárium. Társadalom – Egyház – Nevelés (editor since its foundation: 2007–, managing editor: 2012–)
  • RCH Doctors’ College (member: 2004–, secretary of Church History section: 2009–)
  • Member of the editorial board for the DRTU university almanac (Orando et laborando) (2004–)
  • Member of the editorial board for the scholarly journal Studia. Debreceni Teológiai Tanulmányok
  • Member of the editorial board for the social scientific and cultural journal Zempléni Múzsa
  • Special consultant for „Studia Universitatis Babeş–Bolyai, Theologia. Reformata Transylvanica” 
  • Member of the Committee of the Comprehensive Qualifying Exam for the Ministry, RCH General Synod
  • Honorary elder of the Reformed Great Church of Debrecen, member of a board of consultants for the elders
  • Trustee of the Foundation for Transplantation in Eastern Hungary (2014–)
  • External member with voting rights of the Council of the Doctoral School, Faculty of Humanities, University of Debrecen (2015–)
  • Member of the Board of Supervisors for the Immánuel Foundation (2015–)
  • External member with voting rights of the Habilitation Council, Faculty of Humanities, University of Debrecen (2016–)
  • Trustee of the Both Antal Foundation (2017–)
  • Member of the editorial board for the scholarly and cultural journal Debreceni Szemle (2017–)
     

 

Szakmai önéletrajz: 

Általános iskolába Nyírbátorban járt (1977–1985), középiskolai tanulmányait a Sárospataki Rákóczi Gimnáziumban folytatta (1985–1989). Előfelvételes teológiai hallgatóként kötelező katonai szolgálatot teljesített (1989/90), ennek során három hónapos ceglédi kiképzés után nyolc hónapig Budapesten a Központi Katonai Kórház Baleseti Sebészetén végezett kisegítő munkát.

1990 és 1996 között a Debreceni Református Theologiai Akadémia beiratkozott hallgatója volt. Ezekben az években többször, legalább egy hónapos időszakra „cserediákja” volt a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézetnek, a Budapesti Református Theologiai Akadémiának és a Sárospataki Református Teológiai Akadémiának is. Az 1993/94. tanévben teológiai tanulmányait egy tantanévre megszakította, ezalatt előbb hat hónapig önkéntes munkát végezett az észak-rajna-vesztfáliai Detmoldban egy ifjúsági alapítvány konferenciaközpontjában, majd Sárospatakon a Tiszáninneni Református Egyházkerület Tudományos Gyűjteményei alkalmazásában levéltári és idegenvezetői feladatokat látott el. Teológiai tanulmányaival párhuzamosan a Kossuth Lajos Tudományegyetemen (a továbbiakban KLTE) művészettörténeti és történeti tanulmányokat folytatott.

1996-ban a Debreceni Református Theologiai Akadémián teológus diplomát kapott. 1996/97-ben segédlelkész volt Sárospatakon, majd a DRHE egyháztörténeti tanszékének és kutatóintézetének főállású munkatársa lett. 1999-ben a KLTE-en középiskolai történelemtanári, 2001-ben a DRHE-en vallástanári oklevelet kapott. 2004-ben PhD fokozatot szerzett hittudományból. Kutatómunkájához a következő években elnyerte a Deák Ferenc ösztöndíjat (2004/05.); és a Habsburg Intézet kutatói ösztöndíját (2008/09.). 2011-ben habilitált.

Tudományos érdeklődése meghatározó témakörei a hazai protestáns egyház-, társadalom- és művelődéstörténet, ezen belül különös figyelmet fordít a tiszántúli és tiszáninneni régiókra. Írásaiban ismételten visszatér olyan témákhoz, mint: egyházkormányzói törekvések a dualizmus kori Tiszántúlon; egyházi szerepvállalás a térség köz- és felsőoktatásában; a magyar protestantizmus nemzetközi kapcsolatai; a vallási tolerancia problémája; az egyháztörténet-írás historiográfiája.

A DRHE mellett, egyetemi oktatómunkája kezdetétől megbízott óraadó tanáraként is szaktárgyi kurzusokat tartott több más felsőoktatási intézményben is. Wargha István Óvónőképző Főiskola (Hajdúböszörmény) hitoktató szak (1996–1998), Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskola – tanító, hitoktató, ember és társadalom, kommunikáció, könyvtár szak (1998–2012), Evangélikus Hittudományi Egyetem Nyíregyházi Tagozat – hitoktató szak (2000–2006), Debreceni Egyetem – szabad bölcsész szak, vallástudomány szakirány (2009), Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad – diakónia szakán (2014–2015). 2016-ban kapott egyetemi tanári kinevezést.

 

/english/

Béla Levente Baráth
(certified theologian, Reformed minister)

He began his education in a primary school in Nyírbátor (1977–1985), then went on to the Rákóczi Secondary Grammar School in Sárospatak (1985–1989). Before starting his theological studies, he did compulsory military service (1989–1990): after three months of basic training in Cegléd, he served at the trauma surgery of the military hospital in Budapest for eight months.
      Between 1990 and 1996, he studied at the Debrecen Reformed Theological Academy. Throughout these years, he spent at least a month at the Protestant Theological Institute of Cluj-Napoca, the Budapest Reformed Theological Academy and the Sárospatak Reformed Theological Academy, as an “exchange student”, on several occasions. In the school year of 1993/94, he interrupted his theological studies and went to Detmold in North Rhine-Westphalia for six months to do volunteer work at a conference centre of a youth foundation, then he was employed as an archivist and guide by the Academic Collections of the Cistibiscan Church District in Sárospatak. Parallel to his theological studies, he was also a student of Art History and History at the Lajos Kossuth University. 
      In 1996, he received his degree in theology at the Debrecen Reformed Theological Academy. Then, for a year, he worked as an assistant minister in Sárospatak, then he became a member of the faculty of the Department of Church History at DRTU. In 1999, he received his degree of secondary school history teacher from Lajos Kossuth University, then, in 2001, his degree of R. E. teacher from DRTU. He spent the school year of 2002/03 at the University of Münster (Westfälische–Wilhelms Universität) with a scholarship. He received his PhD degree in theology in 2004. To further his research, he was awarded the Ferenc Deák grant (2004/05) and the scholarship of the Habsburg Institute (2008/09). He obtained his habilitation in 2011.
      The major topics of his research interests include the history of Hungarian Protestant church, society and culture, with special emphasis on the Transtibiscan and Cistibiscan regions. Among his recurring themes are: ambitions of church administration in the Transtibiscan region during the period of Dualism in Hungary; the role of the church in public and higher education in the region; international relations of Hungarian Protestantism; the issue of religious tolerance; the historiography of church history.
      Apart from the DRTU, he has worked – from the outset of his university research – as a part-time instructor of specialist courses in several institutions of higher education: István Wargha Teacher Training College (Hajdúböszörmény) – teacher of religious education programme (1996–1998); Ferenc Kölcsey Teacher Training College of the Reformed Church of Hungary – primary school teacher, teacher of religious education, mankind and society, communication, librarian programme (1998–2012); Lutheran Theological University, Nyíregyháza division – teacher of religious education programme (2000–2006); University of Debrecen – liberal arts programme, religious studies specialisation (2009); Partium Christian University, Oradea – diaconical programme (2014–2015). In 2016, he was appointed professor.

 

Publikációk: 

 

1) Baráth Béla Levente – Keczán Mariann: A Debreceni Református Kollégium, mint Arany János kitüntetett emlékezethelye, in: Cieger András (szerk.), „Hazám tudósi, könyvet nagy nevének!” Arany János pályájának művelődéstörténeti olvasatai, Budapest: MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Irodalomtudományi Intézet, Országos Széchényi Könyvtár, Universitas Könyvkiadó, 2017. 317–350. (ISBN 978-963-967-16-07)

2) „Összekötőnek szántam működésemet múlt és jelen, jelen és jövő között.”, Id. dr. Varga Zsigmond teológiai professzor pályafutása, irodalmi hagyatéka, és ifj. dr. Varga Zsigmonddal kapcsolatos emlékfüzete, in: Kolumbán Vilmos (szerk. lekt.), Non videri, sed esse. Tanulmányok a 60 éves Buzogány Dezső tiszteletére, Kolozsvár: Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet, 2017 (Erdélyi Református Egyháztörténeti Füzetek 22.) 200–215. (ISBN 978-606-93498-6-1)

3) Debrecen. Márton Kálmáncsehi Sánta, Péter Melius Juhász, in: Welker, M. – Beintker, M. – Lange, A. de (Ed.), Europa reformata. European Reformation Cities and their Reformers, Leipzig: Evangelische Verlagsanstalt, 2016, 125–134. (ISBN 978-3-374-04130-5)

4) „Földbegyökerezés és égbe fogózás…” A Tiszántúli Református Egyházkerület története Baltazár Dezső püspöki tevékenységének tükrében (1911–1920), Sárospatak: Hernád Kiadó, 2014. pp248. (Nemzet, egyház, művelődés; 10) (ISSN 1785-6345) (ISBN 978-915-801-32-22)

5) Centenáriumi kiállítás a Debreceni Református Kollégiumban, in: Baráth Béla Levente (szerk.): Az I. világháború református tábori lelkészeire, tanáraira, diákjaira emlékezve: Tanulmányok. Debrecen: Debreceni Református Hittudományi Egyetem, 2014. pp. 153–169. (A D. Dr. Harsányi András Alapítvány kiadványai; 17.)

6) Hegymegi Kiss Áron Tiszántúl millennium kori püspöke. Egy 19. századi református egyházkormányzó életútjának ismertetése, Önéletrajzi visszaemlékezései, válogatott művei és a pályafutásához kapcsolódó dokumentumok alapján (A függelékben Szabó András tanulmányával), Budapest: Helikon kiadó, 2012. pp407. (A csengerújfalusi O’sváth és vele rokon családok története, dokumentumai és írásai 5.) (ISSN 2061-9065) (ISBN 978-963-227-364-8)

7) A reformációt támogató Ecsedi Báthoriak (The Ecsedi branch of the Báthori family in support of the reformation) in: Szabó Sarolta − C. Tóth Norbert (szerk.) Az ecsedi báthoriak a XV–XVII. században, Nyírbátor: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Múzeumok Igazgatósága 2012 (Báthori István Múzeum Kiadványai 34.) 169–182. (ISBN 978-963-7220-89-0, ISSN 0138-9084)

8) A pátensharc emléke a dualizmuskori református egyházkormányzói életrajzokban, in: Baráth Levente – Fürj Zoltán (szerk.), A protestáns pátens és kora: Tanulmányok és források a pátensharc 150. évfordulója alkalmából, Debrecen: Dr. Harsányi András Alapítvány, 2010. pp. 129-138.

9) The Changes of the Situation of the Reformed Hungarian Minority in the Transtibiscan Region, in the 20th Century, in: Kovács Á. – Baráth B. L. (ed.), Calvinism on the Peripheries: Religion and Civil Society on the Peripheries of Europe, Bp., L’Harmattan Kiadó, 2009, 251–264. (ISBN 978-963-236-183-39)

10) Baráth Béla Levente – Szabadi István: Irányvonalak a 16–17. századi magyar református egyháztörténet és egyházi műveltség kutatásában (1989–2009), in: Fazakas Gergely Tamás – Csorba Dávid – Baráth Béla Levente (szerk.): Egyház és kegyesség a kora újkorban: kutatástörténeti tanulmányok. Debrecen: Dr. Harsányi András Alapítvány, 2009. pp. 9–35. (D. Dr. Harsányi András Alapítvány kiadványai; 13.)

 

b) Publikációs lista (MTMT):

 https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=10033310

/english/

1) Baráth Béla Levente – Keczán Mariann: A Debreceni Református Kollégium, mint Arany János kitüntetett emlékezethelye, in: Cieger András (szerk.), „Hazám tudósi, könyvet nagy nevének!” Arany János pályájának művelődéstörténeti olvasatai, Budapest: MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Irodalomtudományi Intézet, Országos Széchényi Könyvtár, Universitas Könyvkiadó, 2017. 317–350. (ISBN 978-963-967-16-07)

2) „Összekötőnek szántam működésemet múlt és jelen, jelen és jövő között.”, Id. dr. Varga Zsigmond teológiai professzor pályafutása, irodalmi hagyatéka, és ifj. dr. Varga Zsigmonddal kapcsolatos emlékfüzete, in: Kolumbán Vilmos (szerk. lekt.), Non videri, sed esse. Tanulmányok a 60 éves Buzogány Dezső tiszteletére, Kolozsvár: Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet, 2017 (Erdélyi Református Egyháztörténeti Füzetek 22.) 200–215. (ISBN 978-606-93498-6-1)

3) Debrecen. Márton Kálmáncsehi Sánta, Péter Melius Juhász, in: Welker, M. – Beintker, M. – Lange, A. de (Ed.), Europa reformata. European Reformation Cities and their Reformers, Leipzig: Evangelische Verlagsanstalt, 2016, 125–134. (ISBN 978-3-374-04130-5)

4) „Földbegyökerezés és égbe fogózás…” A Tiszántúli Református Egyházkerület története Baltazár Dezső püspöki tevékenységének tükrében (1911–1920), Sárospatak: Hernád Kiadó, 2014. pp248. (Nemzet, egyház, művelődés; 10) (ISSN 1785-6345) (ISBN 978-915-801-32-22)

5) Centenáriumi kiállítás a Debreceni Református Kollégiumban, in: Baráth Béla Levente (szerk.): Az I. világháború református tábori lelkészeire, tanáraira, diákjaira emlékezve: Tanulmányok. Debrecen: Debreceni Református Hittudományi Egyetem, 2014. pp. 153–169. (A D. Dr. Harsányi András Alapítvány kiadványai; 17.)

6) Hegymegi Kiss Áron Tiszántúl millennium kori püspöke. Egy 19. századi református egyházkormányzó életútjának ismertetése, Önéletrajzi visszaemlékezései, válogatott művei és a pályafutásához kapcsolódó dokumentumok alapján (A függelékben Szabó András tanulmányával), Budapest: Helikon kiadó, 2012. pp407. (A csengerújfalusi O’sváth és vele rokon családok története, dokumentumai és írásai 5.) (ISSN 2061-9065) (ISBN 978-963-227-364-8)

7) A reformációt támogató Ecsedi Báthoriak (The Ecsedi branch of the Báthori family in support of the reformation) in: Szabó Sarolta − C. Tóth Norbert (szerk.) Az ecsedi báthoriak a XV–XVII. században, Nyírbátor: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Múzeumok Igazgatósága 2012 (Báthori István Múzeum Kiadványai 34.) 169–182. (ISBN 978-963-7220-89-0, ISSN 0138-9084)

8) A pátensharc emléke a dualizmuskori református egyházkormányzói életrajzokban, in: Baráth Levente – Fürj Zoltán (szerk.), A protestáns pátens és kora: Tanulmányok és források a pátensharc 150. évfordulója alkalmából, Debrecen: Dr. Harsányi András Alapítvány, 2010. pp. 129-138.

9) The Changes of the Situation of the Reformed Hungarian Minority in the Transtibiscan Region, in the 20th Century, in: Kovács Á. – Baráth B. L. (ed.), Calvinism on the Peripheries: Religion and Civil Society on the Peripheries of Europe, Bp., L’Harmattan Kiadó, 2009, 251–264. (ISBN 978-963-236-183-39)

10) Baráth Béla Levente – Szabadi István: Irányvonalak a 16–17. századi magyar református egyháztörténet és egyházi műveltség kutatásában (1989–2009), in: Fazakas Gergely Tamás – Csorba Dávid – Baráth Béla Levente (szerk.): Egyház és kegyesség a kora újkorban: kutatástörténeti tanulmányok. Debrecen: Dr. Harsányi András Alapítvány, 2009. pp. 9–35. (D. Dr. Harsányi András Alapítvány kiadványai; 13.)

Publication list:

 https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=10033310

Közvetlen telefonszám: 
+36 52 518558
Telefon mellék: 
18558
Kutatási terület tudományági besorolása: 
Hittudományok/english/Theology