Megjelent a DRHE Ószövetségi Tanszékének legújabb kiadványa

A Magyar Bibliatársulati Alapítvány gondozásában 2014-ben jelent meg a protestáns Újfordítású Biblia (1975) legújabb revideált változata, a „Revideált újfordítású Biblia” (RÚF, 2014), melyet a Magyarországi Református Egyház Zsinata az Újfordítású Biblia hivatalos változatának nyilvánított.
Dr. Kustár Zoltán ebben a kötetben a revíziós munka előzményeit, menetét, munkamódszerét és az Ószövetség terén végzett főbb módosításait mutatja be tudományos igényességgel, közérthető és áttekinthető formában. A szerző az Ószövetség revízióját végző munkacsoport vezetője volt. A mű az Ószövetségi Tanszék kiadvány-sorozatában jelent meg 2017-ben, a DRHE kiadásában.
 
 
Kustár Zoltán: A Protestáns Revideált Újfordítású Biblia (RÚF 2014) ószövetségi részében végzett módosítások: Elvek, eredmények, tartalmi indoklások. Debrecen: Debreceni Református Hittudományi Egyetem, 2017 (DÓTTF 7), ISBN: 978-963-8429-9-26, 411 oldal. Lektorálta. Dr. Tokics Imre. Tördelés, nyomdai előkészítés: Asztalos Éva.
Beszerezhető: Debreceni Református Hittudományi Egyetem (4026 Debrecen, Kálvin tér 16.) – Jegyzettár, ára: 2300.- Ft.
 
A protestáns újfordítású Biblia 2014-es revíziója méretében és eredményében nagyságrendekkel több módosítást hozott a bibliai szöveg fordításában, mint az 1990-es, első átdolgozás. Míg az akkori javítás az Ószövetség verseinek kevesebb, mint 5%-át érintette, addig a 2014-es revízió az ószövetségi verseknek körülbelül 55%-ára terjedt ki valamilyen formában.
A módosításoknak ez a mennyisége már önmagában is számadásra kötelezi a revízió készítőit: az egyházi közvéleménynek joga van tudni, milyen megfontolások állnak azok hátterében, a szakmai közvélemény előtt pedig e döntésekkel tudományosan is el kell tudni számolni – eleget téve a megismételhetőség és az ellenőrizhetőség követelményeinek. Ez a kötet mindenekelőtt ennek a kritériumnak szeretne – az Ószövetség vonatkozásában – eleget tenni. Ugyanakkor egy bibliafordítás sohasem kész és végleges – s így a 2014-es szöveget is fel kell majd váltania egyszer egy újabb revideált változatnak. E kötet másik fontos célja a következő nemzedékek szöveggondozói munkájának a támogatása: hogy a 2014-es revízió elveit, munkamódszerét, fordítói döntéseinek hátterét megértsék, s ahol lehet, annak eredményeire építve, ahol pedig szükséges, annak tanulságaiból okulva végezhessék majd a maguk feladatát. A Magyarországi Református Egyház Doktorok Kollégiuma, a Kálvin János Kiadóval karöltve úgy határozott, hogy a Revideált újfordítású Bibliához kommentársorozatot készít. E kiadvány harmadik célja az, hogy a kommentársorozat szerzői kellő felvilágosítást kaphassanak arról, hogy hol és milyen megfontolások miatt került sor az 1975-ös, illetve 1990-es Újfordítású Biblia szövegének a módosítására.
A kötet I–IV. fejezete, e hármas célkitűzésnek megfelelően, röviden bemutatja a revízió előzményeit, munkamódszerét, azt az „Elvi dokumentum”-ot, amely – folyamatosan bővülve – a Szöveggondozó Bizottságnak a munka elméleti szempontjait vagy több igeszakaszt is érintő döntéseit rögzítette, ismerteti a bibliai héber nevek átírása terén hozott lényeges változtatásokat, majd az Ószövetségben végrehajtott egyéb módosítások legfőbb típusait mutatja be, sok-sok példával illusztrálva azokat.
A kötet legterjedelmesebb, V. fejezetét az egyes bibliai igehelyek módosításának az indoklása alkotja, a bibliai könyvek kanonikus sorrendjén haladva végig a teljes Ószövetségen. A szerző itt azokat az eseteket közli, ahol a revízió nem csak nyomdatechnikai vagy stiláris változtatásokat hozott, hanem a módosítások hátterében szövegkritikai, exegetikai, valamint a fordítás konzisztenciáját érintő javítások állnak. A tömör, közérthető magyarázatok gyakran térnek ki más fordítási lehetőségekre is, valamint ismertetik a fontosabb referencia-fordítások és a szakirodalom megoldásait is.
A szép kiállású, igényes kötetet szeretettel ajánljuk mindazoknak, akik a protestáns Újfordítású Biblián keresztül Isten Igéjének minél jobb megértésére törekszenek. A művet nem csak bibliatudósok, lelkészek, történészek, nyelvészek és kommentárírók forgathatják haszonnal, hanem – kézi kommentárként használva – a bibliai szöveg laikus, de tudományos érdeklődésű olvasói is.