Dr. Bodó Sára

Név: 
Dr. Bodó Sára
Beosztás: 
egyetemi docens
Tudományos fokozat: 
PhD.
Közvetlen telefonszám: 
+36 52 518 528
+36 52 5518 509
Telefon mellék: 
18528
18509
E-mail: 
bodos@drhe.hu
Szoba: 

II/210

Intézet: 
Teológiai Intézet
Tanszék: 
Gyakorlati Teológiai Tanszék
Oktatott tárgyak: 
 • Debreceni Református Hittudományi Egyetem 1991 – : gyakorlati teológia – katechetika; poimenika; valláspedagógia; pasztorálpszichológia; vallási szocializáció, valláslélektan.
 • Evangélikus Hittudományi Egyetem Nyíregyházi Főiskolai Tagozata, óraadóként, 1198-2006: valláslélektan.
 • Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskola, óraadóként, 1992-2011: katechetika, poimenika, valláslélektan.
 • Sárospataki Református Teológiai Akadémia, 1997-1998: katechetika, gyakorlati bibliamagyarázat.
 • DE Hajdúböszörményi Pedagógiai Főiskolai Kar, óraadóként, 1993-1998; 2004-2010. katechetika, valláspedagógia, vallási szocializáció.
 • Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar, 1998 – : mentálhigiénikus szakmai szerepek.
 • Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Valláspedagógiai Kar, 2008 – : valláslélektan, pasztorálpszichológia, kórházi lelkigondozás.
Szakmai, közéleti és közegyházi tisztségek, megbízatások : 
 • Egyházkerületi lelkigondozói koordinátor;
 • Egyházkerületi bíró;
 • DE Mentálhigiénés Tanácsának tagja.
Önéletrajz: 

teológus-lelkész, Debreceni Református Hittudományi Egyetem, 1987.
okl. mentálhigiénikus, DE Bölcsészettudományi Kar, 1996.

PhD (hittudomány, 2001.)

 • 1992: A DRHE-n a Katechetikai Központ létrehozása;
 • 1996-1998 között pályázati támogatással a DE Pszichológiai Intézete oktatóinak segítségével a pasztorálpszichológiai képzéskiegészítés megindítása a DRHE-n;
 • 1999-ben posztgraduális szakirányú továbbképzésként a pasztorálpszichológia szak megszervezése, szakfelelősi tiszt betöltése;
 • 1999-2004 között Báb és dráma a hitoktatásban címmel pedagógustovábbképzési program kidolgozása, akkreditáltatása, vezetése;
 • 2000/2001-ben a Gustav-Adolf Werk ösztöndíj segítségével tanulmányok a lipcsei Teológiai Fakultáson;
 • 2001-ben a PhD fokozat megszerzése gyakorlati teológiai területen ( pasztorálpszichológia);
 • 2007. a Tiszántúli Református Egyházkerületben a lelkészek pásztorációs programjának kidolgozása, a Lelkigondozói Intézet vezetése.
 • 2013. Báb és dráma hitoktatásban címmel pedagógustovábbképzési program kidolgozása, akkreditáltatása, indítása.
Legfontosabb publikációk: 
 1. Gyászidőben. A gyászolók lelkigondozásának lehetősége. (ISBN 978 963 558 219 8). Budapest, Kálvin Kiadó, 2013. 221.
 2. Lelkipásztori hivatás és spiritualitás. In: Fazakas Sándor – Ferencz Árpád (szerk.): „Krisztusért járva követségben…” Teológia – igehirdetés – egyházkormányzás. Tanulmánykötet a 60 éves Bölcskei Gusztáv születésnapjára. (ISSN: 2062-6045; ISBN 978-963-8429-72-8) Debrecen, Debreceni Református Hittudományi Egyetem, 2012. 303-320.
 3. A gyermeklélektan katechetikai kapcsolódásai. In: Magyar Református Nevelés (ISSN 1585–7565). XII. évf. 2. sz. Budapest, Református Pedagógiai Intézet, 2011. 2-9.
 4. A hit továbbadása közösségben. A családokkal való gyülekezeti együttműködés szükségessége, lehetőségei, korlátai. In: Lelkipásztor – Evangélikus lelkészi szakfolyóirat (ISSN 0133–2821). 85. évfolyam, 2010/10. Budapest, Luther Kiadó, 402-407.
 5. Támasz, bátorítás, megértés. Spirituális kérdések a gyászolók segítésében. In: Embertárs. Ökumenikus lelkigondozói és mentálhigiénés folyóirat (HU ISSN 1785–0436). Párbeszéd (Dialógus) Alapítvány, VIII. évf. 1. szám, 2010/1. 85-92.
Publikációs lista: