Kép és Biblia - Előadások és beszélgetés Szalay Lajos grafikáiról

A Debreceni Református Hittudományi Egyetem Tudományos Diákköri Tanácsa egy napos konferenciát szervez „Kép és Biblia” címmel 2017. február 17-én 10 órakor a Szenci teremben. A konferencia a DRHE és a KOGARt közös kiállításának kísérőprogramja, amely kiállítás 2017. február 19-ig tekinthető meg a debreceni MODEMben.
 
Református hagyományunkban a képek hozzáfűzése a teológiához meglehetősen sok sérülést szenvedett, melyeknek hatása máig érezhető. Ugyanakkor tény, a mai ember számára a vizualitás olyannyira a mindennapok részévé vált, hogy ezen keresztül sokkal jobban képes megérteni még az egyébként nehezen értelmezető kijelentéseket is. Éppen ezért tartjuk fontosnak, hogy beszéljünk erről a kérdésről és feltárjuk, miképpen válhatnak Szalay Lajos grafikái a teológiai értelmezés kiindulópontjává, egy-egy téma megértésének támaszává, vagy csak egyszerűen példává, miként lehet szavak nélkül megragadni a pillanatot.
 
A konferencián öt előadás hangzik el, ami után időt adunk a felmerült kérdések diszkussziójára is.
 
            Békési Sándor (KRE – Budapest):A vonal felelőssége
Az alkotó művész függetlenül attól, hogy műalkotásának mélységében milyen témát dolgoz fel, műalkotásának technikai szintjén erkölcsi hozzáállása megkérdőjelezhetetlennek kell lennie. Minden általa ábrázolt vonalnak, foltnak, kompozíciónak, alaknak stb. etikai tétje van, ha valóban igazi művész. Hogy miképpen beszélhetünk művészi erkölcsről, erről szól az előadás – természetesen Szalay Lajos grafikáinak példáján.
            Kókai Nagy Viktor (DRHE – Debrecen): Bibliaértés képek segítségével
Az írott szöveg interpretációjának kiváló társa tud lenni a vizualitás. Különösen igaz ez Szalay képeire, aki hihetetlen koncentráltsággal sűrít bele egy grafikába teológiai tartalmakat. Miközben nem lehetünk biztosak benne, hogy ez minden esetben tudatos volt a művésznél, az értelmezés szabadsága lehetővé teszi, hogy visszafejtsük ezeket„ráérzéseket” a képbe merevedett valóságból?
            Kosinsky Richárd (KOGART – Budapest): A kép mint esemény
Szalay Lajos grafikai munkásságának meghatározó eleme volt annak szöveges referencialitása. Nem szervilis illusztrációkat, hanem „olvasható” képeket alkotott. Szalay tisztán rajzi eszközökkel viszi színre témáit, az időbeliség zárójelbe tételével egy permanens jelen időben tartva a képet. Nem a kép által ábrázol, hanem maga a kép válik eseménnyé. Éppen megtörténik, amit a művész saját médiumának sajátosságait kihasználva ér el.
            Németh Áron (DRHE – Debrecen):Szalay Lajos biblikus grafikái az Ószövetségi antropológia fényében
Az ószövetségi antropológia nem egységes, valójában emberképek sokaságát találjuk a Szentírásban. Nagyon leegyszerűsítve, beszélhetünk optimista antropológiákról, melyek az ember különlegességét emelik ki és pesszimista antropológiákról, melyekben a fő hangsúly az ember esendőségére, bűnösségére kerül. Szalay érdeklődését talán ez utóbbi vívta ki jobban, amikor ószövetségi témájú grafikáin sorra jeleníti meg azokat a bibliai szereplőket, akik megbotlottak, elbuktak, kísértésbe esetek.
            Vitéz Ferenc (DRHE – Debrecen): Szalay Lajos angyalai
Az előadás a grafikusművész angyalfogalmának képi reprezentációját kívánja fölvázolni. A vállalkozás azért lehet izgalmas, mert az angyal maga is többszörös reprezentáció, így az angyalfigurát vagy -motívumot alkalmazó grafikák eleve többek klasszikus illusztrációnál.Mint képzet: mentális aktus, szimbólumként egy másik dolgot idéz föl, arra utal, amely a képi reprezentáció valós idejében és terében nincs jelen.
 
A hivatalos program után lehetőség nyílik megtekinteni a kiállítást, amire a konferencia résztvevői VIP jegyet válthatnak ezen a napon.
 
A konferencia az Emberi Erőforrás Minisztériuma, az Emberi Erőforrás támogatáskezelő és Nemzeti Tehetségprogram támogatásával jön létre.
 
Debrecen, 2017. február 6.