Felvételizőknek

A Debreceni Református Hittudományi Egyetem felvételt hirdet hitéleti és világi szakjaira a 2018/2019-es tanévre:

Hitéleti képzéseink
Református Teológia szak - osztatlan képzés (10 félév) nappali tagozat
Református Teológia szak lelkész szakirány - osztatlan képzés (12 félév) nappali tagozat
Katekéta-lelkipásztori munkatárs szak - katekéta szakirány - BA alapképzés (6 félév) nappali és levelező tagozat
Református kántor szak - BA alapképzés (6 félév) nappali tagozat
Vallás- és nevelőtanár szak – osztatlan képzés (10 félév) nappali tagozat
Vallás- és nevelőtanár szak - osztatlan mesterképzés (5 félév) levelező tagozat (tanító szakképzettség birtokában)
Vallás- és nevelőtanár szak - osztatlan mesterképzés (4 félév) levelező tagozat (egyéb tanári szakképzettség vagy református hittanoktató (KLM) szakképzettség birtokában)
Vallás- és nevelőtanár szak - osztatlan mesterképzés (2 félév) levelező tagozat (teológia szakon végzettek)
Pasztorális tanácsadás és szervezetfejlesztés szak – MA (4 félév) nappali és levelező tagozat
Hit- és erkölcstanoktatói szakirányú továbbképzési szak (4 félév) levelező tagozat
Teológia MINOR (2 félév) levelező tagozat
Világi képzéseink
Tanító szak – BA alapképzés (8 félév) nappali és esti tagozat
Kiegészítő műveltségterületi képzés tanítóknak (2 félév) esti tagozat
Biblioterápia – szakirányú továbbképzés (4 félév), esti tagozat
Család- és gyermekvédelem szakos pedagógus - szakirányú továbbképzés (2 félév), esti tagozat
Drámapedagógia területen pedagógus-szakvizsgára felkészítő - szakirányú továbbképzés (4 félév), esti tagozat
Fejlesztőpedagógus – szakirányú továbbképzés (4 félév), esti tagozat
Múzeumpedagógia szakterületen pedagógus-szakvizsgára felkészítő – szakirányú továbbképzés (4 félév), esti tagozat
Pedagógus szakvizsga – szakirányú továbbképzés (4 félév), esti tagozat
Rendezvényszervező – szakirányú továbbképzés (2 félév), esti tagozat
Roma társadalomismeret - szakirányú továbbképzés (4 félév), levelező tagozat
Szabadidősport-szervező (óvodapedagógiai, tanítói) - szakirányú továbbképzés (2 félév), levelező tagozat

A szakirányú továbbképzésekre, a Kiegészítő műveltségterületi képzésre, a Teológia Minor képzésre 2018. augusztus hónapban kell jelentkezni.

 

Kiegészítő műveltségterületi képzés tanítóknak

Tisztelt Érdeklődő Pedagógusok!

A Debreceni Református Hittudományi Egyetem 2018. szeptemberétől részismereti képzést indít angol, ének-zene, informatika, matematika, testnevelés és sport, valamint vizuális nevelés műveltségterületeken.
A jelentkezés előfeltétele a tanítói diploma.
A képzés két féléves, összesen 105 elméleti órát és 20 óra tanítási gyakorlatot jelent. Az elméleti órákat előre meghatározott hétvégi időpontokra tervezzük (péntek délutánra és szombatra), a gyakorlati képzést pedig a Kölcsey Ferenc Református Gyakorló Általános Iskola szervezi.
Az angol műveltségterületen a két félévben összesen 160 elméleti órát és 20 óra gyakorlatot kell teljesíteni. A képzés sikeres teljesítésének előfeltétele a középszintű (legalább a középfokú nyelvvizsga szintjének megfelelő) nyelvtudás. Az angol műveltségterületre jelentkezőknek – kellő számú jelentkező esetén – augusztus 27. és 31. között nyelvi meghallgatáson kell részt venniük, melyről augusztus 22. után értesítést kapnak.
Az egyes képzések indításához minimálisan öt fő jelentkezése szükséges.
A képzés sikeres elvégzését követően a tanító jogosultságot szerez a választott műveltségterületi tantárgy oktatására az általános iskola 5. és 6. évfolyamán, illetve az idegen nyelv esetén az általános iskola 1-6. osztályában.

A jelentkezési lap letölthető a lap alján.

További felvilágosítást kérhetnek Dr. Csillag Andrea intézetvezetőtől (elérhetősége: csillag [dot] andreaatdrhe [dot] hu) vagy Verdesné Szilágyi Erika és Szabó-Gömöry Rita tanulmányi előadóktól (elérhetőségek: verdesne [dot] erikaatdrhe [dot] hu és gomory [dot] ritaatdrhe [dot] hu, (52) 518-564 és (52) 518-578)).
Tandíj: 130.000 forint/félév.
Jelentkezési lapok beérkezési határideje: a felhívás közzétételétől 2018. augusztus 22-ig.

A tandíj befizetésének határidejéről, illetve a nyelvi meghallgatás időpontjáról minden jelentkező értesítést kap, kérjük, előtte ne utalják el a tandíjat.
A jelentkezési lapokat személyesen vagy postai úton kérjük eljuttatni a DRHE Tanulmányi Osztályára (4024 Debrecen, Kálvin tér 16.).

 

Teológia Minor Képzés

A Debreceni Református Hittudományi Egyetemen a 2018-2019. tanévben ismét indul levelező teológia  minor képzés elegendő számú jelentkező esetén.

Az 50 kredites, 2 félév alatt elvégezhető részismereti képzés nem diplomaszerzésre irányul. A felsőoktatási végzettséggel már rendelkező hallgatók alapozó elméleti teológiai ismereteket szerezhetnek, és a megszerzett tanúsítvány birtokában, nem hitéleti diploma esetén is jelentkezhetnek a hitéleti pasztorális tanácsadás és szervezetfejlesztés (MA) képzésünkre. A Teológia minor képzés elvégzése nem jelent „automatikus” továbblépést az MA szakra. Az MA szakra való sikeres felvétel esetén igyekszünk a lehetőségekhez mérten biztosítani a képzés indulását.

Természetesen azoknak a jelentkezését is várjuk, akik nem szeretnének MA szakon továbbtanulni, de érdeklődnek a teológiai ismeretek iránt.

Ez a levelező képzés a diplomával rendelkező, nem református egyháztagok előtt is nyitva áll.

Jelentkezési határidő: 2018. augusztus 21.

A félév-kezdésről minden jelentkezőt írásban fogunk értesíteni augusztus végén.

Az órák hétvégenként péntek délután és szombaton lesznek.

Tematika: A képzés során a teológia főbb elméleti területeibe kapnak betekintést a hallgatók. Bibliaismeret, hitvallásismeret, egyházismeret, ó- és újszövetségi bevezetéstan, bibliai kortörténet, etikatörténet, egyháztörténet, felekezetismeret, romológia és kutatás módszertan szerepelnek a programban.

Önköltségi díj: 70.000 Ft/félév

Bővebb információ: (52) 518-515, 518-519

 

A hitéleti szakokra való jelentkezés és a felvétel sajátos feltételei:

Alapszakra és osztatlan képzésre jelentkezők esetében kötelezően csatolandó a jelentkezési laphoz:

 • református konfirmációról szóló igazolás,
 • a lakóhely szerint illetékes református lelkész ajánlólevele (az illetékes lelkész családi érintettsége esetén a lakóhely szerint illetékes református esperes ajánló­levele),
 • református gimnáziumok diákjai esetében a lelkészi ajánláson túl a vallástanár ajánlólevele,
 • saját kézzel írt önéletrajz (1,5–2 oldal),
 • a középiskolai bizonyítvány másolata,
 • érettségi bizonyítvány másolata,
 • azok esetében, akik nem a felvételi eljárás évében érettségiztek, három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
 • 3000.- Ft felvételi díj befizetését igazoló dokumentum másolata
 • a többletpontok beszámítására való jogosultságot igazoló dokumentumok másolata,
 • előnyben részesítésre való jogosultságot igazoló dokumentumok.

A teológia szak – lelkész szakirányra jelentkezők esetében a fentieken túl kérjük a felvételi űrlaphoz csatolni:

 • nem a Tiszántúli Református Egyházkerületből jelentkezők esetén az illetékes református püspök írásbeli hozzájárulását,
 • két évnél korábbi református konfirmációról szóló igazolást,
 • három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt.

A Katekéta-lelkipásztori munkatárs szakon a felvételt kizáró ok a diszlexia, diszgráfia és diszkalkulia! A Teológia szakon és a Teológia szak lelkész szakirányon kizáró ok a diszlexia és a diszgráfia!

A vallás- és nevelőtanár osztatlan mesterszak rövid idejű képzésekre jelentkezők esetében a jelentkezési laphoz csatolni kell:

 • saját kézzel írt önéletrajz (1,5-2 oldal),
 • oklevél másolata,
 • nem a felvételi eljárás évében diplomát szerzők esetében 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány,
 • a lakóhely szerint illetékes református lelkész ajánlólevele (az illetékes lelkész családi érintettsége esetén a lakóhely szerint illetékes református esperes ajánló­levele),
 • református egyháztagság igazolását,
 • 3000.- Ft felvételi díj befizetését igazoló dokumentum másolata,
 • a többletpontok beszámítására való jogosultságot igazoló dokumentumok másolata,
 • előnyben részesítésre való jogosultságot igazoló dokumentumok.

A Pasztorális tanácsadás és szervezetfejlesztés mesterszakra jelentkezők esetében a jelentkezési laphoz csatolni kell:

 • saját kézzel írt önéletrajz (1,5-2 oldal),
 • oklevél (hitéleti) másolata, vagy oklevél + 50 kredit hitéleti modul elvégzésének igazolása,
 • nem a felvételi eljárás évében diplomát szerzők esetében 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány,
 • a lakóhely szerint illetékes lelkész ajánlólevele (az illetékes lelkész családi érintettsége esetén a lakóhely szerint illetékes esperes ajánló­levele),
 • egyháztagság igazolását,
 • 3000.- Ft felvételi díj befizetését igazoló dokumentum másolata,
 • a többletpontok beszámítására való jogosultságot igazoló dokumentumok másolata,
 • előnyben részesítésre való jogosultságot igazoló dokumentumok.

Egyetemünk egyetlen hitéleti szakján sincs kötelező tantárgyi felvételi vizsga, a jelentkezők felvételéről az intézmény a középiskolából hozott pontok és az érettségi tantárgyak osztályzata (vagy a megszerzett alapdiploma eredménye) alapján dönt; a pályaalkalmasságot alkalmassági vizsgán mérjük fel. Az alkalmassági vizsga a teológia, a teológia-lelkész, a vallás- és nevelőtanár, a katekéta-lelkipásztori munkatárs és a kántor szakon is feltétel. A mesterszakra jelentkezők csak alkalmassági elbeszélgetésen vesznek részt.

A Tanulmányi Osztály elérhetőségei: Dr. Kustár Zoltánné tanulmányi osztályvezető: tanulmanyiatdrhe [dot] hu; 52/518-515

 

 

Jelentkezési lapok Hitéleti alap és osztatlan képzés
Hitéleti mesterképzések
Szakirányú továbbképzés
MINOR
Kiegészítő műveltségterületi képzés