Dr. Molnár-Tamus Viktória

Dr. Molnár-Tamus Viktória képe
Név: 
Dr. Molnár-Tamus Viktória
Beosztás: 
adjunktus
Tudományos fokozat: 
PhD
Közvetlen telefonszám: 
+36 52 518 534
Telefon mellék: 
18534
E-mail: 
tamusne.viktoria@drhe.hu
Saját weblap: 
www.tamusviki.hu
Szoba: 

229.

Intézet: 
Kölcsey Ferenc Tanítóképzési Intézet
Tanszék: 
Pedagógia és Pszichológia Tanszék
Kutatási terület tudományági besorolása: 
Neveléstudományok
Oktatott tárgyak: 

alkalmazott- és médiapedagógia; andragógia; családszociológia; csoportos tréning 1-2; diagnosztika; didaktika; differenciált fejlesztés; a fejlődés és a differenciált fejlesztés elméleti kérdései; gyakorlati képzés-egyéni gyakorlat 1, 3; ifjúsági közművelődés; integrált-inkluzív nevelés; közösségszervezés,- fejlesztés; megismerési módszerek, eljárások; mentálhigiéné; múzeumpedagógia; önismereti és készségfejlesztő tréning; nem-formális tanulás; neveléstörténet; pedagógia 1 (neveléselmélet); pedagógia 2 (oktatás- és tanuláselmélet, pedagógiai logika); pedagógia 3 (didaktika); pedagógiai értékelés; pedagógus szerepek és feladatkör; a szabadidő pedagógia terepei; szakdolgozati konzultáció; tanulásirányítás, folyamattervezés és szervezés; társadalmi és szociális beilleszkedési zavarok; társadalompedagógia; a tanulás zavarai; a tehetségfejlesztés lehetőségei; tehetséggondozás

Fogadóórák időpontja: 

2017/18. tanév 1. félév: kedd: 9.55 - 10.40; csütörtök: 12.45 - 13.30, 229. szoba

                      
 

Intézményi tisztségek, megbízatások: 

Szenátus-tag

Tudományos Diákköri Tanács tagja

Könyvtárbizottság tagja

Önéletrajz: 

DR. MOLNÁR-TAMUS VIKTÓRIA

szakmai életrajza

1988 és 1991 között végezte a debreceni Kölcsey Ferenc Tanítóképző Főiskola tanító szakát ének szakkollégiumon. Főiskolai tanulmányai alatt kiemelt, majd köztársasági ösztöndíjas hallgató, főiskolai tanácstag volt, aki a 2. évfolyamon komplex alapfokú nyelvvizsgát szerzett orosz nyelvből. Végzősként a XX. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Tantárgypedagógia és Oktatástechnológia Szekciójában, Szombathelyen I. helyezést ért el Szikszai Lajosné dr. témavezetésével és főiskoláján neki ítélték a „Jó tanuló, jól tanító” vándordíjat.

1991-től a főiskola gyakorlóiskolájának napközis nevelője, majd szakvezető tanítója lett és mintegy 60 tanítójelölt egyéni és csoportos tanítási gyakorlatának vezetését látta el. 1992-ben komplex középfokú nyelvvizsgát tett angol nyelvből. 1993-ban kiegészítette tanító szakát számítástechnika szakkollégiumon. 1996-ban ének-zene szakos tanárként végzett az egri Eszterházy Károly Tanárképző Főiskolán, 1998-ban pedig a Kossuth Lajos Tudományegyetem művelődési és felnőttképzési menedzser szakán.

1999-ben a XXIV. OTDK Társadalomtudományi Szekciójában, Székesfehérváron, Dr. Éles Csaba témavezetése mellett III. helyezést ért el, majd felvételt nyert a Debreceni Egyetem Nevelés- és Művelődéstudományi Doktori Programjába szintén Éles Csaba témavezetésével. Doktori tanulmányai alatt többször is sikerrel pályázott a Kossuthos Hallgatókért Alapítványhoz.

2000. február 1-jétől jelenleg is az előbb Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskola, majd Debreceni Református Hittudományi Egyetem Pedagógia és Pszichológia Tanszékének oktatója. A tudományos diákköri munkába konzulens tanárként is bekapcsolódott, hiszen az intézmény TDK-bizottságának tagja, 2010/11-ben elnöke. Kiemelkedő eredményük „A felsőoktatási intézmények karain és tanszékein működő tehetséggondozási műhelyek és a tudományos diákköri tevékenység keretében működő kutatóműhelyek támogatása” című (NTP-OKA-XXII.) pályázat során elnyert egymillió forint 2011-ben, amiből egy korszerűen felszerelt Tehetségműhelyt rendeztek be tudományos diákköri hallgatók számára, képzőművészeti kiállítást rendeztek hallgatói munkákból, és első ízben Tehetségnapot rendeztek a főiskolán. Ez mára már hagyomány az intézményben, amit sikerül hasonló felsőoktatási pályázati forrásból kivitelezni minden évben.

2000 és 2010 között a Debreceni Egyetem Neveléstudományok Intézetének óraadója pedagógiai programfejlesztés és múzeumpedagógia tárgyakban.

2001 júniusában a „Kulturális-művészeti rendszerváltás Közép-Kelet Európa államaiban” című kéthetes Erasmus nemzetközi intenzív szemináriumon adott elő angol nyelven, a párizsi Sorbonne Egyetemen.

2002 áprilisától júniusig a „Lifelong Learning Policies in Europe” című nemzetközi szeminárium résztvevője volt az Erasmus doktori ösztöndíjprogram keretében Hollandiában, a Leiden-i Egyetem Társadalomtudományi Karán, augusztusban pedig PhD-abszolutóriumot kapott.

2003-ban közreműködött a „Fogalmak a pedagógiában” című főiskolai jegyzet szerkesztésében tanszéki kollégáival közösen. Ugyanebben az évben elnyerte a Debreceni Akadémiai Bizottság pályakezdő kutatók számára alapított díját.

A 2003/2004. tanévben felnőttképzési referens megbízást kapott főiskoláján.

2004-ben múzeumpedagógia szakterületen pedagógus-szakvizsgára felkészítő és múzeumpedagógiai szaktanácsadó szakirányú továbbképzési szakokat dolgozott ki a Déri Múzeum múzeumpedagógusával közösen.

2008-ban három képzésnek ért a végére: pedagógia szakos bölcsész és tanár mesterfokú diplomát szerzett a Debreceni Egyetemen, kiegészítette tanító szakos oklevelét angol műveltségi területen, ezzel komplex felsőfokú nyelvvizsgával ekvivalens képesítést szerezve a Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskolán, valamint személyiségfejlesztő, önismereti- és kommunikációs készségfejlesztő tréneri tanúsítványt kapott a budapesti „Professzorok az Európai Magyarországért Egyesület” képzésén.

2008-ban és 2010-ben „Kimagasló munkáért” oklevéllel jutalmazta munkahelye.

2010-2011-ben a RE-PE-T-HA (Regionális Pedagógusképző- és Továbbképző Hálózat és Adatbázis az Észak-Alföldi Régióban - TÁMOP-4.1.2-08/1/B-2009-001 című) pályázatban közreműködött és elkészítette a „Tanulási problémák kezelése” című hallgatói segédletet.

Ugyancsak 2011-ben részt vett egy nemzetközi projektben is (Felnőtt- és szakképzési együttműködés a hátrányos helyzetű személyek munkaerő-piaci esélyeinek növeléséért a Bihar-Hajdú-Bihar Eurorégióban (HURO/0901/203/2.3.1), amihez egy andragógiai képzés tartásával, valamint egy jegyzet és a program módszertani útmutatójában elhelyezett könyvfejezet készítésével járult hozzá „Pedagógus - andragógus szerepek és változásaik” címmel.

2011-től Dr. Rébay Magdolna témavezetésével készült a doktori fokozatszerzésre.

2013 és 2015 között egy harmadik nagy kutatási programban, a SZAKTÁRNET-ben is tevékenykedett (TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0009 azonosító számú „Szakmai szolgáltató és kutatást támogató regionális hálózatok a pedagógusképzésért az Észak-alföldi régióban, K3 ésK4 altéma). Feladata a Debreceni Református Hittudományi Egyetem (DRHE) pedagógiai tárgyainak átdolgozása és a hozzájuk kapcsolódó tanítási gyakorlatok megújításában való közreműködés, valamint a mentortanító pedagógus szakvizsgára felkészítő képzés kidolgozása volt többedmagával.

2015-ben okleveles kántor-képesítést szerzett a Debreceni - Nyíregyházi Egyházmegye Kántorképzőjének képzésén.

2000 óta tevékenyen részt vesz a debreceni Grafikusművészek Ajtósi Dürer Egyesületének pályázati tevékenységében, melynek során több ízben is támogatást nyertek több millió forint értékben a Nemzeti Kulturális Alaptól és Debrecen Város Civil Alapjától szakmai programjaik és kiadványaik megvalósításához. Pályázatírói, szerkesztői és lektori feladatok ellátásával segíti munkájukat.

Több szakmai szervezetnek is tagja, így a Magyar Nevelés- és Oktatáskutatók Egyesületének, a Magyar Pedagógiai Társaságnak, az Óvó-és Tanítóképzők Egyesületének, a Doktoranduszok Kiss Árpád Egyesületének és az Országos Tudományos Diákköri Tanács Pedagógiai, Pszichológiai, Andragógiai és Könyvtártudományi Szakmai Bizottságának.

Erasmus oktatói mobilitás keretében a Partiumi Keresztény Egyetemen, Nagyváradon és a kolozsvári Babes Bolyai Tudományegyetem kihelyezett karain, Szatmárnémetiben, Kézdivásárhelyen és Székelyudvarhelyen oktatott.

2000-től minden félévben nyertes pályázója munkahelyén az intézményi kutatástámogatási pályázatoknak. Az elnyert összegeket döntő többségükben doktori tanulmányaira és egyéb tudományos tevékenységeire fordítja.

Az elmúlt 15 évben összesen közel 100 szakdolgozó és TDK-zó hallgató témavezetését, felkészítését végezte. Az eddigi legkiemelkedőbb eredményt, II. helyezést a nyíregyházi XXVI. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Pedagógiai, Pszichológiai, Közművelődési és Könyvtártudományi Szekciójában ért el egy hallgatója 2003-ban.    

Több mint félszáz tudományos előadás és publikáció szerzője.

2015 márciusában fokozatszerzési eljárásba lépett. Disszertációjának munkahelyi vitáját 2016. február 4-én rendezték. 2016. május 3-án értekezését benyújtotta a Debreceni Egyetem Humán Tudományok Doktori Iskolájába. Szigorlatát azt követően, május 24-én tette le. 2017. április 26-án védte meg „Művészeti nevelés az egyetem falai között és azon túl (A debreceni tudományegyetem bölcsészettudományi kara oktatóinak művészeti, művészetelméleti és művészetpártolói tevékenysége 1914–1949”) című értekezését summa cum laude minősítéssel. A doktori (PhD)-fokozatot május 3-án ítélték oda számára. Doktorrá május 27-én avatták a Debreceni Egyetemen.

Szakmai önéletrajz: 
Legfontosabb publikációk: 
 1. Tamusné Molnár, V.: Művészeti nevelés a debreceni egyetemen 1914-1949 között: Pukánszky Béla professzor (1895–1950) zenei munkássága. In: Karlovitz János Tibor (szerk.): Válogatott tanulmányok a pedagógiai elmélet és szakmódszertanok köréből. International Research Institute s.r.o., Komárno, Slovakia, 45-49. 2017.
 2. Tamusné Molnár, V.: A művészettörténeti ismeretek oktatása a debreceni egyetem első évtizedeiben. Mediárium, 10. évf., 2-3. sz., 33-44. 2017.
 3. Tamusné Molnár, V.: A Debreceni Nyári Egyetem - mint alternatív oktatási szervezet - működése 1927-1949. In: Interdiszciplináris pedagógia és az oktatási rendszer újraformálása : A IX. Kiss Árpád Emlékkonferencia : előadások, [s.n.], [s.l.], [5], 2016.
 4. Tamusné Molnár, V.: Művészeti témájú bölcsész hallgatói dolgozatok a debreceni egyetemen 1914 - 1949. Educatio, 25. évf. 3. sz. (ősz), 434-443, 2016.
 5. Tamusné Molnár, V.: A szabadművelődés kulturális-művészeti hatása Debrecenben. Kulturális Szemle. http://kultszemle.nmi.hu/6-szam/hazai-tudomanyos-muhely/tamusne-molnar-viktoria-a-szabadmuvelodes-kulturalis-muveszeti-hatasa-debrecenben 2016.
 6. Tamusné Molnár, V.: A debreceni tanítóképzés pedagógiai tárgyainak megújítása.
  In: Tartalmi és módszertani újítások a tanítóképzésben. Módszertani segédanyagok pedagógiai, pszichológiai, tantárgypedagógiai tárgyak oktatásához [elektronikus dokutum] / szerk. Pinczésné Palásthy Ildikó, DRHE, Debrecen, [1-8], 2015.
 7. Tamusné Molnár, V.: A debreceni egyetemi elit és a művészetek (1914-1950).
  In: Elitek nevelése és oktatása. Esetek és összefüggések a 18-20. századból / szerk. Kapusi Angéla, Ugrai János, Új Mandátum Könyvkiadó, Budapest, 162-174, 2015.
 8. Tamusné Molnár, V.: Karácsony Sándor két hű követője: Karácsony hatása Mata János és Lükő Gábor életművére.  In: Közösségi művelődés - közösségi tanulás / szerk. Juhász Erika, Debrecen, Debreceni Egyetem TEK BTK Neveléstudományok Intézete, KultúrÁsz Közhasznú Egyesület, Debrecen, 400-415, 2014.
 9. Tamusné Molnár, V., Pinczésné Palásthy, I.: Pedagógus-andragógus szerepek és változásaik.
  In: Módszertani útmutató a sikeres munkavállalást elősegítő tanulási és szociális kompetenciák fejlesztéséhez / szerk. Szűcs Enikő, Tolnay Timea, Partium Kiadó, Nagyvárad, 29-77, 2012.
 10. Tamusné Molnár, V.: A gyakorlatorientált múzeumpedagógiai képzés a Debreceni Egyetem Kölcsey Ferenc Tanítóképző Intézetében. In: Új múzeumpedagógiai törekvések a hazai felsőoktatásban és a múzeumi gyakorlatban / szerk. Foghtűy Krisztina, Pirka Veronika, Kempf Katalin, ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, 99-114, 2012.
Publikációs lista: 
Publikációs lista (MTMT): 

Molnár-Tamus Viktória (Neveléstudomány)

2017

1.

Tamusné Molnár Viktória

Művészeti nevelés az egyetem falai között és azon túl: A debreceni tudományegyetem bölcsészettudományi kara oktatóinak művészeti, művészetelméleti és művészetpártolói tevékenysége 1914-1949

309 p.

Benyújtás éve: 2016. Védés éve: 2017.
2017.

 

2.

Tamusné Molnár Vktória

Művészeti nevelés a debreceni egyetemen1914-1949 közöztt: Pukánszky Béla professzor (1895-1950) zenei munkássága

In: Karlovitz János Tibor (szerk.)

Válogatott tanulmányok a pedagógiai elmélet és szakmódszertanok köréből . 417 p.
Konferencia helye, ideje: Štúrovo , Szlovákia , 2017.01.15 -2017.01.16. Komárno: International Research Institute, 2017. pp. 45-49.
(ISBN:978-80-89691-40-1)

V. NEVELÉSTUDOMÁNYI ÉS SZAKMÓDSZERTANI KONFERENCIA

2016

3.

Tamusné Molnár Viktória

Művészeti témájú bölcsész hallgatói dolgozatok a debreceni egyetemen 1914-1949

EDUCATIO 25:(3) pp. 434-443. (2016)

 

 

4.

Tamusné Molnár Viktória

A szabadművelődés kulturális-művészeti hatása Debrecenben

KULTURÁLIS SZEMLE: NEMZETI MŰVELŐDÉSI INTÉZET 3:(2) pp. 71-78. (2016)

 

 

2015

5.

Tamusné Molnár Viktória

A debreceni egyetem elit és a művészetek (1914-1950)

In: Kapusi Angéla , Ugrai János (szerk.)

Elitek nevelése és oktatása: Esetek és összefüggések a 18-20. században . Budapest: Új Mandátum Könyvkiadó, 2015. pp. 162-174.
(ISBN:9789632870786)

 

2014

6.

Tamusné Molnár Viktória

Karácsony Sándor két hű követője: Karácsony hatása Mata János és Lükő Gábor életművére

In: Juhász Erika (szerk.)

Közösségi művelődés - közösségi tanulás . Debrecen: Debreceni Egyetem TEK BTK Neveléstudományok Intézete; KultúrÁsz Közhasznú Egyesület, 2014. pp. 400-415.
( Acta Andragogiae et Culturae sorozat; 26. )
(ISBN:9789634737667)

 

2012

7.

Tamusné Molnár Viktória

Pedagógus-andragógus szerepek és változásaik

In: Szűcs E , Tolnay T (szerk.)

Módszertani útmutató a sikeres munkavállalást elősegítő tanulási és szociális kompetenciák fejlesztéséhez. . Nagyvárad: Partium Press, 2012. pp. 29-77.

 

2011

8.

Tamusné Molnár Viktória

Mitrovics Gyula esztétikai írásai

ZEMPLÉNI MÚZSA: TÁRSADALOMTUDOMÁNYI ÉS KULTURÁLIS FOLYÓIRAT 11:(2) pp. 9-31. (2011)

 

 

9.

Tamusné Molnár Viktória

Művészeti közélet a Debreceni Református Kollégiumban

MAGISZTER (CSÍKSZEREDA) 9: pp. 112-124. (2011)

 

 

10.

Tamusné Molnár Viktória

Debreceni peregrinusok a 16-19. században

MAGISZTER (CSÍKSZEREDA) 9:(2) pp. 88-99. (2011)

 

 

11.

Tamusné Molnár Viktória

Szemelvények id. Tankó Béla esztétikai tartalmú írásaiból

REFORMÁTUS SZEMLE 104:(1) pp. 74-87. (2011)

 

 

12.

Tamusné Molnár Viktória

A múzeumpedagógia módszertanának elmélete és gyakorlata a KFRTKF-án

In: Foghtűy Krisztina , Pirka Veronika , Kempf Katalin (szerk.)

Új múzeumpedagógiai törekvések a hazai felsőoktatásban és a múzeumi gyakorlatban: Országos múzeumpedagógiai szimpóziumkötet . Konferencia helye, ideje: Budapest , Magyarország Budapest: ELTE Eötvös Kiadó, 2011. pp. 99-114.

 

13.

Tamusné Molnár Viktória , Andrássy Mariann

Médiapedagógiai ismeretek a tanítóképzésben

MAGYAR REFORMÁTUS NEVELÉS: REFORMÁTUS PEDAGÓGIAI SZAKLAP 1: pp. 55-64. (2011)

 

 

14.

Tamusné Molnár Viktória , Tamus István

Az esztétikai nevelés lehetőségei a tanítóképzésben

In: Pinczésné Palásthy Ildikó (szerk.)

A református tanítóképzés múltja, jelene, jövője . 191 p.
Konferencia helye, ideje: Debrecen , Magyarország , 2011.02.25 -2011.02.27. Debrecen: Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskola, 2011. p. 11.

A Debrecenben, 2011. febr. 25-én azonos címmel rendezett konferencia előadásainak szerkesztett anyaga.

2010

15.

Tamusné Molnár Viktória , Rózsáné Szabó Dóra , Kathyné Mogyoróssy Anita

Gondolatok a fenntarthatóság pedagógiájáról

In: Hegedűs Gábor (szerk.)

Projektpedagógia - Projektmódszer XI. . Kecskemét: Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Kar, 2010. pp. 56-70.

 

16.

Tamusné Molnár Viktória

A debreceni rézmetsző diákok önképzőköre

In: Tamus István (szerk.)

Grafikusművészek Ajtósi Dürer Egyesülete Debrecen 2000-2010 . Debrecen: GADE, 2010. p. 2010. 7 p.

 

17.

Tamusné Molnár Viktória

Esztétikai nevelés a debreceni iskola első korszakában (1914-1950)

In: Raicsné Horváth Anikó (szerk.)

ÓTE Tükörkép: Válogatás az óvó- és tanítóképző főiskolák, karok oktatóinak tanulmányaiból . Baja: Óvó- és Tanítóképzők Egyesülete, 2010. pp. 159-168.

Évente megjelenő tanulmánygyűjtemény.

18.

Tamusné Molnár Viktória

Karácsony Sándor és a művészetek

In: Juhász Erika , Szabó Irma (szerk.)

Nemzetnevelés - felnőttnevelés - közművelődés . Konferencia helye, ideje: Debrecen , Magyarország , 2010.06.24 -2010.06.25. Debrecen: Csokonai Kiadó, 2010. pp. 128-135.
(ISBN:978 963 260 226 4)

Tudományos konferencia és szakmai találkozóz Karácsony Sándor és Durkó Mátyás emlékére.

19.

Tamusné Molnár Viktória

A múzeumok szerepe a debreceni Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskola múzeumpedagógiai képzésében

In: Szabolcs Éva , Foghtűy Krisztina (szerk.)

Zsibongó múzeum . 163 p.
Budapest: ELTE Eötvös Kiadó, 2010. pp. 93-101.
(ISBN:978 963 312 017 0)

A Budapesten, 2009. dec. 10-én "A múzeumok szerepe a múzeumpedagógiai képzésben" címmel rendezett szimpózium előadásainak szerkesztett anyaga

20.

Tamusné Molnár Viktória

Diákviseletek a Debreceni Református Kollégiumban

In: Szendrey Sándor (szerk.)

Tanulmányok: A Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskola Tudományos Közleményei . Konferencia helye, ideje: Debrecen , Magyarország Debrecen: Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskola, 2010. pp. 7-12.

 

21.

Tamusné Molnár Viktória

Tankó Béla, a sokoldalú tudós

In: Szendrey Sándor (szerk.)

Tanulmányok: A Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskola Tudományos Közleményei . Konferencia helye, ideje: Debrecen , Magyarország Debrecen: Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskola, 2010. pp. 22-30.

 

22.

Tamusné Molnár Viktória

Karácsony Sándor gondolatai művészetről, művészeti nevelésről

In: Szendrey Sándor (szerk.)

Tanulmányok: A Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskola Tudományos Közleményei . Konferencia helye, ideje: Debrecen , Magyarország Debrecen: Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskola, 2010. pp. 33-41.

 

23.

Tamusné Molnár Viktória

Karácsony Sándor és az ifjúság

In: Pinczésné dr Palásthy Ildikó (szerk.)

Az adhatás gyönyörűsége és a ma öröme . Debrecen: Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskola, 2010. pp. 52-59.

 

2009

24.

Tamusné Molnár Viktória

Művészet és nevelés Mitrovics Gyula pedagógiai életművében

In: Szendrey Sándor (szerk.)

Tanulmányok: A Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskola Tudományos Közleményei . Konferencia helye, ideje: Debrecen , Magyarország Debrecen: Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskola, 2009. pp. 20-29.

 

25.

Tamusné Molnár Viktória , Tamus István

Egyéb szerzőség: Barát , Éber , Felvinczi (forráskiad.);

A művészet története

pp. 1-814.
lektorálás (2009)

 

2008

26.

Tamusné Molnár Viktória , Tamus István

Munkácsy Mihály Krisztus-trilógiája és a kisiskolás gyermekek: egy múzeumpedagógiai projekt bemutatása

In: Lőrincz Ildikó (szerk.)

XI. Apáczai Napok 2007 - Nemzetközi Tudományos Konferencia tanulmányok: Értékőrzés és értékteremtés . 844 p.
Konferencia helye, ideje: Győr , Magyarország , 2007.10.18 -2007.10.20. Győr: Nyugat-magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Kar, 2008. pp. 355-358.
(ISBN:978-963-9883-12-3)

 

27.

Tamusné Molnár Viktória

A Debreceni Református Kollégium szerepe a rajztanítás folyamatában

CD-tanulmány az Apáczai Napok CD-kiadványában (2008)

 

28.

Tamusné Molnár Viktória

Napjaink múzeumpedagógiai törekvései Debrecenben

CD-tanulmány az Apáczai Napok CD-kiadványában (2008)

 

2007

29.

Tamusné Molnár Viktória

Peregrinatio academica – Külföldi egyetemjárás a Debreceni Református Kollégiumban a 16-17. században

MÓDSZERTANI KÖZLEMÉNYEK TANÍTÓK ÉS TANÁROK SZÁMÁRA 47: pp. 239-242. (2007)

 

 

30.

Tamusné Molnár Viktória

Háborús évek és nevelés

MÓDSZERTANI KÖZLEMÉNYEK TANÍTÓK ÉS TANÁROK SZÁMÁRA 47: pp. 84-87. (2007)

 

 

2005

31.

Tamusné Molnár Viktória

A múzeumpedagógia helyzete a csatlakozás utáni Magyarországon

In: Varga Józsefné (szerk.)

VIII. Apáczai Napok 2004 - Nemzetközi Tudományos Konferencia: Esélyek és kihívások az Európai Unióban . Konferencia helye, ideje: , 2004.10.20 -2004.10.22. Győr: Nyugat-magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Tanítóképző Főiskolai Kar, 2005. pp. 8-14.
(ISBN:963-7287-14-0)

 

2004

32.

Tamusné Molnár Viktória

Személyiségfejlesztés múzeumi órákon

MÓDSZERTANI KÖZLEMÉNYEK TANÍTÓK ÉS TANÁROK SZÁMÁRA 44: pp. 218-223. (2004)

 

 

33.

Tamusné Molnár Viktória

Múzeumi gyűjtemények az iskolák szolgálatában az Európai Unió országaiban

In: Bánhidi Miklós , Beyer István , Csóka Géza , Lőrincz Ildikó , Siposné Major Erika (szerk.)
VII. Apáczai Napok 2003: nemzetközi tudományos konferencia . 366 p.
Konferencia helye, ideje: Győr , Magyarország , 2003.10.17 -2003.10.19. Győr: Nyugat-magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Tanítóképző Főiskolai Kar, pp. 196-202.
( Tanulmánykötet / Nyugat-magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Tanítóképző Főiskolai Kar )

 

34.

Tamusné Molnár Viktória

A MATRA-program

In: Szendrey Sándor (szerk.)

Tanulmányok: Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskola . Debrecen: Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskola, 2004. pp. 81-88.

 

35.

Tamusné Molnár Viktória

Docensek a múzeumban

In: Szendrey Sándor (szerk.)

Tanulmányok: Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskola . Debrecen: Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskola, 2004. pp. 88-92.

 

36.

Tamusné Molnár Viktória

Az oktatási reformok eredete és problémái

In: Kozma Tamás (szerk.)

Pallas Debrecina 14. . Debrecen: Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar, 2004. pp. 187-197.

fordítás angol nyelvről

2003

37.

Tamusné Molnár Viktória , Nanszákné Cserfalvi Ilona , Rózsa Lászlóné , Vidáné dr Nagy Emese , Szele Barna

Fogalmak a pedagógiában

főiskolai jegyzet (2003)

 

38.

Tamusné Molnár Viktória

Lifelong Learning in Women’s Lives: A New Challenge in European Societes

In: Éles Csaba (szerk.)

Acta Andragogiae et Culture . Debrecen: Debreceni Egyetem, 2003. pp. 44-56.

 

2002

39.

Tamusné Molnár Viktória , Pusztai Gabriella , Torkos Katalin

Felekezeti felsőoktatás a Tiszántúlon

In: Bojda Beáta (szerk.)

Acta Paedagogica Debrecina CI. . Debrecen: Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar, 2002. pp. 230-260.

 

40.

Tamusné Molnár Viktória

Képzőművészet és mecenatúra a történelem tükrében

In: Szendrey Sándor (szerk.)

Tanulmányok . Debrecen: Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskola, 2002. pp. 45-73.

 

41.

Tamusné Molnár Viktória

A pedagógusképzés helyzete Magyarországon

In: Szendrey Sándor (szerk.)

Tanulmányok . Debrecen: Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskola, 2002. pp. 79-89.

 

2001

42.

Tamusné Molnár Viktória , Tamus István

Rajzoktatásunk megteremtői és jelenlegi művelői

MÓDSZERTANI KÖZLEMÉNYEK TANÍTÓK ÉS TANÁROK SZÁMÁRA 41: pp. 162-163. (2001)

 

 

43.

Tamusné Molnár Viktória

A debreceni rézmetsző diákok tevékenysége a XIX. században

In: Kovátsné Németh Mária (szerk.)
IV. Apáczai Napok 2000: Nyugat-Magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Tanítóképző Főiskolai Kar tanulmánykötete . Konferencia helye, ideje: Győr , Magyarország , 2000.10.19 -2000.10.21. Győr: Nyugat-magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Tanítóképző Főiskolai Kar, pp. 120-125.

 

44.

Tamusné Molnár Viktória

A képzőművészeti nevelés színterei a mai Debrecenben

In: Kékes-Szabó Mihály (szerk.)

A tünékeny moralitás. Die Flüchtige Moralitat.: Nemzetközi Erkölcs-, Művészetfilizófiai- és Nevelési Konferencia kötete . Konferencia helye, ideje: Kaposvár , Magyarország , 2000.08.30 -2000.08.31. Kaposvár: Csokonai Vitéz Mihály Tanítóképző Főiskola, 2001. pp. 561-565.

 

45.

Tamusné Molnár Viktória

A képzőművészeti élet a rendszerváltás utáni Debrecenben

In: Bábosik I , Barkó E , Széchy É (szerk.)

Doktoranduszok bemutatkozása. A neveléstudományi doktoranduszok első országos konferenciája I-II. . Budapest: Eötvös Loránd Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar, 2001. pp. 82-88.
( Új Pedagógiai Közlemények )
(ISBN:963-463-454-0)

 

46.

Tamusné Molnár Viktória

A képzőművészeti élet intézményrendszere a rendszerváltás utáni Debrecenben

In: Sz Máthé Márta (szerk.)

A Déri Múzeum évkönyve 2000 . Debrecen: Déri Múzeum, 2001. pp. 327-355.

 

47.

Tamusné Molnár Viktória

A kultúra szponzorálása napjainkban

In: Rubovszky Kálmán (szerk.)

Acta Andragogiae et Culture 19. . Debrecen: Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar, 2001. pp. 172-185.

 

2000

48.

Pusztai G , Torkos Katalin , T Molnár V

Felekezeti felsőoktatás Észak-Kelet Magyarországon (A harmadfokú oktatás kiterjedésének oktatói percepciója)

EDUCATIO 3:(9. évf.) pp. 611-620. (2000)

 

 

Független idéző: 3 Összesen: 3

49.

Tamusné Molnár Viktória

Debrecen kiállítóhelyei a rendszerváltás után

In: Éles Csaba (szerk.)

Acta Andragogiae et Culturae 18 . Debrecen: Debreceni Egyetem, 2000. pp. 98-103.

 

50.

Tamusné Molnár Viktória

A Debreceni Református Főgimnázium diákösszetételének vizsgálata (1907-1915)

In: Szendrey Sándor (szerk.)

Tanulmányok: A Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskola Tudományos Közleményei . Konferencia helye, ideje: Debrecen , Magyarország Debrecen: Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskola, 2000. pp. 97-106.

 

1999

51.

Tamusné Molnár Viktória

Művésztelepi mozgalom Hajdú-Bihar megyében a rendszerváltás után

SYMPOSION 1: pp. 58-63. (1999)