Dr. Baráth Béla Levente

Dr. Baráth Béla Levente képe
Név: 
Dr. Baráth Béla Levente
Beosztás: 
egyetemi tanár
Tudományos fokozat: 
PhD, dr. Habil
Közvetlen telefonszám: 
+36 52 5518 558
Telefon mellék: 
18558
E-mail: 
barathb@drhe.hu
Szoba: 

II/208

Intézet: 
Teológiai Intézet
Tanszék: 
Egyháztörténeti Tanszék
Intézményi tisztségek, megbízatások: 
 • Teológia szak szakfelelőse (2011-től meghatározatlan ideig)
 • A DRHE Hittudományi Doktori Iskolájának törzstagi besorolású oktatója. A DHT titkára. (Témavezető: 2004 tavaszától; Titkár: 2005 őszétől; Törzstag: 2009 tavaszától)
 • Szenátus tag (1997 óta folyamatosan, jelenleg választás alapján e rektori ciklus végéig)
 • A DRHE Tanulmányi Bizottság tagja (A bizottság megalakulása óta e rektori ciklus végéig)
 • A DRHE Kredit átszámítási Bizottság tagja (A bizottság megalakulása óta e rektori ciklus végéig)
 • A DRHE Minőségbiztosítási és -értékelési Bizottság tagja (2011-től e rektori ciklus végéig)
Szakmai, közéleti és közegyházi tisztségek, megbízatások : 
 • MRE Doktori Kollégiuma (alkotó tag 2004 óta), MRE Doktorok Kollégiuma egyháztörténeti szekció titkára
 • D. Dr. Harsányi András Alapítvány Kuratóriumi tag, alapítványi titkár, a D. Dr. Harsányi András Alapítvány Kiadványai sorozatszerkesztője
 • DRHE „Mediárium” című kommunikáció- és társadalomtudományi folyóiratának felelős szerkesztője (Szerkesztő a lap alapítási éve óta, felelős szerkesztő 2012-től)
 • DRHE „Orando et laborando” című egyetemi évkönyvének szerkesztőbizottsági tagja (2004 óta meghatározatlan ideig)
 • DRHE „Studia Theologica Debrecinensis című teológiai szakfolyóiratának szerkesztőbizottsági tagja (A lap alapítása óta)
 • „Kiadványok a DRK fennállásának 475. évfordulója tiszteletére” című könyvsorozat szerkesztőbizottsági tagja, és a debreceni lelkészképzés történetét feldolgozó kötet szerkesztője (2009-től a kötetek megjelenéséig)
 • DRHE „Lycium Hirportál” szerkesztőbizottsági tagja (2011 óta)
 • „Zempléni Múzsa” című társadalomtudományi és kulturális folyóirat szerkesztőbizottsági tagja
 • „Studia Universitatis Babeş-Bolyai, Theologia. Reformata Transylvanica” szakreferense
 • MRE Zsinata Egységes Lelkészképesítő Bizottság tagja
 • MRE Zsinata Emlékhely Bizottsága alapító tagja
 • Debrecen-Nagytemplomi Református Egyházközség Tiszteletbeli presbiter, a presbitérium mellé rendelt „Szakmai tanácsadó testület” tagja
Önéletrajz: 

– református lelkipásztor (a felszentelés éve: 1997, DRHE)
– középiskolai történelem tanár (1999, KLTE BTK)
– okleveles vallástanár (2001, DRHE)

– Deák Ferenc ösztöndíj (2004/05.); Habsburg Intézet kutatói ösztöndíj (2008/09.)

1996 őszétől folytat oktatói tevékenységet a Debreceni Református Hittudományi Egyetem (DRHE) Egyháztörténeti Tanszékén. Ugyanettől az évtől kezdve hosszabb-rövidebb ideig a hajdúböszörményi óvónőképző főiskola, a debreceni református tanítóképző főiskola, és az Evangélikus Hittudományi Egyetem Nyíregyházi Tagozatának óraadó tanáraként is hirdetett kurzusokat szaktárgyai, az egyetemes és magyarországi egyháztörténetet, ill. a hazai protestáns művelődéstörténet tárgykörében. 

Legfontosabb publikációk: 

a) az elmúlt 5 év szakmai, tudományos (művészeti) munkássága a szakterületen
b) az eddigi tudományos-szakmai életmű szempontjából legfontosabb 5 publikáció

a)

 1. Baráth Béla Levente, Hegymegi Kiss Áron Tiszántúl millennium kori püspöke: Egy 19. századi református egyházkormányzó életútjának ismertetése, Budapest: Helikon Kiadó, 2012. 407 p. (A csengerújfalusi O'sváth és vele rokon családok története, dokumentumai és írásai; 5.), (ISBN:978-963-227-364-8)
 2. Baráth Béla Levente, A pátensharc emléke a dualizmuskori református egyházkormányzói életrajzokban, In: Baráth Levente, Fürj Zoltán (szerk.), A protestáns pátens és kora: Tanulmányok és források a pátensharc 150. évfordulója alkalmából, Debrecen: Dr. Harsányi András Alapítvány, 2010. pp. 129-138.
 3. Baráth Béla Levente, The Changes of the Situation of the Reformed Hungarian Minority in the Transtibiscan Region, in the 20th Century, In: Kovács Ábrahám, Baráth Béla Levente (szerk.), Calvinism on the Peripheries: Religion and Civil Society on the Peripheries of Europe, Budapest: L'Harmattan, 2009. pp. 251-264. (ISBN:978-963-236-183-39)
 4. Baráth Béla Levente, Szabadi István, Irányvonalak a 16–17. századi magyar református egyháztörténet és egyházi műveltség kutatásában (1989–2009) In: Fazakas Gergely Tamás, Csorba Dávid, Baráth Béla Levente (szerk.), Egyház és kegyesség a kora újkorban, Debrecen: Dr. Harsányi András Alapítvány, 2009. pp. 9-35. (D. Dr. Harsányi András Alapítvány kiadványai; 13.)
 5. Baráth Béla Levente, Az elemi és középfokú oktatás helyzete és reformja a Tiszántúli Református Egyházkerületben Baltazár Dezső püspökségének első éveiben, In: Lukács Olga, Dienes Dénes (szerk.), A református oktatás a Kárpát-medencében 1690–1918 között, Konferencia helye, ideje: Kolozsvár, 2009.03.11-2009.03.12. Kolozsvár: Egyetemi Műhely Kiadó - Bolyai Társaság, 2009. pp. 239-254. (ISBN:978-606-8145-01-3)

b)

 1. Baráth Béla Levente, Adalékok az Ecsedi Báthoriak 16. századi patrónusi tevékenységéhez és Nyírbátor reformációjához, EGYHÁZTÖRTÉNETI SZEMLE 9:(2) pp. 26-52. (2008)
 2. Baráth Béla Levente, Vizuális nevelés Sárospatakon, 1797-1902 között, Zempléni Múzsa: Társadalomtudományi és kulturális folyóirat 5:(3) pp. 29-42. (2005)
 3. Baráth Béla Levente, Die Bedeutung der „Bursa sacra” in der Geschichte der ungarischen Peregrination 1666–1681. In: Barta János Papp Klára (szerk.) The First Millenium of Hungary in Europe. Debrecen: Multiplex Media - Debrecen University Press - Ady Endre Akadémiai Alapítvány, 2002. pp. 409-417. (ISBN:963202-519-9)
 4. Baráth Béla Levente, Adattár Martonfalvi György peregrinus diákjairól, Debrecen: Dr. Harsányi András Alapítvány, 2001. 108 p. (A D. Dr. Harsányi András Alapítvány kiadványai; 3.) (ISBN:ISBN 963-00-8006-0)
 5. Baráth Béla Levente, Martonfalvi Tóth György jelentősége a Debreceni Református Kollégium és a magyar peregrináció történetében, Debrecen: Dr. Harsányi András Alapítvány, 2000. 54 p. (A D. Dr. Harsányi András Alapítvány kiadványai; 2.)