Dr. Gaál Sándor

Név: 
Dr. Gaál Sándor
Beosztás: 
docens
Tudományos fokozat: 
PHD
Közvetlen telefonszám: 
+36 52 518 561
Telefon mellék: 
18561
E-mail: 
gaals@drhe.hu
Szoba: 

132

Intézet: 
Teológiai Intézet
Tanszék: 
Missziói és Felekezettudományi Tanszék
Kutatási terület tudományági besorolása: 
Hittudományok
Oktatott tárgyak: 

Gyülekezetépítés 1

Gyülekezetépítés 2.

Diakónika

Misszió a halmozottan fogyatékkal élők és családtagjaik között

Cigánymisszió

Misszió a periférián élők között

Misszió a hajléktalanok között

Ifjúsági misszió a gyakorlatban

Gyülekezeti gazdálkodás és admininsztráció

Fogadóórák időpontja: 

hétfő 15.00-17.00

Intézményi tisztségek, megbízatások: 

Missziói és Felekezettudományi Tanszék tanszékvezető

Hitéleti szak 1.évf. évfolyamfelelős

Fegyelmi Bizottság elnök

 

Szakmai, közéleti és közegyházi tisztségek, megbízatások : 

Lelkipásztor: Ramocsaházi Református Egyházközség

Esperes: Nyírségi Református Egyházmegye

MRE Zsinat tag

MRE Doktork Kollégiuma Missziológia Szekció elnök

Tiszántúli Református Egyházkerület Missziói Bizottság tag

Bütösi Missziói Alapítvány Kuratóriuma tag

Legfontosabb publikációk: 

Könyv:

„A Kezdeményező egyház” – Victor János Egyházépítő szolgálata, különös tekintettel a misszióra és a gyülekezetépítésre DRHE Debrecen. 2006. Dissertationes Theologicae 7.

Tanulmányok:

De dominee in het midden- dwaalwegen en uitwegen. In. Amt und Professionalitat. Szerk. R.Ruard Ganzevoort-Fazakas Sándor. Debrecen. 2001. 93-98.

Állomások a magyar protestáns misszió elmúlt másfél évtizedének térképén. In. En Christo. Szerk.: Gaál Sándor. Debrecen. 2004. 148-163.

Ahol az egyház alapfunkciói végbemennek” In. Győri István (szerk.): Hit és tudomány, Debrecen-Sárospatak, 2005, 74-79.o.

Quo Vadis? Diakónia In. Református Szeretet Szolgálat Diakóniai folyóirat 2007/2. 9-11.

Mission Impulses in John Calvin’s Theology In.Acta Missiologiae Vol.2, 2009.105-111.

A Biblia egésze, mint a nevelés eszköze és a teljes nevelés a Biblia által In. Biblia és pedagógia szerk. Drávicki Sándor, Nyíregyháza, Jedlik-Okteszt 2009.11-26.

Közösség és önkéntesség – az önkéntesség teológiai gyökerei In. Kezdetben volt az ige, szerk. Peres Imre, Debrecen 2011.423-428, In. Gyülekezeti modellek, programelemek az önkéntesség jegyében, Magyar Református Szeretetszolgálat, Budapest 2011.9-14

A megszólaltatott igehirdetés lehetősége és felelőssége, In. „Krisztusért járva követségben”– tanulmánykötet 3. Acta Theologica Debreceniensis 2012. 283-290.

Egyházi jövőkép – milyen egyházat akarunk?, Református Tiszántúl 2012.3-4.sz. 1-2. valamint Kálvincsillag, a Magyar református Egyház Lapja 2012.50-53.