Dr. Kovács Krisztián

Dr. Kovács Krisztián képe
Név: 
Dr. Kovács Krisztián
Beosztás: 
Adjunktus
Tudományos fokozat: 
PhD
Közvetlen telefonszám: 
+36 52 518 597
Telefon mellék: 
18597
E-mail: 
kovacs.krisztian@drhe.hu
Saját weblap: 
kovacs.krisztian
Szoba: 

II/211

Intézet: 
Teológiai Intézet
Tanszék: 
Szociáletikai és Egyházszociológiai Tanszék
Kutatási terület tudományági besorolása: 
HITTUDOMÁNYOK
Oktatott tárgyak: 

R022 Teológia történet

TVASZ1E Vallás és szociáletika     

TVASZ1N Vallás és szociáletika

PTSZ001-MA Keresztyén hitvallások teológiája

R024-MAL Etika 1

R025-MAL Etika 2

R027-L Általános és protestáns etika

R176 "Ahol a papok táncolnak..." A lelkipásztori hivatás és magánélet etikai kérdései

R256 Dietrich Bonhoeffer és teológiája

R258 Reformátori etika

R262 Házasság, család, szexualitás

R263 Hogyan írjunk szemináriumi dolgozatot?

E117 Egyházzenei műfajok és teológiájuk

 

Fogadóórák időpontja: 

Hétfő 9.55-10.40

Szerda 12.45-13-30

Intézményi tisztségek, megbízatások: 

2015 - DRHE Tudományos Diákköri Tanács - tag

Szakmai, közéleti és közegyházi tisztségek, megbízatások : 
 • Gesellschaft für Evangelische Theologie (2015)
 • Doktorok Kollégiuma, Rendszeres Teológiai Szekció (2015. július 7.)
Önéletrajz: 

Tanulmányok

 • Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola Kőszeg (1984−1992)
 • Richter János Zeneművészeti Szakközépiskola Győr – orgona szak (1992−1996)
 • Érettségi vizsga: 1996.
 • Debreceni Egyetem Konzervatóriuma – orgona szak (1996−2000)
 • Diploma: 2000. (Orgonatanár és kamaraművész)
 • Debreceni Református Hittudományi Egyetem (2000−2006)
 • Első lelkészképesítő vizsga: 2005.
 • Második lelkészképesítő vizsga és diploma: 2006. (Teológus – Lelkész)
 • Diploma: 2006 (Teológus – Lelkipásztor)
 • Debreceni Református Hittudományi Egyetem Doktori Iskolája (2006−2009) Témavezető: Prof. Dr. Fazakas Sándor
 • Westfälische Wilhelms-Universität Münster, Evangelisch Theologische Fakultät, kutatás Prof. Dr. Michael Beintker irányítása mellett (2009−2010)
 • PhD fokozat: 2014. 12.08. A doktori értekezés címe: Határmezsgyén – A református egyház a történelmi örökség és a megújulás esélyei között az 1989−90-es rendszerváltást követően.

Szolgálati helyek

 • Biharkeresztes – Gárdonyi Zoltán Református Alapfokú Oktatási Intézmény: 1999−2006 orgona- zongoratanár; 2004−2006 igazgatóhelyettes
 • Dunántúli Református Egyházkerület Nyári Kántorképző tanfolyamok Pápa: orgona oktatás 1999−2004
 • Hosszúpályi 2005/2006 – segédlelkész; 2006-2012 beosztott lelkész
 • Lelkésszé szentelés: 2006. október 19. – Debrecen
 • Tiszántúli Református Lelkésztovábbképző Intézet: Tudományos munkatárs 2010. szeptember 1-től
 • Mezősas: 2012. október 1.−2013. december 31. beosztott lelkész; 2014. január 1. helyettes lelkész
 • Bakonszeg: 2012. október 1−2013. június 30. helyettes lelkész
 • Bihari Református Egyházmegye: 2013. szeptember 21-től tanulmányi előadó; 2015. január -1től sajtóügyi előadó, egyházmegyei lelkészi tanácsos
 • Debreceni Református Hittudományi Egyetem: 2006−2009 ill. 2010/2011 orgona és harmónium tárgyak oktatása; 2011/2012 Egyházszociológia tárgy oktatása
 • 2014/2015 I. és II. félév: Etika 1.–2. tárgyak oktatása a Hittanár-nevelő mesterszak és a Pasztorális tanácsadás és szervezetfejlesztés mesterszak levelezős hallgatóinak
 • 2014/2015 I. félév: Keresztyén hitvallások teológiája tárgy oktatása a Pasztorális tanácsadás és szervezetfejlesztés mesterszak levelezős hallgatóinak
 • 2014/2015 II. félév: Egyház korszakváltás idején szeminárium vezetése Teológus-lelkész és Katechéta-lelkipásztori munkatárs szakos hallgatók számára
 • 2015. szeptember 1. adjunktus – DRHE Szociáletikai és Egyházszociológiai Tanszék
Legfontosabb publikációk: 

Tanulmányok:

 

 • A házasság, a család és a szexualitás etikája, In: Fazakas Sándor (szerk.) A protestáns etika kézikönyve,Budapest: Luther Kiadó, Kálvin Kiadó, 2017, 125-177.
 • Kell-e nekünk nagypéntek?, Teológiai megjegyzések egy új munkaszüneti naphoz, in: Igazság és Élet 11 (2017/1), 150-155.
 • Menekülés a szabadság elől.  A Magyarországi Református Egyház és teológiai útkeresése a rendszerváltást követően, in:Lelkipásztor 92 (2017/1), 2-6.
 • Az igehallgatás etikája: Avagy mit várhatunk el az igehallgató egyháztagoktól? In: Zsengellér József, Kodácsy Tamás, Ablonczy Tamás (szerk.) Felelet a Mondolatra: Tanulmányok a 60 éves Bogárdi Szabó István tiszteletére. Budapest: Károli Gáspár Református Egyetem; Pápai Református Teológiai Akadémia; L'Harmattan Kiadó, 2016.  281-295. (Acta Theologica Papensia 16; Károli Könyvek tanulmánykötet)
 • Egyházlátogatás újragondolva,in: Református Tiszántúl 24 (2016/3) 13-14.
 • A helyi gyülekezet autoritása és autonómiája: Figyelembe veendő ekkléziológiai szempontok egy lehetséges reform során, in: Collegium Doctorum. Magyar református teológia 12 (2016/1), 99-115.
 • Házasság, család, szülők tisztelete a reformátori etika tükrében, in: Igazság és Élet 10/3 (2016/3) 506-222
 • Giccskarácsony vagy karácsony? – A karácsonyi vallásosság nyomában, in: Igazság és Élet 9/4 (2015/4) 676–685
 • A látható egység ma – A Magyar Református Egyház létrejötte, in: Studia Theologica Debrecinensis 5/1−2 (2012) 75−87.
 • A „nyilvánosság” mint a teológia „új témája” a kelet-közép európai rendszerváltások után, in: Theologiai szemle 2011/4. 207−213.
 • Bibliai és teológiai implikációk J.S. Bach János-passiójában, in: Igazság és Élet 5/2 (2010/2) 342−371.

Igetanulmányok:

 • Jelent-e mást ma keresztyénnek lenni? - Igetanulmány Epifánia után utolsó vasárnapra a 2Timóteus 2,1-13 alapján, in: Igazság és Élet 11 (2017/1,  41-49.
 • A felelősség születésnapja – Igetanulmány Pünkösd 1. napjára az 1Mózes 4,1–16 alapján, in: Igazság és Élet 9/2 (2015) 254–262.
 • Az Isten SWOT analízise – Igetanulmány a 2Mózes 20,1−17 alapján, in: Igazság és Élet 7/3 (2013) 456−465
 • Kenyeret és országot! – Igetanulmány újkenyér ünnepére az Ézsaiás 58,7−12 alapján, in: Igazság és Élet 5/3 (2011) 459−467.
 • Amink van – Igetanulmány Reformáció ünnepére a Róma 3,21−28 alapján, in: Igazság és Élet 4/4 (2010) 572−581.

Fordítások:

 • Körtner, Ulrich H J: Diakónia a minőség, keresztyén önértelmezés és gazdaságosság feszültségében. Teológiai etikai reflexiók, in: Studia Theologica Debrecinensis 3/2 (2010) 63−76.
 • Körtner, Ulrich H. J.: Élethez való jog – halálhoz való jog. Autonómia és az autonómia határai az élet végén. in: Fazakas Sándor – Ferencz Árpád (szerk.): Ideje van az életnek, és ideje van a meghalásnak… Életvégi döntések keresztyén etikai megközelítése, Debrecen, DRHE Szociáletikai Intézete, 2014, 13−34.

Recenziók:

 • Dietrich Bonhoeffer: Etika (fordította: Visky S. Béla; Kolozsvár, Exit Kiadó, 2015), in: Igazság és Élet 10/2 (2016/2) 366-367
 • Fazakas, S (Hg.) - Plasger, G. (Hg.): Geschichte erinnern als Auftrag der Versöhnung. Theologische Reflexionen über Schuld und Vergebung. (Neukirchen-Vluyn, Neukirchener Verlagsgesellschaft, 2015), in: Református Szemle 109/2 (2016/március-április) 210-214