Dr. Fazakas Sándor

Dr. Fazakas Sándor képe
Név: 
Dr. Fazakas Sándor
Beosztás: 
egyetemi tanár
Tudományos fokozat: 
Dr. theol(PhD), dr. habil
Közvetlen telefonszám: 
+36 52 518 556
Telefon mellék: 
18556
E-mail: 
fazakass@drhe.hu; Tanszéki honlap: http://szocialetika.drhe.hu/
Szoba: 

211

Intézet: 
Teológiai Intézet
Tanszék: 
Szociáletikai és Egyházszociológiai Tanszék
Kutatási terület tudományági besorolása: 
Hittudományok
Oktatott tárgyak: 

Etika, Vallás- és Egyházszociológia, Etikai prolegomena, Teológiatörténet, Kybernetika, Normatív egyházi menedzsment

Fogadóórák időpontja: 

Hétfő, 15,00-17,00

Intézményi tisztségek, megbízatások: 

Doktori és Habilitációs Tanács elnöke (2015−)

Hittudományi Doktori Iskola vezetője (2015−)

Doktori és Habilitációs Tanács tagja

Doktori Iskola törzstagja

Rektor (2005−2011)

Rektorhelyettes (2001−2003)

 

Szakmai, közéleti és közegyházi tisztségek, megbízatások : 

Hazai:

 • Magyarországi Református Egyház (MRE) Zsinati Teológiai és Tanulmányi Bizottságának elnöke (2008-2014)
 • MRE Doktorok Kollégiumának tagja, a Rendszeres Teológiai Szekció elnöke
 • Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa (MEÖT) Szociáletikai Bizottságának elnöke
 • Tiszántúli Református Egyházkerület Teológiai és Tanulmányi Bizottságának elnöke
 • Egészségügyi Tudományos Tanács Tudományos és Kutatásetikai Bizottságának (TUKEB) tagja (2002−2011)

Nemzetközi:

 • Gesellschaft für Evangelische Theologie tagja, az elnökség tagja (2013−)
 • Zeitschrift für Evangelische Ethik (ZEE) szerkesztő és kiadó bizottságának tagja (2011−)
 • Európai Protestáns Egyházak Etikai Szakbizottságának tagja (Fachkreis für Ethik/ Expert Group on Ethics − GEKE/CPCE, 2005−)
 • Süd-Ost-Europa Regionalgruppe der GEKE/CPCE tagja
 • Societas Ethica tagja
 • Karl Barth–Gesellschaft (Bünde) tagja
 • Református Világszövetség Európa-területi Tanácsának (WARC EAC - Teológiai Bizottság) tagja (2002−2006)
 • Leuenberg Lehrgespräch tagja (2002−2006)

 

Önéletrajz: 

Fazakas Sándor 1965-ben született Marosvásárhelyen. Szülővárosában érettségizett 1984-ben. Teológiai tanulmányait Kolozsvárott kezdte el 1985-ben, az Egyetemi Fokú Egységes Protestáns Teológiai Intézet református karán, a kolozsvári teológia Nagyszebenbe kihelyezett, német nyelvű Szász-evangélikus Fakultásán folytatta, majd a Debreceni Református Teológiai Akadémián zárta le. Az első lelkészképesítő vizsgát 1991-ben, a második lelkészképesítő vizsgát 1992-ben tette le kitűnő eredménnyel. Ezt követően két szemeszteren át ösztöndíjasként a Münsteri Egyetem Teológiai Fakultásán (Ev. Theologische Fakultät der Westfälische-Wilhelms Universität/Németország – WWU Münster) rendszeres teológiát, szociáletikát (H.H. Eßer, W. Neuser, E. Lessing, K-W. Dahm, vezetése mellett) és gyakorlati teológiát (gyülekezetépítési gyakorlat M. Herbst mellett) hallgat.

1992-től lelkész Milotán, 1995-től Hosszúpályiban. 1995-től a Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskola óraadó tanára, 1996 óta pedig a Debreceni Református Hittudományi Egyetem Szociáletikai Tanszékén tanít tanársegédi, majd adjunktusi és docensi minőségben. Számos előadást tartott itthon és külföldön, egyházi és nemzetközi-teológiai konferenciákon. Több nemzetközi tudományos konferencia szervezője. Tagja hazai és nemzetközi közegyházi, illetve szakmai-tudományos bizottságoknak. Részt vett több nemzetközi tudományos szakbíráló bizottságban /Manfred Lautenschlaeger Award for Theological Promise – Forschungszentrum für Internationale und Interdisziplinäre Theologie der Universität Heidelberger (FIIT) 20013-2014-2015; Ernst-Wolf-Preis − Nachwuchsförderpreis der Gesellschaft für Evangelische Theologie, 2014-15;  Executive Agency for Higher Education, Research, Development and Innovation Funding, Bucharest (UEFISCDI), 2012/

Külföldi tudományos kutatói munka:

 • 2000. október: habilitációt előkészítő kutatói tanulmányút − Kampeni Teológiai Egyetemen (Theologische Universiteit Kampen/Nedarland);
 • 2002. október-december: habilitációt előkészítő kutatói munka – WWU Münster,
 • 2008. július-augusztus: kutatatói munka (Kálvin-kutatás) az Emdeni/Németország Johannes a Lasco Bibliothek kutatási programjának keretében (Stipendienprogramm der Stiftung Johannes a Lasco Bibliothek/Hardenberg Fellowship).
 • 2011−2012; 2013; 2014 – kutatás az Alexander von Humboldt alapítvány (Research Fellowship for Experienced Researchers) ösztöndíjasaként – WWU Münster, Evangelische Theologische Fakultät, Seminar für Reformierte Theologie;
 • 2017. július-augusztus − kutatói munka a DAAD kutatói ösztöndíjtámogatásával (Forschungsaufenthalt für Hochschullehrer und Wissenschaftler), Forschungszentrum Internationale und Interdisziplinäre Theologie (FIIT), Universität Heidelberg;

A köztársaság elnöke 2004. szeptember 1. napjával egyetemi tanárrá nevezte ki.

A Kolozsvári Babeş-Bolyai Tudományegyetem (Református Tanárképző Kar) vendégtanára

Jelenleg a Tiszántúli Református Lelkésztovábbképző Intézet vezetője (2002−)

 

Szakmai önéletrajz: 
Legfontosabb publikációk: 
 • Vétkeztünk… Egyház a történelmi és társadalmi bűnösszefüggések rendszerében (Ad Marginem 4), Budapest, L’Harmattan Kiadó, 2017, 388 oldal.
 • Macht und Ohnmacht der Moral in der Bearbeitung von Schuldkonflikten in den posttotalitären Gesellschaften, in: Hans-Peter Grosshans, Hermann J. Selderhuis, Alexander Dölecke und Matthias Schleif (Hrsg.): Schuld und Vergebung. Festschrift für Michael Beintker zum 70. Geburtstag, Tübingen, Mohr Siebeck, 2017, 73−92.
 • A protestáns etika feladata, alapjai, hagyományai és az erkölcsi meggyőződés kialakítása, in: Fazakas Sándor (szerk.): A protestáns etika kézikönyve, Budapest, Kálvin Kiadó-Luther Kiadó, 2017, 13−50.
 • Funktion der Moral für kollektive Identitäten: Eine Verhältnisbestimmung von Zivilreligion und Kirche in Ungarn, in: Zeitschrift für Evangelische Ethik 60 (2016/1), 48−57.
 • Was leistet Aufarbeitung der Vergangenheit?: Einsichten und Erfahrungen aus ungarischer Sicht, in: Sándor Fazakas - Georg Plasger (Hg.), Geschichte Erinnern als Auftrag der Versöhnung: Theologische Reflexionen über Schuld und Vergebung (Forschungen zur Reformierten Theologie; 5.). Neukirchen: Neukirchener Verlagsgesellschaft, 2015. (199 p.), 14−34.
 • Protestantische Identität und gesellschaftliche Gestaltungsaufgabe. Europäische Integration und ›soziales Europa‹ als Herausforderungen des ungarischen Protestantismus, in: Traugott Jähnichen / Torsten Meireis / Johannes Rehm / Hans-Richard Reuter / Sigrid Reihs / Gerhard Wegner (Hg.):  Soziales Europa? Jahrbuch Sozialer Protestantismus, Band 7, Gütersloh, Gütersloher Verlagshaus, 2014, 227−245. 
 • A haldoklás szociokulturális kereteinek változásai, in: Fazakas, Sándor – Ferencz, Árpád (szerk.): Ideje van az életnek és ideje van a meghalásnak… Életvégi döntések keresztyén etikai megközelítése (Szociáletikai Intézet kiadványai 6), Debrecen, SzIK 6, 2014, 45−62. 
 • Kann die Kirche schuldig werden? Überlegungen am Beispiel der Reformierten Kirche Ungarns und ihres Verhältnisses zu ihrem historischen und gesellschaftlichen Kontext, in: theologie.geschichte (Zeitschrift für Theologie und Kulturgeschichte),  8 (2013),  URL: http://universaar.uni-saarland.de/journals/index.php/tg/issue/view/23
 • A jótékony megszakítás reményében… Krisztus áldozatára való emlékezés eszkatológiai meghatározottsága és a kiengesztelődés társadalmi realitása, in: Balog Margit−Kókai Nagy Viktor (szerk.): Újszövetség és eszkatológia. Tanulmánykötet Peres Imre tiszteletére 60. születésnapja alkalmából (Acta Theologica Debrecinensis 4), Debrecen, DRHE, 2013, 239−254. 
 • Opfer – zwischen Metaphorik und Wirklichkeit?, in: ZEE 57 (2013/2), 83−88.
 • Beintker, M. – Fazakas, S. (Hg.), Die öffentliche Relevanz von Schuld und Vergebung. Perspektiven Reformierter Theologie, Debrecen, Studia Theologica Debrecinensis, Sonderheft, 2012, 160 S.
 • Az egyház nevében? A reprezentáció történelmi változásai és jelenkori kérdései, in: Fazakas, S.−Ferencz, Á. (szerk.): „Krisztusért járva követségben…”Teológia−Igehirdetés−Egyházkormányzás. Tanulmánykötet a 60 éves Bölcskei Gusztáv születésnapjára (Acta Theologica Debrecinensis 3), Debrecen, DRHE, 2012, 445−472.
 • Christliche Identität zwischen Fremdenangst und Solidarität, in: Becker, D.− Höhmann, P.(Hg.): Kirche zwischen Theorie, Praxis und Ethik. Festschrift zum 80. Geburtstag von Karl-Wilhelm Dahm, Frankfurt a.M., AIM·Verlagshaus, 2011, 403−418.
 • Versöhnung als Modell der historischen Aufarbeitung?, in: theologie.geschichte (Zeitschrift für Theologie und Kulturgeschichte),  7 (2012),  URL: http://aps.sulb.uni-saarland.de/theologie.geschichte
 • Fazakas, S. − Ferencz, Á.(szerk.): Barth és a magyar református teológia (rekonstrukciós kísérlet), Debrecen, KBKK6, 2011.
 • Versöhnung mit der Vergangenheit als Weg in die Zukunft?, in: Verkündigung und Forschung (VF), 56 (2011/1), 18−30.
 • „Ki vétkezett?” A „kollektív szubjektum” szerepe a múltra való emlékezés és a történelmi bűnértelmezés összefüggésében, in: Peres I.(szerk.): Kezdetben volt az Ige (Acta Theologica Debrecinensis 1), Debrecen, DRHE, 2011, 309−326.
 • Erinnerungskultur und die Frage nach der historischen Schuld, in: Gabriel, I.−Bystricky, C. (Hg.):  Kommunismus im Rückblick. Ökumenische Perspektiven aus Ost und West (1989–2009), Ostfildern: Matthias-Grünewald-Verlag, 2010, 231–254.
 • Erinnern und Versöhnen – 20 Jahre nach der Wende. Erfahrungen und Ansätze aus dem mittel-ost-europäischen Kontext, in: Zeitschrift für Evangelische Ethik (ZEE),  54 (2010/1), 34–46.
 • Karl Barth im Ost-West-Konflikt, in: M. Beintker−Chr. Link−M. Trowitzsch (Hg.): Karl Barth im europäischen Zeitgeschehen (1935–1950). Widerstand – Bewährung – Orientierung Zürich, TVZ-Verlag,  2010, 267–286.
 • Justification and Reconciliation: Considerations from the Churches in Eastern and Central Europe. In: John P. Burgess−Michael Weinrich (Ed.): What Is Justification About? Reformed Contributions to an Ecumenical Theme, Grand Rapids MI: Eerdmans Publishing Company, 2009, 231–247.
 • Kálvin szociáletikája, in: Fazakas Sándor (szerk.): Kálvin időszerűsége. Tanulmányok Kálvin János teológiájának maradandó értékéről és magyarországi hatásáról. Budapest, Kálvin Kiadó 2009, 104<139.
 • Links- und Rechtsbarthianer in der reformierten Kirche Ungarns, in: M. Leiner−M. Trowitzsch (Hg.): Karl Barths Theologie als europäisches Ereignis, Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht 2008, 228−235.
 • Igazság és kiengesztelődés, in: Theologiai Szemle 51 (1/2008), 11−15.
 • Emlékezés és megbékélés. A múlttal való szembesülés egyházi és teológiai kritériumai. Budapest, Kálvin Kiadó, 2004.
 • "Új egyház felé?"”- a második világháború utáni református egyházi megújulás ekkléziológiai konzekvenciái, Debrecen 2000.
 • Vezetés és menedzsment az egyházban és a diakóniában, Budapest, Kálvin Kiadó, 2008. (Szerk.).
 • Chiesa e Stato nel contesto di una società postsocialista in transformazione, in: Filosofia e Teologia. Rivista quadrimestrale. Edizione Scientifiche Italiane 21 (2007/2), 283–296.
 • Wirklichkeit wahrnehmen. Die ungarischen Kirchen vor neuen Herausforderungen / Discerning Reality. The Hungarian Churches face New Challenges, in: M. Friedrich−H.J. Luibl−Chr. Ruth-Müller (Hg./eds): Theologie für Europa. Perspektiven evangelischer Kirchen/Theology for Europe. Perspectives of Protestant Churches. Frankfurt a. M., Otto Lembeck Verlag, 2006, 177−203.
 • „Offenbarung, Kirche, Theologie“ Die Pariser Vorträge von 1934, in: M. Beintker− Chr. Link−M. Trowitzsch (Hg.): Karl Barth in Deutschland (1921–1935) Zürich,TVZ-Verlag, 2005, 407−424.
 • Protestantizmus és/vagy liberalizmus?, in: Confessio 29 (2005/1), 55−62.
 • Az Európai integrációt segítő teológia témái, in: Theologiai Szemle 47 (2004/3), 165−171. = Confessio 28 (2004/2), 41−51.
 • Covenanting for Justice - The Reformed Church in Hungary, in: The Ecumenical Review 53 (2001), 485−492.